Skip to content Skip to navigation
1 (1) | 3 (2) | 4 (1) | 7 (1) | A (11) | B (6) | C (6) | D (5) | E (3) | F (2) | G (1) | H (1) | I (10) | K (3) | L (7) | N (1) | O (4) | P (6) | Q (4) | R (4) | S (9) | T (4) | V (3) | W (3) | X (10) | Z (5) | Β (1) | А (39) | Б (145) | В (72) | Г (19) | Д (44) | Е (23) | Ж (2) | З (84) | И (34) | Й (5) | К (91) | Л (22) | М (65) | Н (86) | О (68) | П (144) | Р (29) | С (171) | Т (44) | У (6) | Ф (21) | Х (12) | Ц (1) | Ч (19) | Ш (12) | Ю (6) | Я (6)
Заглавиевъзходящо сортиране Year of Publication Volume Issue
Към характеристиката на тайните говори в България Дукова Уте 1984 9 1 06.10.2013
Към характеристиката на тайните говори в България Кацори Тома 1984 9 1 06.10.2013
Към характеристиката на тайните говори в България Асенова Петя 1984 9 1 06.10.2013
Към характеристиката на категорията степен в българския език Буров Стоян 1989 14 1 07.03.2019
Към характеристиката на асоциативните полета на думите с общи компоненти на значението Калюта Александър 1979 4 2 06.10.2013
Към темпоралното отношение на подчинените обстоятелствени изречения за време със съюзите ehe, bevor и преди да в немския и българския език Костова-Добрева Харитина 1981 6 1 06.10.2013
Към съпоставителния анализ на подбудителните изречения в българския, руския и английския език Полишчук Елена 1985 10 6 06.10.2013
Към съпоставителната характеристика на старобелоруския и среднобългарския език Буюклиев Иван 1979 4 2 06.10.2013
Към социолингвистичната характеристика на една словообразувателна промяна Величкова Славка 1990 15 6 26.11.2013
Към семантичното описание на модалните глаголи (върху материал от българския и английския език) Ненкова Мария 1984 9 1 06.10.2013
Към семантичната характеристика на един рядък тип глаголи в българския език (К семантической характеристике редкого типа глаголов в болгарском языке) Венедиктов Григорий 1976 1 5 06.10.2013
Към семантико-функционалната характеристика на гръцката лексема πον и нейните еквиваленти в българския език Йончева Галина 1990 15 2 06.10.2013
Към семантико-функционалната характеристика на гръцката лексема πον и нейните еквиваленти в българския език Стоянова Стефка 1990 15 2 06.10.2013
Към проблема за семантичното усвояване на лексикалните заемки Танчева Татяна 1992 17 6 26.11.2013
Към по-приемлива анализа и постройка на опитите за съпоставителни и типологични изследвания в славянското езикознание Леков Иван 1978 3 5 26.10.2013
Към дистрибуцията и семантичната структура на подлога в немски и български език (Zur Distribution und semantischen Struktur des Subjekts im Bulgarischen und Deutschen) Борисевич Павел 1977 2 3 06.10.2013
Към въпроса за функционално-семантичните съответствия на българския плусквамперфект в полския език Лингорска Благовеста 1976 1 2 06.10.2013
Към въпроса за славянските лексикални елементи в турския език Сюлейманоглу Хайрие 1993 18 3–4 26.11.2013
Към въпроса за синтактичната функция на съчетанията с функционални глаголи в немския и българския език Костова-Добрева Харитина 1978 3 6 06.10.2013
Към въпроса за синонимията на синтактичните единици (върху материал от руския и българския език) Ченева Вера 1983 8 1 06.10.2013
Към въпроса за семантичното моделиране на фразеологизмите Ничева Кети 1978 3 5 06.10.2013
Към въпроса за лексикалното изразяване на темпоралност в белоруския и българския език Лашкова Лили 1991 16 2 06.10.2013
Към въпроса за категорията преходност – непреходност в английски и български език {(On the problem of the category transitivity – intransitivity in English and in Bulgarian)} Молхова Жана 1977 2 4–5 06.10.2013
Към въпроса за изразяването на обстоятелственото пояснение за отстъпка в руския и българския език Ченева Вера 1992 17 5 06.10.2013
Към въпроса за идентифицирането на дескриптивното значение на глаголите мисля и myśleć в контекста на сложните съставни изречения Шамрай Татьяна 1976 1 3 06.10.2013
Към въпроса за акустичните параметри на акцентуваността в две родствени езикови системи (върху материал от българския и руския език) Даскалова Добрина 1991 16 3 06.10.2013
Критерии за установяване на българските книжовни елементи в румънската лексика Алексова Василка 1992 17 4 26.11.2013
Кратък отчет за дейността на Групата за съпоставително изследване на българския език с други езици през периода от нейното сформиране до края на 1975 г. Бъчваров Янко 1976 1 1 26.11.2013
Кратък отчет за дейността на Групата за съпоставително изследване на българския език с други езици през периода от началото на 1976 до м. юни 1977 г. Гочева Емилия 1977 2 6 26.11.2013
Кратка характеристика на пасивните конструкции в българския книжовен език (съпоставени преди всичко с полския език) Баракова Пенка 1979 4 3 06.10.2013
Кратка библиография на Николай Михов Чаушев Асен 2002 27 1 28.11.2013
Красимир Манчев (1938–1997) Чаушев Асен 1997 22 4 06.10.2013
Красимир Манчев (1938–1997) Чаушев Асен 1997 22 4 26.11.2013
Краковска научна сесия, посветена на проф. Любомир Андрейчин Лашкова Лили 1996 21 3 26.11.2013
Конфронтативната лингвистика като основа за решаването на преводаческите проблеми Бечка Йозеф 1980 5 4 06.10.2013
Конфронтативна лингвистика, частна граматика и теория на езика Щернеман Райнхард 1978 3 1 06.10.2013

Страници