Skip to content Skip to navigation

Автори в Съпоставително езикознание

Заглавиеsort descending Година Volume Книжка
Цойнска Ралица Константин Босилков (1941–1989) 1990 15 6
Цойнска Ралица Константин Босилков (1941–1989) 1990 15 6
Георгиев Станьо Константин Попов (1907–1991) 1992 17 1
Деянова Мария Конструкции с факултативно предикативно определение в чешкия книжовен език в съпоставка с българския 1978 3 1
Манова Мария Контактно-лингвистични нововъведения в балканологията. Развитие и перспективи 2008 33 3
Бьоргер Гергана Контактно-лингвистични нововъведения в балканологията. Развитие и перспективи 2008 33 3
Цонева Димитрина Контрастивен анализ на българския и арабския консонантизъм и изводи за практиката 1990 15 6
Тилков Димитър Контрастивни фонетични изследвания в Софийския университет „Климент Охридски“. 1977 2 1–2
Осадник Вацлав Контрастивните граматики и проблемите на превода 1981 6 1
Федосеева Наталия Конференция в Москва за типовете езикови общности и изследването им 1986 11 1
Панайотов Величко Конференция в памет на проф. д-р Максим Младенов 1995 20 4–5
Влахова Радка Конференция в памет на проф. д-р Максим Младенов 1995 20 4–5
Димитрова Стефана Конференция в Полша по проблемите на езиковата комуникация 1995 20 2
Василева Радка Конференция в София на Асоциацията на преподавателите по френски език в България 1993 18 6
Янкова Дияна Конференция в София на Международната асоциация на преподавателите по английски език 1993 18 1
Йорданова Любима Конференция Германците и българите в диалог 2001 26 3
Младенова Дарина Конференция Глаголната система на балканските езици – наследство и неология 2009 ХХХIV 3
Дюлгерова Гинка Конференция за българската разговорна реч във Велико Търново 1993 18 1
Бъчваров Янко Конференция за Ян Гебауер в Прага 1989 14 6
Солнцева-Накова Екатерина Конференция Лексикология, фразеология и лексикография в памет на Кети Анкова-Ничева 2005 30 1
Велинова Милена Конференция на Американската асоциация на преподавателите по славянски и източноевропейски езици 1994 19 1
Илиева Анна Конференция на Билатералната германистична комисия (ГДР/НРБ) по случай 500-годишния юбилей на Мартин Лутер 1984 9 2
Мишева Анастасия Конференция на Международната комисия по фонетика и фонология при Международния комитет на славистите 1985 Х 4
Бъчваров Янко Конференция по въпросите на превода в Прага 1980 5 4
Ликоманова Искра Конференция по лингвистика на текста 1995 20 1
Симеонова Руска Конференция по проблеми на съпоставителното езикознание във Варшава 1986 11 4
Димитрова Стефана Конференция по проблемите на славянската стилистика, Ополе ’90 1991 16 2
Дьонерт Роземари Конференция по проблемите на съпоставителното езикознание при подготовката на бъдещи учители и преводачи 1979 4 6
Клешчова Кристина Конференция по словообразуване в славянските езици 2001 26 1
Селимски Людвиг Конференция по словообразуване в славянските езици 2001 26 1
Ангелова Искра Конференция по социолингвистика 1994 19 3–4
Димитрова Стефана Конференция по съпоставителна граматика на славянските езици в Познан 1985 10 4
Васева Иванка Конференция по теоретични и методологични проблеми на писмения и устния превод в Прага 1979 4 3
Качала Ян Конференция по теоретичните въпроси на марксисткото езикознание 1985 10 1
Ликоманова Искра Конференция по теория на текста във Варшава 1987 12 5
Молошная Татяна Конференция по типологическо и съпоставително изследване на славянските и балканските езици в Москва 1993 18 5
Солнцева-Накова Екатерина Конференция с международно участие на тема: Обучение без граници. Език и култура. Чуждоезиковото обучение в контекста на ХХI век 2002 27 2
Воборжил Ладислав Конференция славистов в польском Вроцлаве 2005 30 3
Банков Димитър Конференция, посветена на Тринадесетия конгрес на БКП и на Първия конгрес на българската наука 1986 11 5
Лазарова Аксела Конференция, посветена на учебника по чужд език 1978 3 1
Щернеман Райнхард Конфронтативна лингвистика, частна граматика и теория на езика 1978 3 1
Бечка Йозеф Конфронтативната лингвистика като основа за решаването на преводаческите проблеми 1980 5 4
Лашкова Лили Краковска научна сесия, посветена на проф. Любомир Андрейчин 1996 21 3
Чаушев Асен Красимир Манчев (1938–1997) 1997 22 4
Чаушев Асен Красимир Манчев (1938–1997) 1997 22 4
Чаушев Асен Кратка библиография на Николай Михов 2002 27 1
Баракова Пенка Кратка характеристика на пасивните конструкции в българския книжовен език (съпоставени преди всичко с полския език) 1979 4 3
Гочева Емилия Кратък отчет за дейността на Групата за съпоставително изследване на българския език с други езици през периода от началото на 1976 до м. юни 1977 г. 1977 2 6
Бъчваров Янко Кратък отчет за дейността на Групата за съпоставително изследване на българския език с други езици през периода от нейното сформиране до края на 1975 г. 1976 1 1
Алексова Василка Критерии за установяване на българските книжовни елементи в румънската лексика 1992 17 4

Pages