Skip to content Skip to navigation
1 (1) | 3 (2) | 4 (1) | 7 (1) | A (11) | B (6) | C (6) | D (5) | E (3) | F (2) | G (1) | H (1) | I (10) | K (3) | L (7) | N (1) | O (4) | P (6) | Q (4) | R (4) | S (9) | T (4) | V (3) | W (3) | X (10) | Z (5) | Β (1) | А (39) | Б (145) | В (72) | Г (19) | Д (44) | Е (23) | Ж (2) | З (84) | И (34) | Й (5) | К (91) | Л (22) | М (65) | Н (86) | О (68) | П (144) | Р (29) | С (171) | Т (44) | У (6) | Ф (21) | Х (12) | Ц (1) | Ч (19) | Ш (12) | Ю (6) | Я (6)
Заглавиенизходящо сортиране Year of Publication Volume Issue
Еxperimentalphonetische Untersuchung der Faktoren, die konsonantisches Sandhi im Deutschen und im Bulgarischen bedingen Simeonova Ruska 1990 15 l 26.10.2013
Един неописан семантико-словообразователен глаголен модел в съвременния български език Иванчев Светомир 1976 1 2 06.10.2013
Един славяно-балтийски паралел Бончева-Дереджан Катина 1986 11 1 06.10.2013
Един сравнително нов семантико-словообразователен тип глаголи в съвременния български и белоруски език Иванчев Светомир 1976 1 5 06.10.2013
Единадесета научно-методическа конференция Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение в София Кьосева Златка 1992 17 2 26.11.2013
Една година лингвистичен живот в Екс-ан-Прованс Бояджиев Живко 1986 11 1 26.11.2013
Една структурно-граматична успоредица в българския и румънския език {(тип нов-новеничък, nou-nouţ)} Младенова Олга 1979 4 4 06.10.2013
Една типологична особеност на българския и унгарския език Александров Александър 1983 8 4 06.10.2013
Език, род и общество Пацева Мирена 2003 28 1 26.11.2013
Езиковедската проблематика в две международни славистични конференции Михайлов Камен 2009 34 2 26.11.2013
Езикови модели за постигане на атрактивност в чешката и българската „жълта преса“ Милева Силвия 2001 26 2 06.10.2013
Езикови особености на стихотворението „Борба“ от Христо Ботев на френски език Христов Паисий 1978 3 6 06.10.2013
Езиково взаимодействие в един таен говор (говора на слепците-просяци от село Добърско, Разложко) Воденичаров Петър 1988 13 2 26.11.2013
Езиково-семантични функции на глаголните форми за изразяване на понятийните категории „хипотетична възможност и желание“ в полски и български език Малджиева Вяра 1976 1 2 06.10.2013
Езикознанието в Монреалския университет Бояджиев Живко 1983 8 4 26.11.2013
Езикознанието в някои канадски университети Бояджиев Живко 1982 7 1–2 26.11.2013
Езикознанието на Българо-румънския симпозиум в Букурещ Асенова Петя 1979 4 2 26.11.2013
Езикът като система и/или структура Бояджиев Живко 1995 20 3 07.03.2019
Екзистенциални изречения с глаголите esse и habere в българския език в съпоставка с другите славянски езици Ницолова Pyceлина 1990 15 4–5 06.10.2013
Етимологични дублети в румънския език Алексова Василка 1992 17 2 09.12.2017
Еуген Паулини (1912–1983) Буюклиев Иван 1983 8 5 26.11.2013
Еухенио Косериу (1921–2002) Кънчев Иван 2003 28 1 26.11.2013
Еще раз о словосочетаниях типа чаша вода в болгарском языке (на фоне соответствующих русских словосочетаний) Норман Борис 1980 5 6 06.10.2013