Skip to content Skip to navigation

Автори в Съпоставително езикознание

Заглавиеsort descending Година Volume Книжка
С. Б Избрана библиография по антропонимия (1971–1981) 1987 12 4
Филипова Галина Изворите за живота и делото на Кирил и Методий 1984 9 5
Василева Радка Изложба на италианска старопечатна литература и конференция на тема Език, литература и култура на Италия 1992 17 4
Хинкова Анета Измерване на семантичната съотносителност на съюзите а, но, и в българския и руския език (експериментално психолингвистично изследване) 1987 12 6
М. Р. Изнесени лекции 1979 4 6
П. П. Изнесени лекции 1982 7 4
Васильева Татьяна Изучение комплексных единиц словообразовательной системы русского языка в славянской аудитории 1991 16 1
Иванова Елена Има и съм в болгарских бытийных предложениях (в сопоставлении с русскими) 2002 27 2
Младенов Максим Има ли в българския език фразеологизъм пара пи{(та)}? 1983 8 6
Михневич А. Именные количественные словосочетания в белорусском языке на фоне болгарского 1976 1 5
Марку Христина Имперфектът в българския и в новогръцкия език – взаимодействие на аспектуалност, модалност и темпоралност 2005 30 1
Пенева Светлана Интенсивность гласных звуков в двусложных акцентных структурах в болгарском и русском языках 1977 2 6
Стоянова Юлияна Интернационализация на словашкия и българския речников език 1999 24 2–3
Манолова Румяна Интернационалната лексика и чуждоезиковото обучение (формално сходни думи в българския, английския, френския и испанския език) 1985 10 5
Петрова Стефка Интернационалната лексика и чуждоезиковото обучение (формално сходни думи в българския, английския, френския и испанския език) 1985 10 5
Парашкевов Борис Интернационални съществителни със суфикс -ция и техните еквиваленти в немския език 1979 4 1
Бондарко Александр Интерпретационные аспекты семантики субъекта (на материале русского языка) 1990 15 4-5
Цветкова Мариета Интерпретация на вариативност при изразяване на количествена характеристика в българския и полския език 1989 14 4
Кръстева-Ккожухарова Лиляна Интерференцията и транспозицията в обучението по лексика на руската научна реч 1979 4 4
Червоножко Валентина Ироничните устойчиви сравнения в българския и украинския език 1999 24 2–3
Кънчев Иван Историческото и функционално единство на джудезмо с испанския език 1992 17 3
Селимски Людвиг Йежи Курилович (1895–1978) 1978 3 4
Селимски Людвиг Йежи Курилович (1895–1978). 1978 3 4
Младенов Максим Йоргу Йордан (1888–1986) 1987 12 3
Михайлова Димитрина Йордан Заимов (1921–1987) 1988 13 3
Лашкова Лили Йосип Хам (1905–1986) 1987 12 4
Толстая С. К вопросу о белорусско-(полесско-) болгарских этнолингвистических соответствиях 1976 1 5
Толстой Н. К вопросу о белорусско-(полесско-) болгарских этнолингвистических соответствиях 1976 1 5
Шамрай Татьяна К вопросу о семантической интерпретации предложений с эксплицитным модусом, выраженным наречиями добре и хорошо в болгарском и русском яз 1983 8 5
Илиева Корнелия К вопросу о типологизации болгарских и русских глаголов на синтаксическом уровне 1991 16 5
Малджиева Вяра К вопросу о типологизации болгарских и русских глаголов на синтаксическом уровне 1991 16 5
Мартынов В. К интерпретации белорусско-болгарских изолекс {(Към интерпретацията на белоруско-българските изолекси)} 1976 1 5
Цыхун Генадий К проблематике белорусско-болгарских языковых связей (Към проблематиката на белоруско-бьлгарските езикови връзки) 1976 1 5
Журавель Владимир К сопоставительному описанию болгарского и белорусского консонантизма 1991 16 5
Янакиев Мирослав Какво е най-удобно да съпоставяме количествено в славянските езици (Что в славянских языках больше всего поддается количественному сопост 1976 1 1
Котова Надежда Какво е най-удобно да съпоставяме количествено в славянските езици (Что в славянских языках больше всего поддается количественному сопост 1976 1 1
Виларова Маргарита Категориални и класификационни семантични признаци на производните лексеми с локативно значение (върху материал от български, полски и руски език) 1995 20 3
Куцаров Иван Категорията непреизказност 1976 1 5
Сонди Дьорд Категорията обектоопределеност в унгарския език и нейните еквиваленти в българския език 1987 12 5
Пенчева Майя Категорията род и названията за лица от мъжки и женски пол (съпоставително изследване върху материал от английски и български език). [The categor 1977 2 4–5
Бояджиев Живко Категорията число и начините за изразяването ѝ в различните езици 1987 12 3
Венкова Валентина Квантификацията на имената в португалския и в българския език 1995 20 3
Младенова Маргарита Кирило-Методиева сесия в Гданск 1981 6 6
Лазарова Таня Кирилометодиевски четения (София, 1986 г.) 1986 11 6
Бояджиев Живко Клас и род 1984 9 2
Иванчев Светомир Класически и екзотичен, българският език – постар от българската държава 1981 6 3–5
Младенов Максим Книжовна дейност на акад. Стоян Романски (24.II.1882–26.II.1959) 1982 7 6
Величкова Славка Колебания в лексиката на печата на CP Македония. 1980 5 1
Атанасова Ирина Количествени изследвания по функционирането на местоименията във френския и в българския език 1989 14 5
Попович Антон Комуникативният аспект на научния текст и неговият превод 1979 4 1

Pages