Skip to content Skip to navigation

Автори в Съпоставително езикознание

Заглавиеsort descending Година Volume Книжка
Панорова Люба За българската пунктуация през погледа на студентите-чужденци 1984 9 3
Болгарова Ирина За българските съответствия на руските родителни падежни форми 1985 10 3
Тишева Йовка За вариативността на един тип сложни съчинени изречения в българския и норвежкия 2000 25 1
Димитрова Марийка За връзката между семантика на словообразувателната представка и валентност на изходните лексеми в немския и българския език 1991 16 6
Христов Паисий За въпросителните и относителните думи в българския и френския език 1981 6 1
Грозева Мария За генеричните именни групи в немския и българския език 1986 11 3
Беличова Хелена За глаголните предикати с персонична субстантивна основа в славянските езици 1990 15 4–5
Гливинска Вера За глотометрическите характеристики на препозиционно-префиксалната морфема за в българския и руския език 1983 VІІІ 4
Гливинска Вера За глотометрическите характеристики на препозиционно-суфиксалните морфеми в българския и руския език 1978 3 3
Димитрова Лиляна За граматичния род на съществителните в руския и българския език 1978 3 5
Димитрова Лиляна За граматичния род на съществителните имена в руски и български научен текст 1980 5 4
Маринова Снежина За два невъзвратни варианта на страдателния залог с допълнително модално значение в немския език и техните български съответствия 1990 15 2
Добрева Денка За две терминологични заемки от английски произход в българската животновъдна лексика 1984 9 2
Симеонова Руска За дефиницията и съдържанието на понятието „артикулационна база“ на даден език 1979 4 1
Рачева Таня За допълненията и обстоятелствените пояснения, изразени със съществителни имена и предлози (върху материал от българския и немския език) 1993 18 2
Стамболиева Мария За един модел на българо-английската асиметрия 1987 12 4
Лингорска Благовеста За един тип полски конструкции с nomina actionis и техните български съответствия 1980 5 5
Младенов Максим За една унгарска дума в българския език: к’анде ‘забрадка’ 1984 9 2
Енчева Николинка За една функция на веществено-събирателните съществителни singularia tantum (с оглед на превода им от български на руски език) 1983 8 5
Кънчев Иван За езиковия контакт между системи с различна структура 1976 1 6
Куфнерова Злата За категорията ‘определеност’ в българския и чешкия език 1980 5 4
Фийлдър Грейс За неутрализацията на категорията време в българския, английския и руския език 1988 13 4–5
Сарлов Стоян За някои аспекти на семантичната структура на глаголи с представки в немския и българския език 1993 18 5
Стамболиева Мария За някои безлични конструкции в българския и английския език 1985 10 1
Стефанова Лидия За някои видове терминологични фразеологизми във френския език и функционалните им съответствия в немския и българския език 1985 10 2
Приматарова-Милчева Антоанета За някои видове терминологични фразеологизми във френския език и функционалните им съответствия в немския и българския език 1985 10 2
Бенатова Паулина За някои значения на английския предлог for в съпоставка с функционалните му еквиваленти в българския език 1980 5 6
Панайотов Величко За някои омотематични лексеми в словашките и българските говори 1998 23 3–4
Балтова Юлия За някои основни изисквания при създаване на модел за съпоставително изследване на словообразуването в близкородствени езици 1986 9 4
Тхием Ле За някои особености на полисемията в българския и виетнамския език 1980 5 6
Бъчваров Янко За някои особености на словореда в българския и белоруския език 1976 1 5
Ликоманова Искра За някои особености на съществителните имена за лица от женски пол в славянските езици 1989 14 2
Милева Виолета За някои особености на съществителните имена за лица от женски пол в славянските езици 1989 14 2
Пандова Росица За някои руски термини-словосъчетания в космонавтиката и техните еквиваленти във френския и българския език 1988 13 3
Стоева Тотка За някои сандхиални явления, мотивирани от структурата на фонетичната дума в руския и българския език 1986 11 2
Стоянова-Йовчева Станка За някои синтактични особености на словосъчетанията-заглавия в немския и българския периодичен печат 1984 9 6
Златева Павлина За някои синтактични особености на словосъчетанията-заглавия в немския и българския периодичен печат 1984 9 6
Данчев Андрей За някои страни на съпоставителните изследвания (On some aspects of contrastive linguistic studies) 1976 1 1
Лашкова Лили За някои структурни особености на сърбохърватския книжовен език в съпоставка с българския език 1981 6 3–5
Манчева Весела За някои съответствия в украинската и българската лексика 2000 25 1
Аврамова Цветанка За някои тенденции при образуването на нови съществителни имена за лица в българския и чешкия език 1997 22 3
Вапорджиев Веселин За някои фразеологизми с повторения в български, руски и немски език (Zu einigen Phraseologismen mit Wiederholungen im Bulgarischen, Russischen und Deutschen) 1977 2 3
Куцаров Иван За някои функционални еквиваленти на българския конклузив в съвременния украински език 1988 13 4–5
Куева-Шверчек Лидия За някои функционални съответствия на българския определителен член в белоруски 1976 1 5
Лашкова Лили За някои функционални съответствия на българския определителен член в белоруски 1976 1 5
Дзидзилис Христос За няколко гръцки заемки в българския език 1982 7 5
Стамболиева Мария За опозицията моноцентричност/бицентричност в английско-българските междуезикови трансформации to be → имам и to have → съм 1988 13 3
Цихун Генадий За определяне на генетичната, типологичната и ареалната близост на славянските езици (в частност 1980 5 5
Богданова Събка За отношението на агентивните съществителни имена с наставка -тел(ь) към вида на глаголната им основа (по материал от руския и българския език) 1981 6 1
Джонов Боян За прабългарските заемки в немския език 1981 6 3–5

Pages