Skip to content Skip to navigation

Съпоставителни изследвания

Васева, И. авт, 2004. Полупряката реч в българския и руския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 29(3), с-ци17–25.

Страници

Subscribe to Съпоставителни изследвания