Skip to content Skip to navigation
1 (1) | 3 (2) | 4 (1) | 7 (1) | A (11) | B (6) | C (6) | D (5) | E (3) | F (2) | G (1) | H (1) | I (10) | K (3) | L (7) | N (1) | O (4) | P (6) | Q (4) | R (4) | S (9) | T (4) | V (3) | W (3) | X (10) | Z (5) | Β (1) | А (39) | Б (145) | В (72) | Г (19) | Д (44) | Е (23) | Ж (2) | З (84) | И (34) | Й (5) | К (91) | Л (22) | М (65) | Н (86) | О (68) | П (144) | Р (29) | С (171) | Т (44) | У (6) | Ф (21) | Х (12) | Ц (1) | Ч (19) | Ш (12) | Ю (6) | Я (6)
Заглавиенизходящо сортиране Year of Publication Volume Issue
Списание Съпоставително езикознание Редакционна CL 1978 3 1 26.11.2013
Списание Съпоставително езикознание навлиза в своята двайсет и първа година Редакционна CL 1996 21 1 26.11.2013
Спомагателните глаголи в българския и френския език Христов Паисий 1979 4 4 06.10.2013
Способы выражения локальности в русском и болгарском языках Карпенко Людмила 1984 9 1 06.10.2013
Способы усиления и ослабления отрицания в болгарском языке в сопоставлении с русским и польским языками Бахарев Александр 1985 10 1 06.10.2013
Сравнителен анализ на една лексико-семантична група глаголи в българския и румънския език Младенова Олга 1979 4 6 06.10.2013
Сравнителен анализ на най-фреквентната лексика в руската, чешката и българската разговорна реч Николова Цветанка 1983 8 2 06.10.2013
Среща на български и словашки учени и преводачи Балабанова Христина 1998 32 3–4 26.11.2013
Среща на български и словашки учени и преводачи Пернишка Емилия 1998 32 3–4 26.11.2013
Среща на фонетици и фонолози в Загреб (ХІІІ заседание на Международната комисия за фонетика и фонология към Международния комитет на славистите) на слави Панайотов Величко 1998 32 1–2 26.11.2013
Сричкоразделянето на думите в конфронтативен аспект Кюстнер Херберт 1980 5 1 06.10.2013
Сричкоразделянето на думите в конфронтативен аспект Кунце Юрген 1980 5 1 06.10.2013
Сричкоразделянето на думите в конфронтативен аспект Хеншел Хелгунде 1980 5 1 06.10.2013
Сричкоразделянето на думите в конфронтативен аспект Щарке Ингрид 1980 5 1 06.10.2013
Станислав Скорупка (1906– 1988) Селимски Людвиг 1989 14 1 06.10.2013
Станислав Скорупка (1906–1988) Селимски Людвиг 1989 14 1 26.11.2013
Старобългарският език и старите западнославянски книжовни езици Буюклиев Иван 1981 6 3–5 06.10.2013
Старонемски и старобългарски лични имена на -mar/-мер Петков Марин 2005 30 2 06.10.2013
Стефан Илчев (1898–1983) Кювлиева Веса 1983 8 4 26.11.2013
Стилистични особености в употребата на българското местоимение нещо и неговите руски съответствия Кирова Таня 1985 10 2 06.10.2013
Сто и петдесет години катедра по славистика в Прага Вачкова Кина 1998 32 3–4 26.11.2013
Структура на темата на изречението и начина за нейното изграждане в чешкия и българския език (към проблематиката на актуалното членение) Ухлиржова Людмила 1980 5 6 06.10.2013
Структурните черти на балканския езиков съюз с оглед на съвременния български език Минчева Ангелина 1981 6 3–5 06.10.2013
Структурно-семантична характеристика на глаголите, образувани от съществителни имена (по материали от български и полски език) Радева Василка 1976 1 2 06.10.2013
Структурные и просодические характеристики новых сложных слов болгарского и русского языков с компонентами интернационального характера Стоева Тотка 1999 24 1 26.10.2013
Студентска конференция за Ян Гебауер в София Македонска Емилия 1989 14 6 26.11.2013
Суфикси за емоционална оценка със специална консонантна характеристика в белоруския и българския език Караангова Маргарита 1976 1 5 06.10.2013
Существуют ли лексические средства для описания „средней“ фигуры: сопоставительный экспериментальный анализ Васильевич Александр 1993 18 3–4 06.10.2013
Съгласуването на учтивото Вие със сказуемото в българския и руския език от квантитативно гледище Дончева-Марева Лиляна 1978 3 3 06.10.2013
Съгласуването по число в конструкциите с бройни числителни имена в българския и полския език Михалик Ришард 1979 4 3 06.10.2013
Съдържание на год. I и II (1976 и 1977) на Бюлетин за съпоставителни изследвания на българския език с други езици Хрусанова Весела 1978 3 1 26.11.2013
Съдържание на год. III (1978) на списание Съпоставително езикознание Милойкова Румяна 1978 3 6 26.11.2013
Съдържание на год. IV (1979) на списание Съпоставително езикознание Милойкова Румяна 1979 4 6 26.11.2013
Съдържание на год. V (1980) на списание Съпоставително езикознание Милойкова Румяна 1980 5 6 26.11.2013
Съдържание на год. VI (1981) на списание Съпоставително езикознание Милойкова Румяна 1981 6 6 26.11.2013
Съдържание на год. VII (1982) на списание Съпоставително езикознание Милойкова Румяна 1982 7 6 26.11.2013

Страници