Skip to content Skip to navigation
1 (1) | 3 (2) | 4 (1) | 7 (1) | A (11) | B (6) | C (6) | D (5) | E (3) | F (2) | G (1) | H (1) | I (10) | K (3) | L (7) | N (1) | O (4) | P (6) | Q (4) | R (4) | S (9) | T (4) | V (3) | W (3) | X (10) | Z (5) | Β (1) | А (39) | Б (145) | В (72) | Г (19) | Д (44) | Е (23) | Ж (2) | З (84) | И (34) | Й (5) | К (91) | Л (22) | М (65) | Н (86) | О (68) | П (144) | Р (29) | С (171) | Т (44) | У (6) | Ф (21) | Х (12) | Ц (1) | Ч (19) | Ш (12) | Ю (6) | Я (6)
Заглавиенизходящо сортиране Year of Publication Volume Issue
Международна научна сесия Научното дело на проф. Б. Цонев и проф. Л. Милетич Селимски Людвиг 1983 8 6 26.11.2013
Международна славистична конференция Димитрова-Тодорова Лиляна 1992 17 4 26.11.2013
Международна юбилейна сесия, посветена на 100-годишнината от рождението на академик Виктор Виноградов Димитрова Стефана 1995 20 4–5 26.11.2013
Международната комисия за славянски книжовни езици заседава в Шуменския университет Колева Красимира 2005 30 3 26.11.2013
Международная научная конференция (5–7 октября 2005, Пермь) Котюрова М. 2006 31 1 26.11.2013
Международная научная конференция (5–7 октября 2005, Пермь) Баженова Е. 2006 31 1 26.11.2013
Международни славистични конференции в Люблин Колева Красимира 1990 15 2 26.11.2013
Международни славистични конференции в Люблин Бояджиев Тодор 1990 15 2 26.11.2013
Международный семинар Язык тоталитарного общества (Киев, 1994) Яворская Галина 1995 20 3 26.11.2013
Мерните единици в китайския език (в съпоставка с българския език) Томанова Венцислава 2005 30 1 06.10.2013
Местоименните форми за обръщение ти и Вие в речевия етикет на съвременните българи и холандци Сиракова-Сметс Николина 1992 17 4 06.10.2013
Методи Лилов Холиолчев Христо 1985 10 3 26.11.2013
Методи Лилов Холиолчев Христо 1985 10 3 06.10.2013
Мечислав Шимчак (1927–1985) Басай Мечислав 1986 11 5 26.11.2013
Милан Ромпортъл Палкова Здена 1983 8 3 26.11.2013
Минимални фразеологични единици със сравнителен характер в словашкия и българския език Добрикова Мария 1994 19 5 06.10.2013
Мирослав Янакиев Николов (1925–1998) Редакционна CL 1998 32 1–2 30.11.2013
Младежки национален симпозиум на тема Нови методи за изследване на езиковата практика в София Илиева-Балтова Пенка 1986 11 6 26.11.2013
Мнение за теоретичната конференция Състояние и проблеми на критиката на превода Банков Димитър 1983 8 5 26.11.2013
Модалната натовареност на императивните форми от свършен и несвършен вид в български и руски език Жерева Мария 2003 28 1 06.10.2013
Модалните конструкции sein + zu + Infinitiv – съм + за + nomen actionis Димова Ана 1983 8 1 06.10.2013
Модалността преизказност и начини за предаването £ в съвременния френски език в съпоставка с българския Симеонов Йосиф 1984 9 3 06.10.2013
Монголски езикови следи в родопската топонимия. Балкански Тодор 1985 10 2 06.10.2013
Моноколокабилни думи като компоненти на фраземи в българския и чешкия език Стойчев Стилиян 1986 11 6 06.10.2013
Морфо-семантическая характеристика прилагательных со значением признака ‘возможности действия’ в русской и болгарской научно-технической литературе (на материале литературы по строительству) Минчев Тодор 1985 10 5 06.10.2013
Морфологичен характер на алтернациите на мястото на етимологичния *ĕ в българския и хърватския език Стоянова Елена 2004 29 2 26.10.2013
Морфологична адаптация на английските заемки в българския и румънския език Лютакова Румяна 1997 22 2 06.10.2013
Морфологична класификация на определителния член в българския език Гилин Рогер 1982 8 3 07.03.2019
Моско Москов (1927–2001) 2001 26 1 26.11.2013
Московски държавен педагогически институт за чужди езици „Морис Торез“ Григорова Ада 1979 4 4 26.11.2013
Московски държавен педагогически институт за чужди езици „Морис Торез“ Чуканова Йонка 1979 4 4 26.11.2013
Мъжколичният род в славянските езици Вълкова Зоя 1984 9 4 06.10.2013
Мястото на българския език в съпоставителното изследване на славянските езици Лашкова Лили 1988 13 4–5 06.10.2013
Мястото на българския език сред другите славянски езици Добрев Иван 1981 6 1 06.10.2013

Страници