Skip to content Skip to navigation
1 (1) | 3 (2) | 4 (1) | 7 (1) | A (11) | B (6) | C (6) | D (5) | E (3) | F (2) | G (1) | H (1) | I (10) | K (3) | L (7) | N (1) | O (4) | P (6) | Q (4) | R (4) | S (9) | T (4) | V (3) | W (3) | X (10) | Z (5) | Β (1) | А (39) | Б (145) | В (72) | Г (19) | Д (44) | Е (23) | Ж (2) | З (84) | И (34) | Й (5) | К (91) | Л (22) | М (65) | Н (86) | О (68) | П (144) | Р (29) | С (171) | Т (44) | У (6) | Ф (21) | Х (12) | Ц (1) | Ч (19) | Ш (12) | Ю (6) | Я (6)
Заглавие Year of Publication Volume Issue низходящо сортиране
Подчинени предикативни единици в английски и български език (Subordinate predication units in English and Bulgarian) Алексиева Бистра 1977 2 4–5 06.10.2013
Проблеми на представянето на названията на растения в речниците (върху съпоставителен материал) Аврамова Цветанка 2006 31 1 06.10.2013
Първото посещение на младоженката в бащиния дом. Названия на обреда в българския и румънския език Алексова Василка 2000 25 2 06.10.2013
Повторението Дукова Уте 1990 15 4–5 06.10.2013
Повторението Кацори Тома 1990 15 4–5 06.10.2013
Повторението Асенова Петя 1990 15 4–5 06.10.2013
Предложения с глагольными предикатами одного функционально-ономасиологического класса в русском, украинском и болгарском языках Бацевич Флорий 1991 16 3 06.10.2013
Прояви на езикова игра в българския и руския компютърен жаргон Благоева Диана 2006 31 2 06.10.2013
Предлози, обозначаващи топологични релации във френския и в българския език Ботева Силвия 2007 32 3 06.10.2013
Прояви на езиковата динамика в съвременния български и съвременния чешки език Бъчваров Янко 1990 15 4–5 06.10.2013
Пограничните български говори Бояджиев Тодор 1981 6 3–5 06.10.2013
Проблеми при превода на означенията на реалиите от българска художествена проза на немски език Валтер Хилмар 1980 5 2 06.10.2013
Психолингвистический подход к установлению лексических соответствий (на материале болгарских, русских и английских цветонаименований) Васильевич Александр 1983 8 5 06.10.2013
Проблеми на еквивалентността на някои наречия при превода им от български на немски език Вюнше Мария 1986 11 2 06.10.2013
По някои въпроси на българския вокализъм и вокализма на езика дари в Афганистан Гегов Христо 1989 14 3 06.10.2013
Перцептивно изследване на немските дифтонги [ае], [ао], [əø] и на техните български съответствия [ай], [ао], [ой] Григорова Евелина 1988 13 1 06.10.2013
Перцептивно изследване на комуникативната функция на интонацията при фрази с лексикално-граматичната структура на частен въпрос в немския и в българския Григорова Евелина 1994 19 1 06.10.2013
Подчинени обстоятелствени изречения със съюза дa/da в българския и словенския книжовен език Деянова Мария 1981 6 1 06.10.2013
По някои проблеми на контрастивната фонология (английски и български език) Данчев Андрей 1978 3 6 06.10.2013
Португалското глаголно време Pretérito Perfeto Composto и преводните му еквиваленти на български език Дренска Маргарита 1991 16 6 06.10.2013
По повод на статията „Една типологична особеност на българския и унгарския език“ от Александър Александров Иванчев Светомир 1983 8 4 06.10.2013
Планът на съдържанието в проблематиката на превода Илиева Лилия 1980 5 1 06.10.2013
Пространството във фразеологизмите за емоции (към проблема за езиковата картина на света) Карагьозова Снежина 2005 30 3 06.10.2013
Преход на пълнозначни думи към предлози в съвременния български и чешки език Контева Магдена 1989 14 1 06.10.2013
Проблемата за граматичния подлог и разговорната употреба на то / it в българския и английския език Ковачева Мира 1983 8 6 06.10.2013
Полските и българските безподложни изречения в съпоставителен анализ Коритковска Малгожата 1979 4 3 06.10.2013
Параметрические характеристики предметных имен (чешско-русское сопоставление) Коростенский Иржи 2006 31 3 06.10.2013
По статията на Cв. Иванчев Особен поглед върху чешкия и българския консонантизъм Янакиев Мирослав 1991 16 6 06.10.2013
По статията на Cв. Иванчев Особен поглед върху чешкия и българския консонантизъм Котова Надежда 1991 16 6 06.10.2013
Преизказните форми в съвременния книжовен български език и съответствията им в полския език Куцаров Иван 1976 1 2 06.10.2013
Преизказни модификатори в южните славянски езици Куцаров Иван 1978 3 4 06.10.2013
Преизказни модификатори в източните славянски езици Куцаров Иван 1978 3 5 06.10.2013
Преизказни модификатори в западните славянски езици Куцаров Иван 1978 3 6 06.10.2013
Передача аориста несовершенного вида в болгарском языке на русский язык Леонидова Мария 1977 2 6 06.10.2013
Пословици и поговорки с ономастичен компонент {(в руския, българския и немския език)} Леонидова Мария 1982 7 4 06.10.2013
По някои проблеми на корпуса, предназначен за съпоставителни изследвания Лингорска Благовеста 1978 3 4 06.10.2013

Страници