Skip to content Skip to navigation
1 (1) | 3 (2) | 4 (1) | 7 (1) | A (11) | B (6) | C (6) | D (5) | E (3) | F (2) | G (1) | H (1) | I (10) | K (3) | L (7) | N (1) | O (4) | P (6) | Q (4) | R (4) | S (9) | T (4) | V (3) | W (3) | X (10) | Z (5) | Β (1) | А (39) | Б (145) | В (72) | Г (19) | Д (44) | Е (23) | Ж (2) | З (84) | И (34) | Й (5) | К (91) | Л (22) | М (65) | Н (86) | О (68) | П (144) | Р (29) | С (171) | Т (44) | У (6) | Ф (21) | Х (12) | Ц (1) | Ч (19) | Ш (12) | Ю (6) | Я (6)
Заглавие Year of Publication Volume Issue низходящо сортиране
Об эксплицитности, форме и определенности субъекта в русских и чешских модальных конструкциях Адамец Пршемысл 1990 15 4–5 06.10.2013
Основни тенденции при образуването на префиксални съществителни в българския и чешкия език в края на ХХ век Аврамова Цветанка 2003 28 2 06.10.2013
Отново за употребата на условните форми в съвременния френски и български език Ботева Силвия 1989 14 5 06.10.2013
Още веднъж по въпроса за силно обособените части. Бояджиев Живко 1982 7 6 06.10.2013
Опит за изучаване на първобългарските следи в българския и карачаево-балкарския език Балкански Тодор 1986 11 1 06.10.2013
Опит за изучаване на първобългарските следи в българския и карачаево-балкарския език Хашходжов Едуард 1986 11 1 06.10.2013
Отношението между френското арго и българския сленг като лексикографски проблем Веселинов Димитър 1991 16 5 06.10.2013
Отношението между френското арго и българския сленг като лексикографски проблем Банков Димитър 1991 16 5 06.10.2013
Отглагольные предлоги, выражающие отношение причины в широком смысле, в русском-чешском сопоставительном плане Воборжил Ладислав 2007 32 1 06.10.2013
Относно консонантизма на китайския език (в съпоставка с българския) Гогова Снежина 1994 19 2 06.10.2013
Относно вокализма в китайския език (в съпоставка с българския език) Гогова Снежина 1992 17 1 06.10.2013
Отрицание в английския, българския и малтийския език Грозданова Лиляна 1991 16 2 06.10.2013
Относителни прилагателни за веществен произход в българския и белоруския език Гугуланова Иванка 1979 4 2 06.10.2013
Обратна топонимична деривация в руския и в българския език Джамбазов Петър 1991 16 4 06.10.2013
О причинах межъязыковой омонимии (о некоторых французских заимствованиях в русском и болгарском языках) Димитрова Татьяна 1985 10 3 06.10.2013
О некоторых принципах передачи событий в болгарском тексте (в сопоставлении с русским) Димитрова Стефана 1988 13 4–5 06.10.2013
Основни черти на безличните структури в английски и български език (General characteristics of the impersonal structures in English and Bulgarian) Дякова Соня 1977 2 4–5 06.10.2013
О происхождении православного славянского слоя в венгерской христианской терминологии Золтан Андраш 1986 11 4 06.10.2013
Особен поглед върху чешкия и българския консонантизъм Иванчев Светомир 1991 16 6 06.10.2013
Особености на екзистенциалните изречения в българския и сърбохърватския език Иванова Найда 1981 6 2 06.10.2013
О возможности использования методов современной диалектологии при сопоставительных исследованиях близкородственных языков (на материале ударного вокализма болгарского, белорусского и русского языков) Йотов Цветан 1984 9 4 06.10.2013
Опыт типологии отсубстантивных глаголов (на материале языков разных семей) Калиущенко Владимир 1984 9 2 06.10.2013
Основни функции на руските и българските отрицателни местоимения от стилистично-прагматично гледище Кирова Таня 1986 11 3 06.10.2013
Отново за аналогиите в историческото развитие на бъдещето време (върху материал от староиспанския, старопортугалския и старобългарския език) Китова Мария 1986 11 2 06.10.2013
Отново по въпроса за екзистенциалните изречения Косеска-Тошева Виолета 1979 4 3 06.10.2013
Образна метафора {(върху материал от славянските езици)} Сираков Асен 1984 9 4 06.10.2013
Образна метафора {(върху материал от славянските езици)} Легурска Палмира 1984 9 4 06.10.2013
Основни принципи на типологията на превода Лилова Анна 1979 4 5 06.10.2013
О некоторых общих тенденциях в современном русском и болгарском словообразовании Некезова Йорданка 1996 21 1 06.10.2013
О некоторых общих тенденциях в современном русском и болгарском словообразовании Малкова Вера 1996 21 1 06.10.2013
Особености на руската и българската интонация в зависимост от смисловата структура на изречението Махрова Тамара 1982 7 3 06.10.2013
Опыт сравнительной типологии мелодики русской и болгарской повествовательной фразы Махрова Тамара 1983 8 4 06.10.2013
О русских и болгарских интонационных конструкциях в сопоставлении Махрова Тамара 1977 2 6 06.10.2013
О названиях словаря в восточнославянских и южнославянских языках {(За названията на речника в източнославянските и южнославянските езици) Мечковская Нина 1976 1 5 06.10.2013
Обобщително-актуализиращата същност на перфекта във френския и българския език Михов Николай 1983 8 6 06.10.2013
Още за конструкции от типа {(върви)} подире ми Младенов Максим 1985 10 4 06.10.2013

Страници