Skip to content Skip to navigation
1 (1) | 3 (2) | 4 (1) | 7 (1) | A (11) | B (6) | C (6) | D (5) | E (3) | F (2) | G (1) | H (1) | I (10) | K (3) | L (7) | N (1) | O (4) | P (6) | Q (4) | R (4) | S (9) | T (4) | V (3) | W (3) | X (10) | Z (5) | Β (1) | А (39) | Б (145) | В (72) | Г (19) | Д (44) | Е (23) | Ж (2) | З (84) | И (34) | Й (5) | К (91) | Л (22) | М (65) | Н (86) | О (68) | П (144) | Р (29) | С (171) | Т (44) | У (6) | Ф (21) | Х (12) | Ц (1) | Ч (19) | Ш (12) | Ю (6) | Я (6)
Заглавиенизходящо сортиране Year of Publication Volume Issue
Симпозиум по въпроси на българистиката Първев Христо 1978 3 5 26.11.2013
Симпозиум по въпросите на семасиологията на славянските езици Спасова-Михайлова Сийка 1980 5 2 26.11.2013
Симпозиум по детска лингвистика Рангелов Сашо 1991 16 4 26.11.2013
Симултанният превод – психокатализатор на потенциалната интерференция между родния и чужд език Манчев Йордан 1978 3 6 06.10.2013
Симултанният превод – психокатализатор на потенциалната интерференция между родния и чужд език Стефанова Лидия 1978 3 6 06.10.2013
Синтаксическое значение и перевод с языка на язык Норман Борис 1976 1 5 24.10.2013
Синтактичен каузатив в българския, руския и белоруския език Норман Борис 1979 4 2 06.10.2013
Синтактична нееднозначност в българския и английския език Периклиев Владимир 1983 8 1 06.10.2013
Синтактична синонимия при изразяване на изяснителни и целеви отношения в руския и българския език Лесневская Димитрина 1985 10 2 06.10.2013
Синтактичната функция на остатъчните склонитбени форми след като в българския език и нейните съответствия в неславянски езици от индоевропейското семейство Ожеховска Ханна 1980 5 5 24.10.2013
Синтактичният модел „V + О“,контекстуален маркер на перфективност в българския и английския език Кабакчиев Красимир 1983 8 4 06.10.2013
Система указательных местоимений в белорусском и болгарском языках Норман Борис 1976 1 5 24.10.2013
Системата на речевите начини – основа за съпоставително изследване на езиците (Le système des modes de parole – base d’une étude contrastive des langues) Петков Славчо 1976 1 6 24.10.2013
Сказуемно определение към допълнението в немския и българския език Стойчева Райна 1990 15 6 06.10.2013
Славистична съпоставителна конференция в Оломоуц Бъчваров Янко 1990 15 1 26.11.2013
Славистични четения в София в памет на професор Иван Леков Капинчева Таня 1994 19 6 26.11.2013
Славяно-български заемки в унгарския език Тот Имре 1984 9 5 06.10.2013
Славянски културни дни в Мадридския университет „Комплутенсе“ Димитров Рафаел 1989 14 1 26.11.2013
Славянското влияние върху немския език и неговите диалекти Шатковски Януш 1997 22 4 26.11.2013
Слова гнезда град-/город- в русском и староболгарском языках (сравнительное исследование) Порохова Ольга 1987 12 1 06.10.2013
Словообразувателна активност на социоикономически и политически термини-съществителни с латинска и гръцка етимология в английския език и техните български еквиваленти Перянова Ирина 1985 10 2 24.10.2013
Словообразувателни парадигми при интернационализмите Парашкевов Борис 1990 15 4–5 26.11.2013
Словообразувателно-семантична характеристика на транслокативните префиксални формации пре- и про- в български и сърбохърватски език Стефчева Росица 2001 26 2 06.10.2013
Сложни вербоцентрични съществителни имена от типа глагол + съществително име в английския и българския език Коларова Мария 2007 32 3 06.10.2013
Сложно-съставни изречения с подчинено обстоятелствено изречение за последица в немския и българския език. Мечкова-Атанасова Здравка 1988 13 2 06.10.2013
Соотношение предлогов горизонтальной ориентации в русском и болгарском языках Карпенко Людмила 1988 13 6 06.10.2013
Сопоставительные исследования языков лицом к социально-речевой практике Йотов Цветан 1977 2 6 06.10.2013
Сопоставительный анализ номинативных терминологических структур научно-технической сферы общения (русско-болгарские параллели) Вылева Римма 1977 2 6 06.10.2013
Сопоставительный анализ полисемии общеславянских прилагательных в русском и болгарском языках Тулина Татьяна 1984 9 5 06.10.2013
Сопоставление болгарской и русской интонации в условиях двуязычия Махрова Тамара 1988 13 4–5 06.10.2013
Сопоставление текста и его перевода {(на материале русского и болгарского языков)} Махрова Тамара 1989 14 6 06.10.2013
Социолингвистични промени при предаване на чужда реч в българския печат през последните две десетилетия в съпоставка с полския печат Ницолова Pyceлина 2009 34 2 26.10.2013
Спектрален анализ на немските дифтонги и на техните съответствия в българския език Григорова Евелина 1984 9 3 06.10.2013
Специфика внешнетемпоральной транспозиции в русском и украинском художественном тексте Голосова Татьяна 2004 29 2 26.10.2013
Списание Македонски преглед е възстановено Ангелов Ангел 1992 17 5 26.11.2013
Списание Наше ржеч на седемдесет години Начева Мира 1987 12 6 26.11.2013

Страници