Skip to content Skip to navigation

Автори в Съпоставително езикознание

Заглавиеsort ascending Година Volume Книжка
Бояджиев Тодор Пета славистична конференция през 1993 г. в Люблин 1994 19 5
Димитрова-Тодорова Лиляна Пета общополска ономастична конференция в Познан 1986 11 3
Узунова Ирина Пета научно-методическа конференция Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение 1984 9 2
Бютнер Уве Пета международна конференция по превод в Лайпциг 1992 17 2
Ангелов Ангел Пета международна конференция по прагматика в Мексико (1996) 1997 22 3
Георгиева Мария Пета международна конференция в Полша по чуждоезиково обучение 1990 15 1
Йорданова Йорданка Пета международна конференция в Полша по чуждоезиково обучение 1990 15 1
Дренска Маргарита Пета конференция по лингвистика и литература в Куба 1987 12 5
Клешчова Кристина Пета конференция на Комисията по словообразуване в славянските езици 2002 27 3
Селимски Людвиг Пета конференция на Комисията по словообразуване в славянските езици 2002 27 3
Григорова Евелина Перцептивно изследване на немските дифтонги [ае], [ао], [əø] и на техните български съответствия [ай], [ао], [ой] 1988 13 1
Григорова Евелина Перцептивно изследване на комуникативната функция на интонацията при фрази с лексикално-граматичната структура на частен въпрос в немския и в българския 1994 19 1
Леонидова Мария Передача аориста несовершенного вида в болгарском языке на русский язык 1977 2 6
Коростенский Иржи Параметрические характеристики предметных имен (чешско-русское сопоставление) 2006 31 3
Лашкова Лили Павле Ивич (1924–1999) 2000 25 3
Попела Ян Павел Трост (1907–1987) 1987 12 6
Василева Радка Павел Патев удостоен с академичните Палми 1993 18 6
Младенов Максим Още за конструкции от типа {(върви)} подире ми 1985 10 4
Бояджиев Живко Още веднъж по въпроса за силно обособените части. 1982 7 6
Костов Кирил Още веднъж за личните и фамилни имена от цигански произход в българската ономастика 1993 18 3–4
Бояджиев Румен Официално откриване на Научния център за славяно-византийски проучвания „Иван Дуйчев“ към Софийския университет „Климент Охридски“ 1989 14 2
Грозданова Лиляна Отрицание в английския, българския и малтийския език 1991 16 2
Банков Димитър Отношението между френското арго и българския сленг като лексикографски проблем 1991 16 5
Веселинов Димитър Отношението между френското арго и българския сленг като лексикографски проблем 1991 16 5
Стоянова Даниела Относно употребите на аориста и перфекта в българския и румънския език 1991 16 2
Накова Ваня Относно някои съответствия между употребите на супина в румънския и сегашното страдателно причастие в българския 2008 33 3
Гогова Снежина Относно консонантизма на китайския език (в съпоставка с българския) 1994 19 2
Гогова Снежина Относно вокализма в китайския език (в съпоставка с българския език) 1992 17 1
Гугуланова Иванка Относителни прилагателни за веществен произход в българския и белоруския език 1979 4 2
Косеска-Тошева Виолета Отново по въпроса за екзистенциалните изречения 1979 4 3
Ботева Силвия Отново за употребата на условните форми в съвременния френски и български език 1989 14 5
Китова Мария Отново за аналогиите в историческото развитие на бъдещето време (върху материал от староиспанския, старопортугалския и старобългарския език) 1986 11 2
Воборжил Ладислав Отглагольные предлоги, выражающие отношение причины в широком смысле, в русском-чешском сопоставительном плане 2007 32 1
Джеймс Карл Осъзнатите знания за езика: Форум за среща на различни мнения (семинар в Бангор) 1991 16 2
Гарет Питър Осъзнатите знания за езика: Форум за среща на различни мнения (семинар в Бангор) 1991 16 2
Махрова Тамара Особености на руската и българската интонация в зависимост от смисловата структура на изречението 1982 7 3
Иванова Найда Особености на екзистенциалните изречения в българския и сърбохърватския език 1981 6 2
Иванчев Светомир Особен поглед върху чешкия и българския консонантизъм 1991 16 6
Дякова Соня Основни черти на безличните структури в английски и български език (General characteristics of the impersonal structures in English and Bulgarian) 1977 2 4–5
Кирова Таня Основни функции на руските и българските отрицателни местоимения от стилистично-прагматично гледище 1986 11 3
Аврамова Цветанка Основни тенденции при образуването на префиксални съществителни в българския и чешкия език в края на ХХ век 2003 28 2
Лилова Анна Основни принципи на типологията на превода 1979 4 5
Бъчваров Янко Основни насоки в дейността на МАПРЯЛ 1986 11 4
Риков Георги Основа и флексия в индоевропейската и праславянската глаголна система 1981 6 3–5
Рафаилова Мария Осмият великотърновски летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти 1986 11 2
Димитрова-Тодорова Лиляна Осма общополска ономастична конференция 1994 19 1
Мустакова Елена Осма научно-методическа конференция Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение в София 1987 12 3
Димитрова-Тодорова Лиляна Осемнадесети световен конгрес по ономастика 1994 19 2
Бояджиев Живко Орелиен Соважо (1897–1988) 1989 14 3
Калиущенко Владимир Опыт типологии отсубстантивных глаголов (на материале языков разных семей) 1984 9 2

Pages