Skip to content Skip to navigation
1 (1) | 3 (2) | 4 (1) | 7 (1) | A (11) | B (6) | C (6) | D (5) | E (3) | F (2) | G (1) | H (1) | I (10) | K (3) | L (7) | N (1) | O (4) | P (6) | Q (4) | R (4) | S (9) | T (4) | V (3) | W (3) | X (10) | Z (5) | Β (1) | А (39) | Б (145) | В (72) | Г (19) | Д (44) | Е (23) | Ж (2) | З (84) | И (34) | Й (5) | К (91) | Л (22) | М (65) | Н (86) | О (68) | П (144) | Р (29) | С (171) | Т (44) | У (6) | Ф (21) | Х (12) | Ц (1) | Ч (19) | Ш (12) | Ю (6) | Я (6)
Заглавие Year of Publication Volume Issue низходящо сортиране
Българо-румънски езикови отношения Младенова Олга 1981 6 3–5 06.10.2013
Българо-румънски езикови отношения Алексова Василка 1981 6 3–5 06.10.2013
Болгаризмы в русских говорах Одесской области Украинской ССР Баранник Людмила 1984 9 6 06.10.2013
Българската преградна съгласна [к] и арабските преградни съгласни [k] и [q] Гегов Христо 1992 17 4 06.10.2013
Българската веларна съгласна [х] и три арабски проходни съгласни Гегов Христо 1989 14 2 06.10.2013
Българските говори в югозападната част на българското езиково землище Иванов Йордан 1981 6 3–5 06.10.2013
Белоруско-български фразеологични паралели Караангова Маргарита 1979 4 2 06.10.2013
Безличност, модалност и кореферентност (в българския и английския език) Ковачева Мира 1988 13 2 06.10.2013
Безличност, модалност и кореферентност (в българския и английския език) Константинов Юлиан 1988 13 2 06.10.2013
Българският конклузив и функционалните му еквиваленти в белоруския език Куцаров Иван 1987 12 1 06.10.2013
Бележки на говорещото лице, формулирани като условни, в немския и българския език Мечкова-Атанасова Здравка 1987 12 3 06.10.2013
Бъдеще предварително време като елемент от темпоралната система на френския и българския език Михов Николай 1983 8 3 06.10.2013
Българското модално минало несвършено време и неговите функционални еквиваленти във френския език Михов Николай 1979 4 1 06.10.2013
Български лексикални заемки чрез арумънско посредничество в новогръцкия език Младенова Олга 1987 12 2 06.10.2013
Българските диалекти в CP Румъния Младенов Максим 1981 6 3–5 06.10.2013
Българо-тюркски езикови контакти {(езикови остатъци, състояние, проблеми)} Москов Моско 1981 6 3–5 06.10.2013
Български еквиваленти на руските инфинитивни конструкции, означаващи невъзможност Николова Анна 1983 8 6 06.10.2013
Бележки и съображения по статията на Св. Иванчев Особен поглед върху чешкия и българския консонантизъм Николов Божил 1991 16 6 06.10.2013
Болгарские функциональные эквиваленты русских глаголов многократного способа действия Осипцова Инна 1985 10 1 06.10.2013
Българо-романските езикови връзки Петканов Иван 1981 6 3–5 06.10.2013
Българските корабостроителни термини и техните еквиваленти в руския, английския, немския и френския език Делев Неделчо 1987 12 3 06.10.2013
Българските корабостроителни термини и техните еквиваленти в руския, английския, немския и френския език Петров Петър 1987 12 3 06.10.2013
Безглаголна предикация в българския и полския език Попова Антоанета 1983 8 4 06.10.2013
Болгарская лексема никак в русском семантическом параллелизме и переводе Пышева Йорданка 1977 2 6 06.10.2013
Българският език и другите славянски езици Селимски Людвиг 1981 6 3–5 06.10.2013
Българо-немска вокална интерференция Симеонова Руска 1980 5 3 06.10.2013
Бележки върху рефлексивността в български и английски език (Remarks on reflexivization in Bulgarian and English) Стаменов Христо 1977 2 4–5 06.10.2013
Българските говори на територията на Съветския съюз Стоянов Иван 1981 6 3–5 06.10.2013
Белорус. диал. жураць ‘пригорать, обугливaться’ Супрун Адам 1976 1 5 06.10.2013
Българското един като експонент на неопределена референтност (в съпоставка с руския и чешкия език) Ухлиржова Людмила 1992 17 6 06.10.2013
Българските говори от Беломорска Тракия и Мала Азия Холиолчев Христо 1981 6 3–5 06.10.2013
Българските адверзативни съюзи от типологично гледище Шик Иванка 1996 21 4 26.10.2013
Български лични имена от румънски произход в ръкопис от 1720 година Стефанов Павел 1991 16 3 26.11.2013
Бохуслав Хавранек (30 януари 1893 – 2 март 1978) Иванчев Светомир 1978 3 5 26.11.2013
Боян Джонов (1918–1992) Парашкевов Борис 1992 17 6 26.11.2013
Бохумил Трънка Молхова Жана 1984 9 5 26.11.2013

Страници