Skip to content Skip to navigation
1 (1) | 3 (2) | 4 (1) | 7 (1) | A (11) | B (6) | C (6) | D (5) | E (3) | F (2) | G (1) | H (1) | I (10) | K (3) | L (7) | N (1) | O (4) | P (6) | Q (4) | R (4) | S (9) | T (4) | V (3) | W (3) | X (10) | Z (5) | Β (1) | А (39) | Б (145) | В (72) | Г (19) | Д (44) | Е (23) | Ж (2) | З (84) | И (34) | Й (5) | К (91) | Л (22) | М (65) | Н (86) | О (68) | П (144) | Р (29) | С (171) | Т (44) | У (6) | Ф (21) | Х (12) | Ц (1) | Ч (19) | Ш (12) | Ю (6) | Я (6)
Заглавиенизходящо сортиране Year of Publication Volume Issue
Национална младежка школа Актуални проблеми на обучението и възпитанието на чуждестранните учащи Недкова Радостина 1985 10 2 26.11.2013
Национална научна конференция Найден Геров в историята на българската наука и култура, 13–15 ноември 2000 Македонска Емилия 2001 26 2 26.11.2013
Национална научно-практическа конференция в Пловдив на преподавателите по чужд език във висшите учебни заведения Банков Димитър 1987 12 3 26.11.2013
Национално-културна специфика на вербалното комуникативно поведение на българи и руси при поздрави, пожелания и честитяване Васева Иванка 2007 32 1 06.10.2013
Начало на българистиката в Мелбърн Л Б. 1980 5 3 26.11.2013
Небриха ’92 Кънчев Иван 1992 17 5 26.11.2013
Некоторые verba dicendi в русском и сербохорватском языках Бондарь Ирина 1989 14 2 06.10.2013
Некоторые вопросы эквивалентики в связи с транспозицией форм наклонений Широкова Александра 1980 5 3 06.10.2013
Некоторые наблюдения над русско-болгарскими лексическими парами в семантическом плане Червенкова Ирина 1993 18 3–4 06.10.2013
Немски, нидерландски и скандинавски заемки в българския език Парашкевов Борис 1981 6 3–5 26.10.2013
Неопределителни местоимения в българския и полския език Мостовска Мариола 1988 13 4–5 06.10.2013
Неправилна употреба на деепричастни конструкции в българския и полския език Вълчкова Невена 1988 13 4–5 06.10.2013
Непреводимото в превода: звукоподражания и междуметия Флорин Сидер 1978 3 5 06.10.2013
Непреводимото в превода: звукоподражания и междуметия Влахов Сергей 1978 3 5 06.10.2013
Нереалните условни периоди в съвременния италиански и български книжовен език Раданова-Кушева Нели 1987 12 4 06.10.2013
Никита Илич Толстой (1923–1996) Станишева Дина 1996 21 4 26.11.2013
Никита Илич Толстой (1923–1996) Станишева Дина 1996 21 4 06.10.2013
Николай Михайлович Дилевски (1904–2001) 2002 27 1 26.11.2013
Нова научноизследователска лаборатория по теоретично и приложно езикознание в Минск Владимир Карпов 1990 15 1 26.11.2013
Ново международно езиковедско списание Димитрова Стефана 1993 18 1 26.11.2013
Новогръцките условни периоди в съпоставка с българските Ангелиева Фани 1994 19 5 06.10.2013
Новогръцките условни периоди в съпоставка с българските Петрова Славка 1994 19 5 06.10.2013
Новые тенденции в развитии русского словарного запаса (сопоставление с чешским языком) Коростенский Иржи 2003 28 1 06.10.2013
Номенклатура растений в чешском и других славянских языках (процессы становления и функционирования) Коростенский Иржи 2005 30 1 06.10.2013
Номина агентис в българския език в сравнение с данните от белоруския език Павленко Н. 1976 1 5 06.10.2013
Номина агентис в българския език в сравнение с данните от белоруския език Павленко Н. 1976 1 5 06.10.2013
Номинативна метафора {(върху материал от славянските езици)} Легурска Палмира 1985 10 4 06.10.2013
Номинативна метафора {(върху материал от славянските езици)} Златанов Иля 1985 10 4 06.10.2013
Някои асоциативни връзки при названията на лица в българския език Калюта Александър 1976 1 5 06.10.2013
Някои аспекти в лексикалната реализация на прилагателните имена голям/малък в българския и руския език Николова Мария 1992 17 2 06.10.2013
Някои аспекти в лексикалната реализация на прилагателните имена голям/малък в българския и руския език Лазарова Ренета 1992 17 2 06.10.2013
Някои аспекти на синтактичната стабилност и динамика в съвременните славянски езици Бъчваров Янко 1978 3 5 06.10.2013
Някои аспекти на синтактичната характеристика на българския език при съпоставката му с полския Иванчев Светомир 1980 5 5 06.10.2013
Някои бележки за валентността на глаголи със значение „получавам информация“ в българския и полския език Попова Мария 1979 4 3 06.10.2013
Някои въпроси на структурната и комуникативната характеристика на сложните съставни изречения с подчинено обстоятелствено за условие в б Максимова Вяра 1979 4 3 06.10.2013
Някои наблюдения върху българските функционално-преводни еквиваленти на френското хипотетично бъдеще време (conditionnel). Ботева Силвия 1985 10 3 06.10.2013

Страници