Skip to content Skip to navigation
1 (1) | 3 (2) | 4 (1) | 7 (1) | A (11) | B (6) | C (6) | D (5) | E (3) | F (2) | G (1) | H (1) | I (10) | K (3) | L (7) | N (1) | O (4) | P (6) | Q (4) | R (4) | S (9) | T (4) | V (3) | W (3) | X (10) | Z (5) | Β (1) | А (39) | Б (145) | В (72) | Г (19) | Д (44) | Е (23) | Ж (2) | З (84) | И (34) | Й (5) | К (91) | Л (22) | М (65) | Н (86) | О (68) | П (144) | Р (29) | С (171) | Т (44) | У (6) | Ф (21) | Х (12) | Ц (1) | Ч (19) | Ш (12) | Ю (6) | Я (6)
Заглавиенизходящо сортиране Year of Publication Volume Issue
Конференция в Полша по проблемите на езиковата комуникация Димитрова Стефана 1995 20 2 26.11.2013
Конференция в София на Асоциацията на преподавателите по френски език в България Василева Радка 1993 18 6 26.11.2013
Конференция в София на Международната асоциация на преподавателите по английски език Янкова Дияна 1993 18 1 26.11.2013
Конференция Германците и българите в диалог Йорданова Любима 2001 26 3 26.11.2013
Конференция Глаголната система на балканските езици – наследство и неология Младенова Дарина 2009 ХХХIV 3 26.11.2013
Конференция за българската разговорна реч във Велико Търново Дюлгерова Гинка 1993 18 1 26.11.2013
Конференция за Ян Гебауер в Прага Бъчваров Янко 1989 14 6 26.11.2013
Конференция Лексикология, фразеология и лексикография в памет на Кети Анкова-Ничева Солнцева-Накова Екатерина 2005 30 1 26.11.2013
Конференция на Американската асоциация на преподавателите по славянски и източноевропейски езици Велинова Милена 1994 19 1 26.11.2013
Конференция на Билатералната германистична комисия (ГДР/НРБ) по случай 500-годишния юбилей на Мартин Лутер Илиева Анна 1984 9 2 26.11.2013
Конференция на Международната комисия по фонетика и фонология при Международния комитет на славистите Мишева Анастасия 1985 Х 4 26.11.2013
Конференция по въпросите на превода в Прага Бъчваров Янко 1980 5 4 26.11.2013
Конференция по лингвистика на текста Ликоманова Искра 1995 20 1 26.11.2013
Конференция по проблеми на съпоставителното езикознание във Варшава Симеонова Руска 1986 11 4 26.11.2013
Конференция по проблемите на славянската стилистика, Ополе ’90 Димитрова Стефана 1991 16 2 26.11.2013
Конференция по проблемите на съпоставителното езикознание при подготовката на бъдещи учители и преводачи Дьонерт Роземари 1979 4 6 26.11.2013
Конференция по словообразуване в славянските езици Селимски Людвиг 2001 26 1 26.11.2013
Конференция по словообразуване в славянските езици Клешчова Кристина 2001 26 1 26.11.2013
Конференция по социолингвистика Ангелова Искра 1994 19 3–4 26.11.2013
Конференция по съпоставителна граматика на славянските езици в Познан Димитрова Стефана 1985 10 4 26.11.2013
Конференция по теоретични и методологични проблеми на писмения и устния превод в Прага Васева Иванка 1979 4 3 26.11.2013
Конференция по теоретичните въпроси на марксисткото езикознание Качала Ян 1985 10 1 26.11.2013
Конференция по теория на текста във Варшава Ликоманова Искра 1987 12 5 26.11.2013
Конференция по типологическо и съпоставително изследване на славянските и балканските езици в Москва Молошная Татяна 1993 18 5 26.11.2013
Конференция с международно участие на тема: Обучение без граници. Език и култура. Чуждоезиковото обучение в контекста на ХХI век Солнцева-Накова Екатерина 2002 27 2 26.11.2013
Конференция славистов в польском Вроцлаве Воборжил Ладислав 2005 30 3 26.11.2013
Конференция, посветена на Тринадесетия конгрес на БКП и на Първия конгрес на българската наука Банков Димитър 1986 11 5 26.11.2013
Конференция, посветена на учебника по чужд език Лазарова Аксела 1978 3 1 26.11.2013
Конфронтативна лингвистика, частна граматика и теория на езика Щернеман Райнхард 1978 3 1 06.10.2013
Конфронтативната лингвистика като основа за решаването на преводаческите проблеми Бечка Йозеф 1980 5 4 06.10.2013
Краковска научна сесия, посветена на проф. Любомир Андрейчин Лашкова Лили 1996 21 3 26.11.2013
Красимир Манчев (1938–1997) Чаушев Асен 1997 22 4 26.11.2013
Красимир Манчев (1938–1997) Чаушев Асен 1997 22 4 06.10.2013
Кратка библиография на Николай Михов Чаушев Асен 2002 27 1 28.11.2013
Кратка характеристика на пасивните конструкции в българския книжовен език (съпоставени преди всичко с полския език) Баракова Пенка 1979 4 3 06.10.2013
Кратък отчет за дейността на Групата за съпоставително изследване на българския език с други езици през периода от началото на 1976 до м. юни 1977 г. Гочева Емилия 1977 2 6 26.11.2013

Страници