Skip to content Skip to navigation
1 (1) | 3 (2) | 4 (1) | 7 (1) | A (11) | B (6) | C (6) | D (5) | E (3) | F (2) | G (1) | H (1) | I (10) | K (3) | L (7) | N (1) | O (4) | P (6) | Q (4) | R (4) | S (9) | T (4) | V (3) | W (3) | X (10) | Z (5) | Β (1) | А (39) | Б (145) | В (72) | Г (19) | Д (44) | Е (23) | Ж (2) | З (84) | И (34) | Й (5) | К (91) | Л (22) | М (65) | Н (86) | О (68) | П (144) | Р (29) | С (171) | Т (44) | У (6) | Ф (21) | Х (12) | Ц (1) | Ч (19) | Ш (12) | Ю (6) | Я (6)
Заглавиевъзходящо сортиране Year of Publication Volume Issue
Функционално-семантични паралели в употребите на дателни местоименни клитики с посесивно значение в българския и румънския език Стоянова Даниела 1989 14 5 06.10.2013
Функционални еквиваленти на португалския предлог por в българския език Божилова Йовка 1994 19 3–4 06.10.2013
Функционални еквиваленти на българското сегашно време при превода му на френски език Михов Николай 1990 15 4–5 06.10.2013
Функционални еквиваленти на българското възвратно лично местоимение във фински език Парашкевов Борис 1976 1 3 26.10.2013
Функционални еквиваленти на английското it в българския език Златева Палма 1981 6 2 06.10.2013
Функционална изреченска перспектива и интонация при съобщителните изречения в английския и българския език Сеизова Теменужка 1984 9 4 06.10.2013
Франтишек Копечни (1909–1990) Шаур Владимир 1990 15 3 26.11.2013
Франтишек Копечни (1909–1990) Шаур Владимир 1990 15 3 06.10.2013
Фразеологизми с ни ... ни в българския, руския и немския език Вапорджиев Веселин 1980 5 6 06.10.2013
Фразеологизми с компонент дявол в българския, руския, чешкия, полския и френския език Ничева Кети 1983 8 3 06.10.2013
Фотиновият триезичен речник Бабов Кирил 1992 17 1 06.10.2013
Формы степеней сравнения в русском научном тексте и их болгарские соответствия Димитрова Лиляна 1977 2 6 06.10.2013
Формы выражения эмоциональных отношений в текстах непосредственного общения русских и болгар: строение и функционирование форм, методы их сопоставительного описания Йотов Цветан 1993 18 3–4 06.10.2013
Формиране на денотативни класове в състава на семантичното поле „Време на денонощието“ Георгиева Ирина 2008 33 2 06.10.2013
Формални модели на родова адаптация на субстантивните заемки от английския в българския и в чешкия език Вачков Веселин 1997 22 2 06.10.2013
Фонологичните системи на хинди и на съвременния български език Тодорова-Маринова Валентина 1996 21 2 26.10.2013
Фонетико-фонологични грешки при възприемането на българската консонантна система от носители на испанския език Шопова Йорданка 1986 11 5 06.10.2013
Фонетико-фонологични грешки при възприемането на българската консонантна система от носители на испанския език Велева Маргарита 1986 11 5 06.10.2013
Фонетико-фонологични грешки при възприемането на българската вокална система от испаноговорещи студенти Велева Маргарита 1989 14 1 06.10.2013
Фонетико-фонологични грешки при възприемането на българската вокална система от испаноговорещи студенти Шопова Йорданка 1989 14 1 06.10.2013
Филиалите на Института за руски език „А. С. Пушкин“ в чужбина Бъчваров Янко 1987 12 6 26.11.2013
Физическото и душевното състояние на човека според няколко балкански метафори Алексова Василка 2008 33 2 06.10.2013
Физическото и душевното състояние на човека според няколко балкански метафори Асенова Петя 2008 33 2 06.10.2013
Федот Петрович Филин (1908–1982) Павлова Румяна 1982 7 5 26.11.2013
Федот Петрович Филин (1908–1982) Богданова Събка 1982 7 5 26.11.2013