Skip to content Skip to navigation
1 (1) | 3 (2) | 4 (1) | 7 (1) | A (11) | B (6) | C (6) | D (5) | E (3) | F (2) | G (1) | H (1) | I (10) | K (3) | L (7) | N (1) | O (4) | P (6) | Q (4) | R (4) | S (9) | T (4) | V (3) | W (3) | X (10) | Z (5) | Β (1) | А (39) | Б (145) | В (72) | Г (19) | Д (44) | Е (23) | Ж (2) | З (84) | И (34) | Й (5) | К (91) | Л (22) | М (65) | Н (86) | О (68) | П (144) | Р (29) | С (171) | Т (44) | У (6) | Ф (21) | Х (12) | Ц (1) | Ч (19) | Ш (12) | Ю (6) | Я (6)
Заглавиенизходящо сортиране Year of Publication Volume Issue
Португалското глаголно време Pretérito Perfeto Composto и преводните му еквиваленти на български език Дренска Маргарита 1991 16 6 06.10.2013
Пословици и поговорки с ономастичен компонент {(в руския, българския и немския език)} Леонидова Мария 1982 7 4 06.10.2013
Посмъртно чуждестранно отличие за професор Светомир Иванчев Редакционна CL 1992 17 2 26.11.2013
Постиженията на Съветската наука в теорията на превода Димова Екатерина 1978 3 5 26.11.2013
Постиженията на Съветската наука в теорията на превода Алексиева Бистра 1978 3 5 26.11.2013
Преводът на видо-временните форми на руския глагол в сегашно историческо време на български език в романа на Алексей Толстой „Петър Първи“ Цанева Станка 1976 1 6 08.10.2013
Преглед на превода за 1986 година в София Банков Димитър 1987 12 6 26.11.2013
Предложения с глагольными предикатами одного функционально-ономасиологического класса в русском, украинском и болгарском языках Бацевич Флорий 1991 16 3 06.10.2013
Предлози, обозначаващи топологични релации във френския и в българския език Ботева Силвия 2007 32 3 06.10.2013
Представителите на френската социологическа лингвистична школа и проблемът за фонетичните закони Бояджиев Живко 1992 17 1 07.03.2019
Представяне на Чешка граматика на Маргарита Младенова Солнцева-Накова Екатерина 2006 ХХХІ 1 26.11.2013
Предстояща конференция П. В. 1987 12 2 26.11.2013
Предстояща конференция със съпоставителна тематика Бъчваров Янко 1983 8 4 26.11.2013
Предстоящи прояви на българските слависти в областта на съпоставителните проучвания на славянските езици Лингорска Благовеста 1976 1 1 26.11.2013
Преизказни модификатори в западните славянски езици Куцаров Иван 1978 3 6 06.10.2013
Преизказни модификатори в източните славянски езици Куцаров Иван 1978 3 5 06.10.2013
Преизказни модификатори в южните славянски езици Куцаров Иван 1978 3 4 06.10.2013
Преизказните форми в съвременния книжовен български език и съответствията им в полския език Куцаров Иван 1976 1 2 06.10.2013
Препоръки на участниците в симпозиума Белоруско-български тилологически и генетически езикови връзки Редакционна CL 1976 1 5 26.11.2013
Преход на пълнозначни думи към предлози в съвременния български и чешки език Контева Магдена 1989 14 1 06.10.2013
Прилагателни имена с наставки -ив-, -лив-, -чив- в белоруския и българския език Селимски Людвиг 1979 4 2 06.10.2013
Прилики и разлики в изграждането и развитието на съвременния книжовен български и украински език Русинов Русин 1985 10 4 06.10.2013
Приложение на хронологичния и динамичния принцип към българските и френските глаголни времена Симеонов Йосиф 1988 13 2 06.10.2013
Приносите на д-р. Димитьр Стоев Тилков (1933–1981) в българското езикознание Бояджиев Тодор 1982 7 1–2 26.11.2013
Приносите на д-р. Димитьр Стоев Тилков (1933–1981) в българското езикознание Младенов Максим 1982 7 1–2 26.11.2013
Принципи на типологичното изследване на езика {(Principes de l’étude typologique du langage)} Манчев Красимир 1976 1 1 06.10.2013
Притяжательные прилагательные в славянских языках Молошная Татьяна 1987 12 6 06.10.2013
Проблемата за граматичния подлог и разговорната употреба на то / it в българския и английския език Ковачева Мира 1983 8 6 06.10.2013
Проблематика десятого международного съезда славистов (София, 1988 г.) Редакционна CL 1985 10 6 26.11.2013
Проблематика на подчинените допълнителни изречения в съвременния български език в съпоставка с френския език Симеонов Йосиф 1986 11 5 06.10.2013
Проблеми на еквивалентността на някои наречия при превода им от български на немски език Вюнше Мария 1986 11 2 06.10.2013
Проблеми на представянето на названията на растения в речниците (върху съпоставителен материал) Аврамова Цветанка 2006 31 1 06.10.2013
Проблеми при превода на означенията на реалиите от българска художествена проза на немски език Валтер Хилмар 1980 5 2 06.10.2013
Проглас – ново филологическо списание Дюлгерова Гинка 1994 19 2 26.11.2013
Прономиналните конструкции в български и словашки Черипкова Мария 2001 26 1 14.03.2015
Прономиналните конструкции в български и словашки Николова Надка 2001 26 1 14.03.2015

Страници