Skip to content Skip to navigation

Автори в Съпоставително езикознание

Заглавиеsort descending Година Volume Книжка
Федотов Александър V международен конгрес на монголистите в Улан-Батор 1988 13 3
Hanegreefs-Popova Noëlle Variations dans l’usage des mots d’origine française en bulgare moderne 1982 7 1–2
Воборжил Ладислав VІІІ международная конференция славистов Wyraz i zdanie w językach słowiańskich: opis, konfrontacja, przekład, Wrocław, 2006 2007 32 1
Kmetova Tanya Why bother about those tenses? 1992 17 3
Sciriha Lydia Why bother about those tenses? 1992 17 3
Ilieva-Baltova Penka Workshop Romani in Contact with Other Languages 1994 19 3–4
Paraschkewow Boris Wortisolierungen und -fragmentierungen im Deutschen unter Berücksichtigung englischer Entlehnungen 1992 17 3
Бояджиев Живко XIV международен конгрес на лингвистите в Берлин 1988 13 1
Карастойчева Цветана XVII летен семинар на Загребската славистична школа 1989 14 3
Янев Людмил XVIII лятна славистична школа в Бърно 1986 11 2
Чобанов Иван XXIII летен семинар за словашки език и култура в Братислава 1988 13 2
Федотов Александър XXIX международна конференция по алтаисти- ка (PIAC) 1987 12 4
Карагьозов Панайот XXVI летен семинар по българистика в София 1989 14 3
Тренков Климент XXXI летен курс по полски език и култура във Варшава. (Курс „Б“) 1987 12 2
Колева Красимира XXXIII летен курс по полски език и култура (Курс „А“) във Варшава 1989 14 3
Карагьозов Панайот XXXIII летен курс по полски език и култура Курс „Б“ във Варшава 1989 14 3
Стругарова Мая XXXIX югославски семинар за чуждестранни слависти в Сараево 1989 14 3
Korytkowska Małgorzata Z semantyki i składni czasowników bułgarskich i polskich: bg. iskam 1976 1 2
Petkova-Schick Ivanka Zu den Besonderheiten der adversativen Konstruktionen des Bulgarischen (in Konfrontation mit dem Deutschen) 1993 18 6
Helbig Gerhard Zu einigen theoretischen und praktischen Problemen der grammatischen Konfrontation 1977 2 3
Belentschikow Renate Zum funktional-semantischen Feld der Lokativität (dargestellt am Beispiel des Russischen, Bulgarischen und Deutschen) 1986 11 4
Büttner Uwe Zur Wiedergabe deutscher Vorgangs- und Zustandspassivkonstruktionen im Bulgarischen 1985 10 3
Младенова Олга Βουργαροχωρια. Из словното богатство на неописван български диалект в Северна Гърция 1989 14 2
Culioli Antoine А propos de quelque 1982 7 1–2
Paillard Denis А propos de quelques énoncés génériques en français et en bulgare 1982 7 1–2
Лашкова Лили Адам Евгениевич Супрун (1928–1999) 2000 25 3
Полянски Казимеж Адам Хайнц 1985 10 3
Норман Борис Адвербиальные новообразования как результат семантико-синтаксических процессов в славянских языках (на русском и болгарском материале) 1991 16 4
Шанова Зоя Адмиратив в болгарском языке и способы его передачи на русский язык 1985 10 6
Селимски Людвиг Академик Емил Георгиев (10.I.1910–1.V.1982) 1982 7 6
Селимски Людвиг Академик Емил Георгиев (10.I.1910–1.V.1982) 1982 7 6
Савова Ивелина Аксела Лазарова 1984 9 1
Савова Ивелина Аксела Лазарова 1984 9 1
Джамбазов Петър Актуални проблеми за сравнително изучаване на българския и руския език, отразени в първата книга, издадена на руски език в България 1979 4 1
Чобанов Иван Актуални проблеми за сравнително изучаване на българския и руския език, отразени в първата книга, издадена на руски език в България 1979 4 1
Деспотова Вера Акустичен анализ на английските фонеми [i:] и [I], произнесени от българи 1978 3 2
Мишева Анастасия Акцентно-ритмичните единици в българския и руския език 1982 7 5
Младенов Максим Александру Граур (1900–1988) 1989 14 3
Младенов Максим Александру Росети (1895–1990) 1991 16 1
Попова Зорка Александър Ничев (1922–1988) 1989 14 6
Селимски Людвиг Алфред Заремба (1921–1988) 1989 ХІV 1
Селимски Людвиг Алфред Заремба (1921–1988). 1989 14 1
Московска Марта Анализ и оценка на лексикални грешки при обучението на българи по английски език 1986 11 3
Периклиев Владимир Анализ на един тип синтактично нееднозначни словосъчетания в английския език (с оглед на превода им в научно-техническата литература) 1978 3 4
Деспотова Вера Анализ на основния тон Fo при дългата гласна [i:] и при кратката гласна [I] 1981 6 1
Сеизова Теменужка Аналитичните глаголни форми и прозодията като средство за изразяване на функционалната изреченска перспектива в английския и българския 1986 11 6
Гинина Стефания Анафора, показателно местоимение и определеност на имената в българския и сърбохърватския език 1980 5 4
Алексиева Бистра Английската и българската екзистенциална конструкция – резултат от прилагането на различни когнитивни модели 1992 17 3
Петкова Вяра Английските заемки в българската морска терминология след Втората световна война и тяхната семантична конфигурация (English loan-words in Bulgarian mariti 1977 2 4–5
Данчев Андрей Англицизмите в българския език 1981 6 3–5

Pages