Skip to content Skip to navigation
1 (1) | 3 (2) | 4 (1) | 7 (1) | A (11) | B (6) | C (6) | D (5) | E (3) | F (2) | G (1) | H (1) | I (10) | K (3) | L (7) | N (1) | O (4) | P (6) | Q (4) | R (4) | S (9) | T (4) | V (3) | W (3) | X (10) | Z (5) | Β (1) | А (39) | Б (145) | В (72) | Г (19) | Д (44) | Е (23) | Ж (2) | З (84) | И (34) | Й (5) | К (91) | Л (22) | М (65) | Н (86) | О (68) | П (144) | Р (29) | С (171) | Т (44) | У (6) | Ф (21) | Х (12) | Ц (1) | Ч (19) | Ш (12) | Ю (6) | Я (6)
Заглавие Year of Publication Volume Issue низходящо сортиране
Относно някои съответствия между употребите на супина в румънския и сегашното страдателно причастие в българския Накова Ваня 2008 33 3 06.10.2013
О конструкциях с эмфазой именного сказуемого: фрагмент русско-болгарского сопоставительного синтаксиса Норман Борис 1993 XVIII 3–4 06.10.2013
Опит за класификация на частните дисциплини в сравнителното езикознание Петков Павел 1978 3 1 06.10.2013
Однокоренная лексика болгарского и белорусского языков (Еднокоренна лексика в българския и белоруския език) Плотников Бронислав 1976 І 5 06.10.2013
Основа и флексия в индоевропейската и праславянската глаголна система Риков Георги 1981 6 3–5 06.10.2013
Опит за комплексен анализ на френските двойнономинални съчетания във връзка с българските им съответствия Симеонов Йосиф 1981 6 2 06.10.2013
Об иерархичности ономастической и артиклевой систем и их взаимодействии (опыт типологического сопоставления) Скляренко Алексей 1990 15 6 06.10.2013
Относно употребите на аориста и перфекта в българския и румънския език Стоянова Даниела 1991 16 2 06.10.2013
Опит за класификация на по-важните екзоними в славянските езици (български, руски, полски, чешки, сърбохърватски) Тренков Климент 1989 14 3 06.10.2013
Означаване на говорещия в речевия акт (съпоставителен анализ между българския и виетнамския език) Хунг Буй 1995 20 2 06.10.2013
Об одном типе предложений обусловленности в русском языке и их болгарских функциональных соответствиях. Ченева Вера 1989 14 1 06.10.2013
Оппозиции [± дейксис], [± дистанция] и [± дискретность] в морфологии болгарского и английского глаголов Чвани Кетрин 1990 15 6 06.10.2013
Об одной группе поведенческих глаголов в современном русском языке и ее болгарских семантических параллелях Чобанов Иван 1977 2 6 06.10.2013
О лексическом сходстве и различии русского и болгарского языков Червенкова Ирина 1977 2 6 06.10.2013
Об имплицитной полифункциональности указательного местоимения to в чешском языке и его эксплицитных эквивалентах в русском Широкова Александра 1990 15 4–5 06.10.2013
О фонеме Якобсон Роман 1989 14 2 06.10.2013
О внутриязыковых факторах номинационного процесса (по поводу одной словообразовательной модели в болгарском языке и ее соответствий в русском) Норман Борис 1987 12 4 24.10.2013
О сопоставлении русских и болгарских глаголов деления Златанов Иля 1997 22 3 26.10.2013
О сопоставлении русских и болгарских глаголов деления Легурска Палмира 1997 22 3 26.10.2013
Опит за съпоставително семантично изследване на глаголите за движение в българския и виетнамския език Тхием Ле 1979 4 5 26.11.2013
Обратното транскодиране като словообразувателен модел в българския младежки сленг Веселинов Димитър 1992 17 1 26.11.2013
Обратното транскодиране като словообразувателен модел в българския младежки сленг Банков Димитър 1992 17 1 26.11.2013
Опит за семантичен анализ на някои жаргонни думи от играта на топчета Веселинов Димитър 1991 16 2 26.11.2013
Опит за семантичен анализ на някои жаргонни думи от играта на топчета Банков Димитър 1991 16 2 26.11.2013
Още веднъж за личните и фамилни имена от цигански произход в българската ономастика Костов Кирил 1993 18 3–4 26.11.2013
Орелиен Соважо (1897–1988) Бояджиев Живко 1989 14 3 26.11.2013
Официално откриване на Научния център за славяно-византийски проучвания „Иван Дуйчев“ към Софийския университет „Климент Охридски“ Бояджиев Румен 1989 14 2 26.11.2013
Общото и приложното езикознание в някои френски университети Бояджиев Живко 1982 7 1–2 26.11.2013
Основни насоки в дейността на МАПРЯЛ Бъчваров Янко 1986 11 4 26.11.2013
Обсъждане на списание Съпоставително езикознание Бъчваров Янко 1980 5 5 26.11.2013
Осъзнатите знания за езика: Форум за среща на различни мнения (семинар в Бангор) Джеймс Карл 1991 16 2 26.11.2013
Осъзнатите знания за езика: Форум за среща на различни мнения (семинар в Бангор) Гарет Питър 1991 16 2 26.11.2013
Осма общополска ономастична конференция Димитрова-Тодорова Лиляна 1994 19 1 26.11.2013
Осемнадесети световен конгрес по ономастика Димитрова-Тодорова Лиляна 1994 19 2 26.11.2013
Ономастична конференция в Словакия Кроужилова Людмила 1988 13 3 26.11.2013
Осма научно-методическа конференция Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение в София Мустакова Елена 1987 12 3 26.11.2013

Страници