Skip to content Skip to navigation
1 (1) | 3 (2) | 4 (1) | 7 (1) | A (11) | B (6) | C (6) | D (5) | E (3) | F (2) | G (1) | H (1) | I (10) | K (3) | L (7) | N (1) | O (4) | P (6) | Q (4) | R (4) | S (9) | T (4) | V (3) | W (3) | X (10) | Z (5) | Β (1) | А (39) | Б (145) | В (72) | Г (19) | Д (44) | Е (23) | Ж (2) | З (84) | И (34) | Й (5) | К (91) | Л (22) | М (65) | Н (86) | О (68) | П (144) | Р (29) | С (171) | Т (44) | У (6) | Ф (21) | Х (12) | Ц (1) | Ч (19) | Ш (12) | Ю (6) | Я (6)
Заглавие Year of Publication Volume Issue низходящо сортиране
Контрастивен анализ на българския и арабския консонантизъм и изводи за практиката Цонева Димитрина 1990 15 6 06.10.2013
Константин Босилков (1941–1989) Цойнска Ралица 1990 15 6 06.10.2013
К проблематике белорусско-болгарских языковых связей (Към проблематиката на белоруско-бьлгарските езикови връзки) Цыхун Генадий 1976 1 5 06.10.2013
Към въпроса за синонимията на синтактичните единици (върху материал от руския и българския език) Ченева Вера 1983 8 1 06.10.2013
Към въпроса за изразяването на обстоятелственото пояснение за отстъпка в руския и българския език Ченева Вера 1992 17 5 06.10.2013
Красимир Манчев (1938–1997) Чаушев Асен 1997 22 4 06.10.2013
Към въпроса за идентифицирането на дескриптивното значение на глаголите мисля и myśleć в контекста на сложните съставни изречения Шамрай Татьяна 1976 1 3 06.10.2013
К вопросу о семантической интерпретации предложений с эксплицитным модусом, выраженным наречиями добре и хорошо в болгарском и русском яз Шамрай Татьяна 1983 8 5 06.10.2013
Конфронтативна лингвистика, частна граматика и теория на езика Щернеман Райнхард 1978 3 1 06.10.2013
К вопросу о белорусско-(полесско-) болгарских этнолингвистических соответствиях Толстая С. 1976 1 5 24.10.2013
К вопросу о белорусско-(полесско-) болгарских этнолингвистических соответствиях Толстой Н. 1976 1 5 24.10.2013
Към по-приемлива анализа и постройка на опитите за съпоставителни и типологични изследвания в славянското езикознание Леков Иван 1978 3 5 26.10.2013
Категорията род и названията за лица от мъжки и женски пол (съпоставително изследване върху материал от английски и български език). [The categor Пенчева Майя 1977 2 4–5 26.11.2013
Критерии за установяване на българските книжовни елементи в румънската лексика Алексова Василка 1992 17 4 26.11.2013
Към социолингвистичната характеристика на една словообразувателна промяна Величкова Славка 1990 15 6 26.11.2013
Към въпроса за славянските лексикални елементи в турския език Сюлейманоглу Хайрие 1993 18 3–4 26.11.2013
Към проблема за семантичното усвояване на лексикалните заемки Танчева Татяна 1992 17 6 26.11.2013
Красимир Манчев (1938–1997) Чаушев Асен 1997 22 4 26.11.2013
Константин Босилков (1941–1989) Цойнска Ралица 1990 15 6 26.11.2013
Константин Попов (1907–1991) Георгиев Станьо 1992 17 1 26.11.2013
Книжовна дейност на акад. Стоян Романски (24.II.1882–26.II.1959) Младенов Максим 1982 7 6 26.11.2013
Контрастивни фонетични изследвания в Софийския университет „Климент Охридски“. Тилков Димитър 1977 2 1–2 26.11.2013
Конференция по социолингвистика Ангелова Искра 1994 19 3–4 26.11.2013
Конференция, посветена на Тринадесетия конгрес на БКП и на Първия конгрес на българската наука Банков Димитър 1986 11 5 26.11.2013
Конференция за Ян Гебауер в Прага Бъчваров Янко 1989 14 6 26.11.2013
Конференция по въпросите на превода в Прага Бъчваров Янко 1980 5 4 26.11.2013
Контактно-лингвистични нововъведения в балканологията. Развитие и перспективи Манова Мария 2008 33 3 26.11.2013
Контактно-лингвистични нововъведения в балканологията. Развитие и перспективи Бьоргер Гергана 2008 33 3 26.11.2013
Конференция по теоретични и методологични проблеми на писмения и устния превод в Прага Васева Иванка 1979 4 3 26.11.2013
Конференция в София на Асоциацията на преподавателите по френски език в България Василева Радка 1993 18 6 26.11.2013
Конференция на Американската асоциация на преподавателите по славянски и източноевропейски езици Велинова Милена 1994 19 1 26.11.2013
Конференция славистов в польском Вроцлаве Воборжил Ладислав 2005 30 3 26.11.2013
Конференция по проблемите на славянската стилистика, Ополе ’90 Димитрова Стефана 1991 16 2 26.11.2013
Конференция в Полша по проблемите на езиковата комуникация Димитрова Стефана 1995 20 2 26.11.2013
Конференция по съпоставителна граматика на славянските езици в Познан Димитрова Стефана 1985 10 4 26.11.2013
Конференция за българската разговорна реч във Велико Търново Дюлгерова Гинка 1993 18 1 26.11.2013

Страници