Skip to content Skip to navigation
1 (1) | 3 (2) | 4 (1) | 7 (1) | A (11) | B (6) | C (6) | D (5) | E (3) | F (2) | G (1) | H (1) | I (10) | K (3) | L (7) | N (1) | O (4) | P (6) | Q (4) | R (4) | S (9) | T (4) | V (3) | W (3) | X (10) | Z (5) | Β (1) | А (39) | Б (145) | В (72) | Г (19) | Д (44) | Е (23) | Ж (2) | З (84) | И (34) | Й (5) | К (91) | Л (22) | М (65) | Н (86) | О (68) | П (144) | Р (29) | С (171) | Т (44) | У (6) | Ф (21) | Х (12) | Ц (1) | Ч (19) | Ш (12) | Ю (6) | Я (6)
Заглавие Year of Publication Volume Issue низходящо сортиране
Връзката между екзистенциалните и сензорните изречения (върху англо-български материал) Алексиева Бистра 1990 15 3 06.10.2013
Влияние на фрикативните съгласни върху сандхиалната елизия на маркера за минало време в английския език Андреева Райна 1991 16 1 06.10.2013
Възприемане на българската фонологична опозиция звучност/беззвучност от носителите на арабския език Велева Маргарита 1985 10 1 06.10.2013
Видове човешка дейност, съотнесени с отрязъците на денонощието в българския и руския език Георгиева Ирина 2007 32 3 06.10.2013
Вторичная номинация лица путем метафоризации зоонима (на материале русского и болгарского языков) Дмитриева Нина 1985 10 4 06.10.2013
Вторичная номинация лица путем метафоризации зоонима (на материале русского и болгарского языков) Газидова Раида 1985 10 4 06.10.2013
Влияние на факторите асоциативна сила и брой на сричките върху заучаването на английски думи от носители на българския език Тасева-Рангелова Красимира 1982 7 4 06.10.2013
Влияние на факторите асоциативна сила и брой на сричките върху заучаването на английски думи от носители на българския език Герганов Енчо 1982 7 4 06.10.2013
Външна и вътрешна деривационна мотивация (според наблюдения върху българския и руския език) Джамбазов Петър 1979 4 4 06.10.2013
Времетраенето на гласните в португалския и българския език Дренска Маргарита 1983 8 2 06.10.2013
Времетраене на гласните и ритмична организация на фразата (в английския и българския език) Йорданова Йорданка 1987 12 1 06.10.2013
Възвратността в българския и румънския език Квоние Йорн 1985 10 5 06.10.2013
Видове рамкови конструкции в българската разговорна реч {(в съпоставка с други славянски езици)} Ликоманова Искра 1993 18 1 06.10.2013
Вековни езикови взаимодействия между българи и руси Павлова Румяна 1981 6 3–5 06.10.2013
Възможности за изразяване на немските детерминативни сложни съществителни имена от научно-техническата литература на български език Политов Стефан 1992 17 6 06.10.2013
Видове лексикални отношения между еднокоренни думи в славянските езици Плотников Бронислав 1979 4 2 06.10.2013
Вокални инфикси в българския и руския език Прокопиева Татяна 1978 3 3 06.10.2013
Витолд Ташицки (1898–1979) Радева Сабина 1980 5 5 06.10.2013
Владимир Барнет Станишева Дина 1983 8 5 06.10.2013
Въпроси на типологичното съпоставяне на белоруската и българската лексика Супрун Адам 1980 5 5 06.10.2013
Вътрешноприсъщи характеристики на гласните Тилков Димитър 1978 3 2 06.10.2013
Вътрешноприсъщи характеристики на гласните Мишева Анастасия 1978 3 2 06.10.2013
В памет на Карл-Хайнц Полок Холиолчев Христо 2004 29 2 06.10.2013
Выражение уступительных отношений в русских конструкциях с предлогом несмотря на и в болгарских конструкциях с предлогом въпреки Ченева Вера 1989 13 4 06.10.2013
Возможности семантической реализации одной трехкомпонентной структурной модели в сопоставительном русско-чешском плане Вагнерова Марта 2004 29 3 27.10.2013
Връзката на белоруския книжовен език със съседните славянски езици Журавски Аркадий 1989 14 3 26.11.2013
Владимир Шмилауер Кучера Карел 1984 9 2 26.11.2013
В памет на Емил Кудличка Иванова Диана 2009 34 3 26.11.2013
Владимир Георгиев (1908–1986) Младенова Олга 1987 12 1 26.11.2013
В памет на професор Вера В. Бородич Новикова Анна 1979 4 6 26.11.2013
В памет на Елизавета А. Реферовская (1907–2004) Попова-Велева Иванка 2005 30 3 26.11.2013
В памет на Луиза М. Скрелина (1930–2004) Попова-Велева Иванка 2006 31 1 26.11.2013
Валентин Кипарски Парашкевов Борис 1984 9 1 26.11.2013
В памет на Хелмут Неспитал Първанова-Мюллер Биляна 2003 28 1 26.11.2013
В памет на Владимир Г. Гак (1924–2004) Попова-Велева Иванка 2005 ХХХ 2 26.11.2013
Витолд Ташицки (1898–1979) Радева Сабина 1980 5 5 26.11.2013

Страници