Skip to content Skip to navigation
1 (1) | 3 (2) | 4 (1) | 7 (1) | A (11) | B (6) | C (6) | D (5) | E (3) | F (2) | G (1) | H (1) | I (10) | K (3) | L (7) | N (1) | O (4) | P (6) | Q (4) | R (4) | S (9) | T (4) | V (3) | W (3) | X (10) | Z (5) | Β (1) | А (39) | Б (145) | В (72) | Г (19) | Д (44) | Е (23) | Ж (2) | З (84) | И (34) | Й (5) | К (91) | Л (22) | М (65) | Н (86) | О (68) | П (144) | Р (29) | С (171) | Т (44) | У (6) | Ф (21) | Х (12) | Ц (1) | Ч (19) | Ш (12) | Ю (6) | Я (6)
Заглавиенизходящо сортиране Year of Publication Volume Issue
Някои наблюдения върху вокалната и консонантната система на съвременния български и японски език Иванов Братислав 1987 12 2 06.10.2013
Някои наблюдения върху испанските глаголи ser и estar в съпоставителен план с глагола съм в българския език (Опит за приложение на теорията на Е. Косериу за система, норма и реч) Кънчев Иван 1977 2 1–2 06.10.2013
Някои наблюдения върху синтагматичната характеристика на антонимите в българския и руския език Гочев Гочо 1981 6 2 06.10.2013
Някои наблюдения над българската фразеология в сравнение с източнославянската (Некоторые наблюдения над фразеологией болгарского языка в сравнении с восточнославянской) Гюлумянц К. 1976 1 5 06.10.2013
Някои най-типични видове безлични изречения в български и немски език (Einige besonders typische unpersönliche Sätze im Bulgarischen und Deutschen) Костуркова Мария 1977 2 3 06.10.2013
Някои начини на действие при украинския глагол в съпоставка с българския Деянова Мария 1987 12 3 06.10.2013
Някои основни типологични сходства между съвременния словашки и съвременния български език Милева Виолета 1988 13 4–5 06.10.2013
Някои особености в семантиката и дистрибуцията на притежателните местоимения в българския език в съпоставка с полския език Ницолова Pyceлина 1979 4 3 06.10.2013
Някои особености на синтактичните функции на прилагателното в българския и полския език Гугуланова Иванка 1979 4 3 06.10.2013
Някои паметови стратегии при усвояването на чуждоезиков лексикален материал (с оглед на английския и българския език) Стоянова-Трайкова Юлияна 1983 8 2 06.10.2013
Някои полски модaлни конструкции и техните български съответствия Попова Антоанета 1976 1 2 06.10.2013
Някои проблеми на изследването на глаголната система на балканския езиков съюз Асенова Петя 2002 27 3 06.10.2013
Някои проблеми на предаването на руските инфинитивни изречения на български език Николова Анна 1978 3 3 06.10.2013
Някои проблеми на синтактичното отрицание в българския и полския език Лашкова Лили 1979 4 3 06.10.2013
Някои проблеми на синтактичното отрицание в българския и полския език Шверчек Лидия 1979 4 3 06.10.2013
Някои семантични наблюдения върху сравнението в английския и българския език Грозданова Лиляна 1987 12 2 06.10.2013
Някои типове обособяване в народно-разговорния език (върху материал от българския език в съпоставка с полския) Крумова Лилия 1979 4 3 06.10.2013
Някои типове редовна метонимия при названията на предмети {(върху материал от руския и българския език)} Легурска Палмира 1985 10 5 06.10.2013
Някои характеристики на глагола в българския и гръцкия език Попова Антоанета 1988 13 3 06.10.2013
Някои характерни елементи на съпоставителната фонетика в шведския и българския език {(вокална система и прозодия)} Майер Ингрид 1991 16 4 26.10.2013
Няколко лексикални белоруско-български паралели. Брезински Стефан 1979 4 2 06.10.2013
Няколко случая на хетеросемия в балканските езици Парашкевов Борис 1993 18 1 26.11.2013

Страници