Skip to content Skip to navigation

Автори в Съпоставително езикознание

Заглавиеsort descending Година Volume Книжка
Богданова Събка Библиография на трудовете на Румяна Павлова 1993 18 2
Ралева Цветана Библиография на трудовете на Румяна Павлова 1993 18 2
Милойкова Румяна Библиография на трудовете на Светомир Иванчев 1990 15 4–5
Селимски Людвиг Библиография на трудовете на Славчо Петков Христов 1993 18 1
Кювлиева Веса Библиография на трудовете на ст. н. с. I ст. Кети Ничева 1983 8 5
Буров Стоян Библиография на трудовете на Станьо Георгиев 1988 13 1
Русинов Русин Библиография на трудовете на Станьо Георгиев 1988 13 1
Тишева Йовка Библиография на трудовете на Стефан Брезински 1992 17 1
Бучуковска Антония Библиография на трудовете на Текла Сугарева 1985 10 6
Колев Георги Библиография на трудовете на Тодор Бояджиев 1991 16 2
Жобов Владимир Библиография на трудовете на Тодор Бояджиев 1991 16 2
Дейкова Христина Библиография на трудовете на Тодор Тодоров 2005 30 2
Селимски Людвиг Библиография на трудовете на Тодор Тодоров 1994 19 1
Милойкова Румяна Библиография на трудовете на Христо Първев 1987 12 5
Железарова Радост Библиография на трудовете на Христо Стаменов 2008 33 3
Младенов Максим Библиография на трудовете на Христо Холиолчев 1991 16 4
Христов Славчо Библиография на трудовете на Цанко Младенов 1988 13 1
Железарова Радост Библиография на трудовете на Цветан Йотов 1994 19
Македонска Емилия Библиография на трудовете на Янко Бъчваров 2002 27 3
Баранник Людмила Болгаризмы в русских говорах Одесской области Украинской ССР 1984 9 6
Пышева Йорданка Болгарская лексема никак в русском семантическом параллелизме и переводе 1977 2 6
Осипцова Инна Болгарские функциональные эквиваленты русских глаголов многократного способа действия 1985 10 1
Бояджиев Димитър Борис Геров (1903–1991) 1992 17 5
Алексова Василка Борис Казаку (1919–1987) 1988 13 2
Молхова Жана Бохумил Трънка 1984 9 5
Иванчев Светомир Бохуслав Хавранек (30 януари 1893 – 2 март 1978) 1978 3 5
Парашкевов Борис Боян Джонов (1918–1992) 1992 17 6
Михов Николай Бъдеще предварително време като елемент от темпоралната система на френския и българския език 1983 8 3
Бъчваров Янко Българистичен симпозиум в Прага 1987 12 1
Бъчваров Янко Българистична конференция в Прага 1981 6 3–5
Селимски Людвиг Българо-белоруски езикови паралели, Втора българо-белоруска конференция (София, 17.–21.IX.1979 г.) 1980 5 5
Асенова Петя Българо-гръцки симпозиум 1979 4 3
Симеонова Руска Българо-немска вокална интерференция 1980 5 3
Бютнер Уве Българо-немска конференция по българска ономастика 1991 16 2
Петканов Иван Българо-романските езикови връзки 1981 6 3–5
Младенова Олга Българо-румънски езикови отношения 1981 6 3–5
Алексова Василка Българо-румънски езикови отношения 1981 6 3–5
Москов Моско Българо-тюркски езикови контакти {(езикови остатъци, състояние, проблеми)} 1981 6 3–5
Чаушев Асен Българо-френски симпозиум по съпоставително езикознание 1980 5 5
Гегов Христо Българската веларна съгласна [х] и три арабски проходни съгласни 1989 14 2
Гегов Христо Българската преградна съгласна [к] и арабските преградни съгласни [k] и [q] 1992 17 4
Славова Радостина Български език за чужденци – актуални проблеми на обучението 1983 8 1
Хрусанова Весела Български езиковедски дисертации (1945–1975) 1979 4 5
Хрусанова Весела Български езиковедски дисертации (1976,–1978) 1979 4 6
Хрусанова Весела Български езиковедски дисертации (1979–1980) 1982 7 3
Хрусанова Весела Български езиковедски дисертации (1981 година) 1983 8 1
Хрусанова Весела Български езиковедски дисертации (1982 година) 1984 9 2
Хрусанова Весела Български езиковедски дисертации (1983 година) 1985 10 5
Хрусанова Весела Български езиковедски дисертации (1984 година) 1986 11 2
Хрусанова Весела Български езиковедски дисертации (1985 година) 1987 12 2

Pages