Skip to content Skip to navigation

Автори в Съпоставително езикознание

Заглавиеsort descending Година Volume Книжка
Даскалова Добрина Към въпроса за акустичните параметри на акцентуваността в две родствени езикови системи (върху материал от българския и руския език) 1991 16 3
Шамрай Татьяна Към въпроса за идентифицирането на дескриптивното значение на глаголите мисля и myśleć в контекста на сложните съставни изречения 1976 1 3
Ченева Вера Към въпроса за изразяването на обстоятелственото пояснение за отстъпка в руския и българския език 1992 17 5
Молхова Жана Към въпроса за категорията преходност – непреходност в английски и български език {(On the problem of the category transitivity – intransitivity in English and in Bulgarian)} 1977 2 4–5
Лашкова Лили Към въпроса за лексикалното изразяване на темпоралност в белоруския и българския език 1991 16 2
Ничева Кети Към въпроса за семантичното моделиране на фразеологизмите 1978 3 5
Ченева Вера Към въпроса за синонимията на синтактичните единици (върху материал от руския и българския език) 1983 8 1
Костова-Добрева Харитина Към въпроса за синтактичната функция на съчетанията с функционални глаголи в немския и българския език 1978 3 6
Сюлейманоглу Хайрие Към въпроса за славянските лексикални елементи в турския език 1993 18 3–4
Лингорска Благовеста Към въпроса за функционално-семантичните съответствия на българския плусквамперфект в полския език 1976 1 2
Борисевич Павел Към дистрибуцията и семантичната структура на подлога в немски и български език (Zur Distribution und semantischen Struktur des Subjekts im Bulgarischen und Deutschen) 1977 2 3
Леков Иван Към по-приемлива анализа и постройка на опитите за съпоставителни и типологични изследвания в славянското езикознание 1978 3 5
Танчева Татяна Към проблема за семантичното усвояване на лексикалните заемки 1992 17 6
Стоянова Стефка Към семантико-функционалната характеристика на гръцката лексема πον и нейните еквиваленти в българския език 1990 15 2
Йончева Галина Към семантико-функционалната характеристика на гръцката лексема πον и нейните еквиваленти в българския език 1990 15 2
Венедиктов Григорий Към семантичната характеристика на един рядък тип глаголи в българския език (К семантической характеристике редкого типа глаголов в болгарском языке) 1976 1 5
Ненкова Мария Към семантичното описание на модалните глаголи (върху материал от българския и английския език) 1984 9 1
Величкова Славка Към социолингвистичната характеристика на една словообразувателна промяна 1990 15 6
Буюклиев Иван Към съпоставителната характеристика на старобелоруския и среднобългарския език 1979 4 2
Полишчук Елена Към съпоставителния анализ на подбудителните изречения в българския, руския и английския език 1985 10 6
Костова-Добрева Харитина Към темпоралното отношение на подчинените обстоятелствени изречения за време със съюзите ehe, bevor и преди да в немския и българския език 1981 6 1
Калюта Александър Към характеристиката на асоциативните полета на думите с общи компоненти на значението 1979 4 2
Буров Стоян Към характеристиката на категорията степен в българския език 1989 14 1
Кацори Тома Към характеристиката на тайните говори в България 1984 9 1
Асенова Петя Към характеристиката на тайните говори в България 1984 9 1
Дукова Уте Към характеристиката на тайните говори в България 1984 9 1
Порохова Ольга Лексика с неполногласием и полногласием в русских народных говорах (в сравнении со староболгарским и древнерусским языками) 1986 11 6
Железарова Радост Лексикална асиметрия при глаголите в българския и чешкия език 1995 20 2
Младенов Максим Лексикални белоруско-български паралели. 1979 4 2
Мемова-Сюлейманова Хайрие Лексикални заемки в турския език от българския и от другите славянски езици 1981 6 3–5
Бабов Кирил Лексикални калки в българския книжовен език, възприети от руския език 1978 3 5
Костадинова Маргарита Лексикално-семантични подстъпи към дру56 гостта (българо-чешки успоредици) 2000 25 2
Филкова Пенка Лексико-семантическое взаимодействие некоторых русских и староболгарских слов в русском литературном языке 1989 14 6
Ников Мишел Лексико-синтактична структура на същинските общи въпроси във френски и български език (Structure lexico-syntaxique des véritables questions totales en français et bulgare) 1976 1 3
Коджабашева Катя Лексико-синтактични средства за изразяване на ‘възможност’ в разговорния стил на съвременния български, руски и полски език 1999 24 2–3
Алексиева Бистра Леонид С. Бархударов (1923–1985) 1986 11 3
Пандова Росица Летен езиков курс в Монпелие 1984 9 1
Михов Николай Летен езиков курс в Париж 1988 13 2
Попова Силвия Летен курс за усъвършенствуване на преподаватели по японски език 1984 9 5
Русинов Русин Летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти във Велико Търново 1987 12 2
Радева Василка Летни курсове по германистика в Лайпциг 1980 5 2
Димитрова Стефана Лингвистична есен в Ополе 1997 22 2
Димитрова Стефана Лингвистична среща в Ополе 1992 17 2
Редакционна CL Лингвистична характеристика на съвременните книжовни славянски езици (проект) 1978 3 5
Грозданова Лиляна Лингвистичните пресупозиции и чуждоезиковото обучение 1978 3 6
Пиперкова Искра Личните местоимения в английски и български според признака на субективната оценка и обществените отношения (The personal pronouns in English and Bulgarian accor 1977 2 4–5
Смольская Аделаида Личные существительные болгарского языка на общеславянском фоне 1984 9 6
Васева Иванка Лятна школа по теория и критика на превода 1981 6 1
Първев Христо Максим Младенов 1995 20 4–5
Първев Христо Максим Младенов – един тъжен юбилей (3.ІІ.1930–10.IX.1992) 1995 20 4–5

Pages