Skip to content Skip to navigation
1 (1) | 3 (2) | 4 (1) | 7 (1) | A (11) | B (6) | C (6) | D (5) | E (3) | F (2) | G (1) | H (1) | I (10) | K (3) | L (7) | N (1) | O (4) | P (6) | Q (4) | R (4) | S (9) | T (4) | V (3) | W (3) | X (10) | Z (5) | Β (1) | А (39) | Б (145) | В (72) | Г (19) | Д (44) | Е (23) | Ж (2) | З (84) | И (34) | Й (5) | К (91) | Л (22) | М (65) | Н (86) | О (68) | П (144) | Р (29) | С (171) | Т (44) | У (6) | Ф (21) | Х (12) | Ц (1) | Ч (19) | Ш (12) | Ю (6) | Я (6)
Заглавиевъзходящо сортиране Year of Publication Volume Issue
Още за конструкции от типа {(върви)} подире ми Младенов Максим 1985 10 4 06.10.2013
Още веднъж по въпроса за силно обособените части. Бояджиев Живко 1982 7 6 06.10.2013
Още веднъж за личните и фамилни имена от цигански произход в българската ономастика Костов Кирил 1993 18 3–4 26.11.2013
Официално откриване на Научния център за славяно-византийски проучвания „Иван Дуйчев“ към Софийския университет „Климент Охридски“ Бояджиев Румен 1989 14 2 26.11.2013
Отрицание в английския, българския и малтийския език Грозданова Лиляна 1991 16 2 06.10.2013
Отношението между френското арго и българския сленг като лексикографски проблем Веселинов Димитър 1991 16 5 06.10.2013
Отношението между френското арго и българския сленг като лексикографски проблем Банков Димитър 1991 16 5 06.10.2013
Относно употребите на аориста и перфекта в българския и румънския език Стоянова Даниела 1991 16 2 06.10.2013
Относно някои съответствия между употребите на супина в румънския и сегашното страдателно причастие в българския Накова Ваня 2008 33 3 06.10.2013
Относно консонантизма на китайския език (в съпоставка с българския) Гогова Снежина 1994 19 2 06.10.2013
Относно вокализма в китайския език (в съпоставка с българския език) Гогова Снежина 1992 17 1 06.10.2013
Относителни прилагателни за веществен произход в българския и белоруския език Гугуланова Иванка 1979 4 2 06.10.2013
Отново по въпроса за екзистенциалните изречения Косеска-Тошева Виолета 1979 4 3 06.10.2013
Отново за употребата на условните форми в съвременния френски и български език Ботева Силвия 1989 14 5 06.10.2013
Отново за аналогиите в историческото развитие на бъдещето време (върху материал от староиспанския, старопортугалския и старобългарския език) Китова Мария 1986 11 2 06.10.2013
Отглагольные предлоги, выражающие отношение причины в широком смысле, в русском-чешском сопоставительном плане Воборжил Ладислав 2007 32 1 06.10.2013
Осъзнатите знания за езика: Форум за среща на различни мнения (семинар в Бангор) Джеймс Карл 1991 16 2 26.11.2013
Осъзнатите знания за езика: Форум за среща на различни мнения (семинар в Бангор) Гарет Питър 1991 16 2 26.11.2013
Особености на руската и българската интонация в зависимост от смисловата структура на изречението Махрова Тамара 1982 7 3 06.10.2013
Особености на екзистенциалните изречения в българския и сърбохърватския език Иванова Найда 1981 6 2 06.10.2013
Особен поглед върху чешкия и българския консонантизъм Иванчев Светомир 1991 16 6 06.10.2013
Основни черти на безличните структури в английски и български език (General characteristics of the impersonal structures in English and Bulgarian) Дякова Соня 1977 2 4–5 06.10.2013
Основни функции на руските и българските отрицателни местоимения от стилистично-прагматично гледище Кирова Таня 1986 11 3 06.10.2013
Основни тенденции при образуването на префиксални съществителни в българския и чешкия език в края на ХХ век Аврамова Цветанка 2003 28 2 06.10.2013
Основни принципи на типологията на превода Лилова Анна 1979 4 5 06.10.2013
Основни насоки в дейността на МАПРЯЛ Бъчваров Янко 1986 11 4 26.11.2013
Основа и флексия в индоевропейската и праславянската глаголна система Риков Георги 1981 6 3–5 06.10.2013
Осмият великотърновски летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти Рафаилова Мария 1986 11 2 26.11.2013
Осма общополска ономастична конференция Димитрова-Тодорова Лиляна 1994 19 1 26.11.2013
Осма научно-методическа конференция Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение в София Мустакова Елена 1987 12 3 26.11.2013
Осемнадесети световен конгрес по ономастика Димитрова-Тодорова Лиляна 1994 19 2 26.11.2013
Орелиен Соважо (1897–1988) Бояджиев Живко 1989 14 3 26.11.2013
Опыт типологии отсубстантивных глаголов (на материале языков разных семей) Калиущенко Владимир 1984 9 2 06.10.2013
Опыт сравнительной типологии мелодики русской и болгарской повествовательной фразы Махрова Тамара 1983 8 4 06.10.2013
Оппозиции [± дейксис], [± дистанция] и [± дискретность] в морфологии болгарского и английского глаголов Чвани Кетрин 1990 15 6 06.10.2013
Опит за съпоставително семантично изследване на глаголите за движение в българския и виетнамския език Тхием Ле 1979 4 5 26.11.2013

Страници