Skip to content Skip to navigation

Старобългаристика

Програмата е насочена към студенти с интереси в областта на старобългарската литература и култура, средновековното културно наследство, старобългарския език, работата с ръкописи и архивни фондове. Обучението има интердисциплинарен характер, като старобългарското книжовно наследство е използвано като подстъп към разбирането на културните и обществени процеси през Средновековието на Балканите и в славянския свят като цяло. Специален акцент се поставя върху взаимовръзките между средновековната българска и византийската култура.

Програмата дава на магистрантите знания и умения за работа със средновековните извори, като традиционните медиевистични подходи се съчетават с модерните технологии за обработка на информация. Предвидени са курсове по специализирани научни дисциплини като “Славянска палеграфия и кодикология”, “Славянска и гръцка текстология”, “Старобългарска лексикология и лексикография”, но също и такива, които въвеждат студентите в практиките на електронна обработка и експонация на средновековните писмени паметници.

Квалификацията, получена в магистърската програма “Старобългаристика”, може да бъде приложена както в бъдещи научни занимания и научно-изследователски проекти, така и в професии, свързани с разбирането и представянето на средновековното книжовно наследство и неговите употреби в съвремието ни, като например културна журналистика, организиране на културни събития и фестивали, библиотечно и музейно дело.

Обучението завършва със защита на дипломна работа.