Skip to content Skip to navigation
1 (1) | 3 (2) | 4 (1) | 7 (1) | A (11) | B (6) | C (6) | D (5) | E (3) | F (2) | G (1) | H (1) | I (10) | K (3) | L (7) | N (1) | O (4) | P (6) | Q (4) | R (4) | S (9) | T (4) | V (3) | W (3) | X (10) | Z (5) | Β (1) | А (39) | Б (145) | В (72) | Г (19) | Д (44) | Е (23) | Ж (2) | З (84) | И (34) | Й (5) | К (91) | Л (22) | М (65) | Н (86) | О (68) | П (144) | Р (29) | С (171) | Т (44) | У (6) | Ф (21) | Х (12) | Ц (1) | Ч (19) | Ш (12) | Ю (6) | Я (6)
Заглавие Year of Publication Volume Issue низходящо сортиране
Някои проблеми на синтактичното отрицание в българския и полския език Лашкова Лили 1979 4 3 06.10.2013
Наблюдения върху някои отглаголни съществителни в българския и финския език Линдстет Йоуко 1978 3 4 06.10.2013
Някои въпроси на структурната и комуникативната характеристика на сложните съставни изречения с подчинено обстоятелствено за условие в б Максимова Вяра 1979 4 3 06.10.2013
Някои основни типологични сходства между съвременния словашки и съвременния български език Милева Виолета 1988 13 4–5 06.10.2013
Неопределителни местоимения в българския и полския език Мостовска Мариола 1988 13 4–5 06.10.2013
Наблюдения върху семантичната структура на глагола в английския и българския език Молхова Жана 1979 4 1 06.10.2013
Наблюдения върху въпроси за възстановяване на общуването (във френския и българския език) Ников Мишел 1978 3 2 06.10.2013
Наблюдения върху семантиката и употребата на страдателните конструкции (върху материали от български, руски и английски език) Наймушин Борис 2001 26 1 06.10.2013
Някои аспекти в лексикалната реализация на прилагателните имена голям/малък в българския и руския език Николова Мария 1992 17 2 06.10.2013
Някои особености в семантиката и дистрибуцията на притежателните местоимения в българския език в съпоставка с полския език Ницолова Pyceлина 1979 4 3 06.10.2013
Някои проблеми на предаването на руските инфинитивни изречения на български език Николова Анна 1978 3 3 06.10.2013
Някои аспекти в лексикалната реализация на прилагателните имена голям/малък в българския и руския език Лазарова Ренета 1992 17 2 06.10.2013
Номина агентис в българския език в сравнение с данните от белоруския език Павленко Н. 1976 1 5 06.10.2013
Номина агентис в българския език в сравнение с данните от белоруския език Павленко Н. 1976 1 5 06.10.2013
Наблюдения върху някои английски и български безлични конструкции, изразяващи природни явления (Observation on some impersonal constructions expressing natural phenomena in Савова Милена 1977 2 4–5 06.10.2013
Наблюдения върху някои английски и български безлични конструкции, изразяващи природни явления (Observation on some impersonal constructions expressing natural phenomena in Пенчева Майя 1977 2 4–5 06.10.2013
Новогръцките условни периоди в съпоставка с българските Петрова Славка 1994 19 5 06.10.2013
Новогръцките условни периоди в съпоставка с българските Ангелиева Фани 1994 19 5 06.10.2013
Някои бележки за валентността на глаголи със значение „получавам информация“ в българския и полския език Попова Мария 1979 4 3 06.10.2013
Някои полски модaлни конструкции и техните български съответствия Попова Антоанета 1976 1 2 06.10.2013
Някои характеристики на глагола в българския и гръцкия език Попова Антоанета 1988 13 3 06.10.2013
Нереалните условни периоди в съвременния италиански и български книжовен език Раданова-Кушева Нели 1987 12 4 06.10.2013
Никита Илич Толстой (1923–1996) Станишева Дина 1996 21 4 06.10.2013
Някои паметови стратегии при усвояването на чуждоезиков лексикален материал (с оглед на английския и българския език) Стоянова-Трайкова Юлияна 1983 8 2 06.10.2013
Наименования на цветовете в балканските езици Ханегрефс Ноел 1980 5 2 06.10.2013
Некоторые наблюдения над русско-болгарскими лексическими парами в семантическом плане Червенкова Ирина 1993 18 3–4 06.10.2013
Некоторые вопросы эквивалентики в связи с транспозицией форм наклонений Широкова Александра 1980 5 3 06.10.2013
Наблюдения върху употребата на причастието в немския и българския език Щайнке Клаус 1984 9 1 06.10.2013
Немски, нидерландски и скандинавски заемки в българския език Парашкевов Борис 1981 6 3–5 26.10.2013
Някои характерни елементи на съпоставителната фонетика в шведския и българския език {(вокална система и прозодия)} Майер Ингрид 1991 16 4 26.10.2013
Няколко случая на хетеросемия в балканските езици Парашкевов Борис 1993 18 1 26.11.2013
Николай Михайлович Дилевски (1904–2001) 2002 27 1 26.11.2013
Никита Илич Толстой (1923–1996) Станишева Дина 1996 21 4 26.11.2013
Научни трудове по езикознание на д-р Кирил Костов (1952–1980) Младенов Максим 1981 6 6 26.11.2013
Национална научно-практическа конференция в Пловдив на преподавателите по чужд език във висшите учебни заведения Банков Димитър 1987 12 3 26.11.2013
Научна сесия на Дружеството на преподавателите по чужд език и литература в България Василева Радка 1985 10 1 26.11.2013

Страници