Skip to content Skip to navigation

Автори в Съпоставително езикознание

Заглавиеsort descending Година Volume Книжка
Веселинов Димитър Опит за семантичен анализ на някои жаргонни думи от играта на топчета 1991 16 2
Банков Димитър Опит за семантичен анализ на някои жаргонни думи от играта на топчета 1991 16 2
Тхием Ле Опит за съпоставително семантично изследване на глаголите за движение в българския и виетнамския език 1979 4 5
Чвани Кетрин Оппозиции [± дейксис], [± дистанция] и [± дискретность] в морфологии болгарского и английского глаголов 1990 15 6
Махрова Тамара Опыт сравнительной типологии мелодики русской и болгарской повествовательной фразы 1983 8 4
Калиущенко Владимир Опыт типологии отсубстантивных глаголов (на материале языков разных семей) 1984 9 2
Бояджиев Живко Орелиен Соважо (1897–1988) 1989 14 3
Димитрова-Тодорова Лиляна Осемнадесети световен конгрес по ономастика 1994 19 2
Мустакова Елена Осма научно-методическа конференция Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение в София 1987 12 3
Димитрова-Тодорова Лиляна Осма общополска ономастична конференция 1994 19 1
Рафаилова Мария Осмият великотърновски летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти 1986 11 2
Риков Георги Основа и флексия в индоевропейската и праславянската глаголна система 1981 6 3–5
Бъчваров Янко Основни насоки в дейността на МАПРЯЛ 1986 11 4
Лилова Анна Основни принципи на типологията на превода 1979 4 5
Аврамова Цветанка Основни тенденции при образуването на префиксални съществителни в българския и чешкия език в края на ХХ век 2003 28 2
Кирова Таня Основни функции на руските и българските отрицателни местоимения от стилистично-прагматично гледище 1986 11 3
Дякова Соня Основни черти на безличните структури в английски и български език (General characteristics of the impersonal structures in English and Bulgarian) 1977 2 4–5
Иванчев Светомир Особен поглед върху чешкия и българския консонантизъм 1991 16 6
Иванова Найда Особености на екзистенциалните изречения в българския и сърбохърватския език 1981 6 2
Махрова Тамара Особености на руската и българската интонация в зависимост от смисловата структура на изречението 1982 7 3
Джеймс Карл Осъзнатите знания за езика: Форум за среща на различни мнения (семинар в Бангор) 1991 16 2
Гарет Питър Осъзнатите знания за езика: Форум за среща на различни мнения (семинар в Бангор) 1991 16 2
Воборжил Ладислав Отглагольные предлоги, выражающие отношение причины в широком смысле, в русском-чешском сопоставительном плане 2007 32 1
Китова Мария Отново за аналогиите в историческото развитие на бъдещето време (върху материал от староиспанския, старопортугалския и старобългарския език) 1986 11 2
Ботева Силвия Отново за употребата на условните форми в съвременния френски и български език 1989 14 5
Косеска-Тошева Виолета Отново по въпроса за екзистенциалните изречения 1979 4 3
Гугуланова Иванка Относителни прилагателни за веществен произход в българския и белоруския език 1979 4 2
Гогова Снежина Относно вокализма в китайския език (в съпоставка с българския език) 1992 17 1
Гогова Снежина Относно консонантизма на китайския език (в съпоставка с българския) 1994 19 2
Накова Ваня Относно някои съответствия между употребите на супина в румънския и сегашното страдателно причастие в българския 2008 33 3
Стоянова Даниела Относно употребите на аориста и перфекта в българския и румънския език 1991 16 2
Веселинов Димитър Отношението между френското арго и българския сленг като лексикографски проблем 1991 16 5
Банков Димитър Отношението между френското арго и българския сленг като лексикографски проблем 1991 16 5
Грозданова Лиляна Отрицание в английския, българския и малтийския език 1991 16 2
Бояджиев Румен Официално откриване на Научния център за славяно-византийски проучвания „Иван Дуйчев“ към Софийския университет „Климент Охридски“ 1989 14 2
Костов Кирил Още веднъж за личните и фамилни имена от цигански произход в българската ономастика 1993 18 3–4
Бояджиев Живко Още веднъж по въпроса за силно обособените части. 1982 7 6
Младенов Максим Още за конструкции от типа {(върви)} подире ми 1985 10 4
Василева Радка Павел Патев удостоен с академичните Палми 1993 18 6
Попела Ян Павел Трост (1907–1987) 1987 12 6
Лашкова Лили Павле Ивич (1924–1999) 2000 25 3
Коростенский Иржи Параметрические характеристики предметных имен (чешско-русское сопоставление) 2006 31 3
Леонидова Мария Передача аориста несовершенного вида в болгарском языке на русский язык 1977 2 6
Григорова Евелина Перцептивно изследване на комуникативната функция на интонацията при фрази с лексикално-граматичната структура на частен въпрос в немския и в българския 1994 19 1
Григорова Евелина Перцептивно изследване на немските дифтонги [ае], [ао], [əø] и на техните български съответствия [ай], [ао], [ой] 1988 13 1
Клешчова Кристина Пета конференция на Комисията по словообразуване в славянските езици 2002 27 3
Селимски Людвиг Пета конференция на Комисията по словообразуване в славянските езици 2002 27 3
Дренска Маргарита Пета конференция по лингвистика и литература в Куба 1987 12 5
Йорданова Йорданка Пета международна конференция в Полша по чуждоезиково обучение 1990 15 1
Георгиева Мария Пета международна конференция в Полша по чуждоезиково обучение 1990 15 1

Pages