Skip to content Skip to navigation
1 (1) | 3 (2) | 4 (1) | 7 (1) | A (11) | B (6) | C (6) | D (5) | E (3) | F (2) | G (1) | H (1) | I (10) | K (3) | L (7) | N (1) | O (4) | P (6) | Q (4) | R (4) | S (9) | T (4) | V (3) | W (3) | X (10) | Z (5) | Β (1) | А (39) | Б (145) | В (72) | Г (19) | Д (44) | Е (23) | Ж (2) | З (84) | И (34) | Й (5) | К (91) | Л (22) | М (65) | Н (86) | О (68) | П (144) | Р (29) | С (171) | Т (44) | У (6) | Ф (21) | Х (12) | Ц (1) | Ч (19) | Ш (12) | Ю (6) | Я (6)
Заглавие Year of Publication Volume Issue низходящо сортиране
Сандхиална елизия в английския език и перцепцията на миналото време от българи Андреева Райна 1989 14 6 06.10.2013
Семантика и синтаксис на словосъчетание от две съществителни в иврит и български „родителна относба“ Алмалех Мони 1999 24 4 06.10.2013
Способы усиления и ослабления отрицания в болгарском языке в сопоставлении с русским и польским языками Бахарев Александр 1985 10 1 06.10.2013
Старобългарският език и старите западнославянски книжовни езици Буюклиев Иван 1981 6 3–5 06.10.2013
Существуют ли лексические средства для описания „средней“ фигуры: сопоставительный экспериментальный анализ Васильевич Александр 1993 18 3–4 06.10.2013
Сопоставительный анализ номинативных терминологических структур научно-технической сферы общения (русско-болгарские параллели) Вылева Римма 1977 2 6 06.10.2013
Съпоставително изследване на Fо-контури в немския и в българския език Григорова Евелина 1991 16 5 06.10.2013
Спектрален анализ на немските дифтонги и на техните съответствия в българския език Григорова Евелина 1984 9 3 06.10.2013
Символика на названията на животните в славянската паремиология Гурбиш Йежи 1981 6 6 06.10.2013
Семантичен анализ на кванторните думи only и само Грозданова Лиляна 1980 5 3 06.10.2013
Съпоставителните изследвания в България (1944– 1984) Данчев Андрей 1984 9 5 06.10.2013
Съпоставително езикознание, теория на превода и чуждоезиково обучение Данчев Андрей 1978 3 1 06.10.2013
Съгласуването на учтивото Вие със сказуемото в българския и руския език от квантитативно гледище Дончева-Марева Лиляна 1978 3 3 06.10.2013
Съпоставяне на Akkusativ des Inhalts в немски език с вътрешно допълнение на непреходни глаголи в български език Зафирова Бисерка 1977 2 3 06.10.2013
Сопоставительные исследования языков лицом к социально-речевой практике Йотов Цветан 1977 2 6 06.10.2013
Способы выражения локальности в русском и болгарском языках Карпенко Людмила 1984 9 1 06.10.2013
Соотношение предлогов горизонтальной ориентации в русском и болгарском языках Карпенко Людмила 1988 13 6 06.10.2013
Суфикси за емоционална оценка със специална консонантна характеристика в белоруския и българския език Караангова Маргарита 1976 1 5 06.10.2013
Синтактичният модел „V + О“,контекстуален маркер на перфективност в българския и английския език Кабакчиев Красимир 1983 8 4 06.10.2013
Стилистични особености в употребата на българското местоимение нещо и неговите руски съответствия Кирова Таня 1985 10 2 06.10.2013
Сложни вербоцентрични съществителни имена от типа глагол + съществително име в английския и българския език Коларова Мария 2007 32 3 06.10.2013
Съпоставителен анализ на зооморфни характеристики в българския и английския език Коджахинков Иван 1989 14 3 06.10.2013
Семантико-синтактична структура на българското „студено ми е“ и английското „І аm cold“ – синхронно и диахронно изследване {(Semantic-syntactic struct Ковачева Мира 1977 2 4–5 06.10.2013
Семантична интерпретация на проблеми, свързани с категорията определеност/неопределеност (върху материал от българския и полския език) Косеска-Тошева Виолета 1983 8 5 06.10.2013
Съпоставително-типологичен анализ на полисемията (върху материал от тематичната група „оръдия“ в български, руски и френски език) Веселинов Димитър 2006 31 1 06.10.2013
Съпоставително-типологичен анализ на полисемията (върху материал от тематичната група „оръдия“ в български, руски и френски език) Легурска Палмира 2006 31 1 06.10.2013
Семантични процеси с редовна проява в рамките на предметната лексика в руския и българския език Легурска Палмира 1993 18 1 06.10.2013
Синтактична синонимия при изразяване на изяснителни и целеви отношения в руския и българския език Лесневская Димитрина 1985 10 2 06.10.2013
Сопоставление болгарской и русской интонации в условиях двуязычия Махрова Тамара 1988 13 4–5 06.10.2013
Сопоставление текста и его перевода {(на материале русского и болгарского языков)} Махрова Тамара 1989 14 6 06.10.2013
Сложно-съставни изречения с подчинено обстоятелствено изречение за последица в немския и българския език. Мечкова-Атанасова Здравка 1988 13 2 06.10.2013
Семантичен, лексикален и синтактичен анализ на сложно-съставните изречения с подчинено за осъществено условие в българския и немския език Мечкова-Атанасова Здравка 1993 18 1 06.10.2013
Семантика некоторых пространственных предлогов в русском и английском языках Селивёрстова О. 1992 17 3 06.10.2013
Семантика некоторых пространственных предлогов в русском и английском языках Маляр Т. 1992 17 3 06.10.2013
Съгласуването по число в конструкциите с бройни числителни имена в българския и полския език Михалик Ришард 1979 4 3 06.10.2013
Структурните черти на балканския езиков съюз с оглед на съвременния български език Минчева Ангелина 1981 6 3–5 06.10.2013

Страници