Skip to content Skip to navigation

Автори в Съпоставително езикознание

Заглавиеsort descending Година Volume Книжка
Сарлов Стоян За прагматичната валентност на глаголите в немския и българския език 1991 16 2
Иванова Малина За превода на полските деепричастия на български език 1976 1 2
Куцаров Иван За преизказното спрежение в андийските дагестански езици и съответното спрежение в съвременния български език (Sur la conjugaison des formes verbales du discou 1976 1 6
Георгиева Елена За работата на Комисията за лингвистична терминология на славянските езици 1982 7 3
Кънчев Иван За разстоянията между фонемите и диференциалните признаци в консонантните системи на испанския и българския език 1978 3 2
Енчева Николинка За семантико-синтактичната контракция на количествено-именните словосъчетания в руския и българския език 1983 8 2
Енчева Николинка За семантико-синтактичното стягане на един тип словосъчетания в руския и българския език 1979 4 1
Чуканова Йонка За семантичната и синтактичната валентност на глаголите parler/говоря и dire/казвам 1989 14 5
Лилов Методи За синтактичната специфика на някои конструкции, изразяващи темпоралност 1980 5 5
Костова-Добрева Харитина За статуса на сказуемното определение в структурната йерархия на изречението (върху материал от немския и българския език) 1983 8 6
Раданова-Кушева Нели За съгласуването на времената в италианския и българския език 1986 11 1
Вълчанова Маринела За съотношението статален : медиален : рефлексивно-каузативен – каузативен ред в чешкия и българския език 1996 21 2
Норман Борис За типологичната специфика на българския език 1981 6 3–5
Ницолова Pyceлина За употребата на възвратното лично местоимение в българския език (в съпоставка с другите славянски езици и с немския) 1982 7 6
Рачева Таня За употребата на един в българския език и неопределителния член в немския език при генеричен подлог в начална позиция 1989 14 2
Савова Димка За употребата на някои въпросителни частици в сърбохърватския и българския език 1988 13 1
Ташевска Светлана За функционалните еквиваленти на английското сегашно перфектно време в българския език 1990 15 1
Ботева Силвия За характера на категорията залог във френския и българския език 1992 17 2
Кочиш Михай За членуването на собствените имена в българския и унгарския език 1983 8 3
Менкаджиева Виктория Загребска славистична школа 1980 5 2
Симеонов Симеон Закостенели именни падежни форми, функциониращи като наречия, в българския и полския език 1985 10 3
Наймушин Борис Залог и преходност (върху материали от българския, руския и английския език) 2001 26 2
Сливкова Диана Залоговата принадлежност на три типа възвратни конструкции в немски език и съответните възвратни конструкции в български език (Genus-Zugehörigkei 1977 2 3
Franks Steven Заметки о числительных в славянских языках 2000 ХХV 2
Селимски Людвиг Заседание на комисията по словообразуване в славянските езици (Магдебург, 9–12 октомври 1997 г.) 1998 32 1–2
Бъчваров Янко Заседание на Комисията по транскрипция при Международния комитет на славистите 1983 8 1
Бъчваров Янко Заседание на Международната комисия за изучаване граматическия строеж на славянските езици 1978 3 3
Вачкова Кина Заседание на международната комисия за славянски книжовни езици 1998 32 1–2
Вачкова Кина Заседание на международната комисия за славянски книжовни езици в Ополе 2002 27 2
Караангова Маргарита Заседание на Международната комисия по славянски книжовни езици в Минск 1979 4 2
Дренска Маргарита Звукови съответствия на българския звук [ъ] в португалския език 1984 9 3
Младенова Олга Златна докторска диплома на Виенския университет за акад. Владимир Георгиев 1985 10 1
Терзийска Лидия Иван Билодид (1906–1981) 1981 6 6
Терзийска Лидия Иван Билодид (1906–1981) 1981 6 6
Возни Теодозий Иван Ковалик (1907–1989) 1989 14 6
Селимски Людвиг Иван Ковалик (1907–1989) 1989 14 6
Панко Тамила Иван Ковалик (1907–1989) 1989 14 6
Младенов Максим Иван Кънчев 1983 8 3
Иванчев Светомир Иван Леков 1979 4 2
Грозданова Лиляна Идентификация на сравнението в английския и българския език 1986 11 5
Буджишевска Ванда Из българо-румънските лексикални връзки 1989 14 3
Бъчваров Янко Из дейността на Института за руски език „А. С. Пушкин“ 1983 8 2
Чеппель Виктор Из истории форм обращения в русском, украинском и болгарском языках 1984 9 3
Стоянов Иван Из истории форм обращения в русском, украинском и болгарском языках 1984 9 3
Бъчваров Янко Из историята и дейността на Постоянния Международен комитет на славистите 1983 8 2
Буюклиев Иван Из историята на относителното подчинение в белоруски и български 1976 1 5
Русек Йежи Из историята на предложните конструкции със значение ‘praeter’ в българския и полския език 1983 8 2
Мартинцова Олга Из чешката и българската неология 1992 17 2
Вачкова Кина Из чешката и българската неология 1992 17 2
Милойкова Румяна Избрана библиография на Елена Георгиева 1990 15 6

Pages