Skip to content Skip to navigation
1 (1) | 3 (2) | 4 (1) | 7 (1) | A (11) | B (6) | C (6) | D (5) | E (3) | F (2) | G (1) | H (1) | I (10) | K (3) | L (7) | N (1) | O (4) | P (6) | Q (4) | R (4) | S (9) | T (4) | V (3) | W (3) | X (10) | Z (5) | Β (1) | А (39) | Б (145) | В (72) | Г (19) | Д (44) | Е (23) | Ж (2) | З (84) | И (34) | Й (5) | К (91) | Л (22) | М (65) | Н (86) | О (68) | П (144) | Р (29) | С (171) | Т (44) | У (6) | Ф (21) | Х (12) | Ц (1) | Ч (19) | Ш (12) | Ю (6) | Я (6)
Заглавие Year of Publication Volume Issue възходящо сортиране
Някои начини на действие при украинския глагол в съпоставка с българския Деянова Мария 1987 12 3 06.10.2013
Наблюдение върху възприемането на акцентуваността в българския и в руския език Даскалова Добрина 1991 16 6 06.10.2013
Някои наблюдения над българската фразеология в сравнение с източнославянската (Некоторые наблюдения над фразеологией болгарского языка в сравнении с восточнославянской) Гюлумянц К. 1976 1 5 06.10.2013
Някои особености на синтактичните функции на прилагателното в българския и полския език Гугуланова Иванка 1979 4 3 06.10.2013
Някои наблюдения върху синтагматичната характеристика на антонимите в българския и руския език Гочев Гочо 1981 6 2 06.10.2013
Някои семантични наблюдения върху сравнението в английския и българския език Грозданова Лиляна 1987 12 2 06.10.2013
Наблюдения върху категорията равенство в английския и българския език Грозданова Лиляна 1988 13 6 06.10.2013
Наблюдения върху българския и арабския вокализъм. Гегов Христо 1981 6 06.10.2013
Непреводимото в превода: звукоподражания и междуметия Влахов Сергей 1978 3 5 06.10.2013
Неправилна употреба на деепричастни конструкции в българския и полския език Вълчкова Невена 1988 13 4–5 06.10.2013
Непреводимото в превода: звукоподражания и междуметия Флорин Сидер 1978 3 5 06.10.2013
Наречия с суффиксом субъективной оценки в русском и болгарском языках Васева Иванка 1977 2 6 06.10.2013
Национално-културна специфика на вербалното комуникативно поведение на българи и руси при поздрави, пожелания и честитяване Васева Иванка 2007 32 1 06.10.2013
Няколко лексикални белоруско-български паралели. Брезински Стефан 1979 4 2 06.10.2013
Някои аспекти на синтактичната стабилност и динамика в съвременните славянски езици Бъчваров Янко 1978 3 5 06.10.2013
Някои наблюдения върху българските функционално-преводни еквиваленти на френското хипотетично бъдеще време (conditionnel). Ботева Силвия 1985 10 3 06.10.2013
Наблюдения върху някои значения на българското бъдеще време и функционално-преводните им еквиваленти във френския език. Ботева Силвия 1986 11 4 06.10.2013
Некоторые verba dicendi в русском и сербохорватском языках Бондарь Ирина 1989 14 2 06.10.2013
Наблюдения върху употребата на плусквамперфекта в българския, украинския и полския език Бойтюк Ана 1981 6 1 06.10.2013
Някои проблеми на изследването на глаголната система на балканския езиков съюз Асенова Петя 2002 27 3 06.10.2013
Наблюдение върху двойното допълнение в българския език (върху материал от разговорната реч и други славянски езици) Ангелова Искра 1990 15 4–5 06.10.2013
Наблюдения върху употребата на определителния член в българския и румънския език Алексова Василка 1979 4 6 06.10.2013

Страници