Skip to content Skip to navigation

Автори в Българска реч

Заглавиевъзходящо сортиране Година Том Книжка
Георгиева Елена „Шуменската школа в историята на новобългарския книжовен език〞. Помагало за студенти, ч. III. Унив. изд. „Епископ Константин Преславски〞, 2003, 220 с. 2006 12 2–3
Добрева Елка „Устремявам се надолу“ в медийния дискурс 2002 8 3
Радева Василка „Свободен“ ли е словоредът на българското изречение 1998 4 2
Григорова Мария „С чувство за малоценност култура не се прави“ (Александър Балабанов за българския език) 1995 1 1
Цветкова Зорница „Преподаването на южнославянските езици и литератури в съвременна Европа“. Четвърта международна конференция в Масариковия университет в Бърно, Чехия 2013 19 3
Русинов Русин „Патронирани“ граждани 1999 5 4
Русинов Русин „Оторизиран“ дистрибутор 1995 1 3
Грозева Мария „Не мога да се съглася с Вас, че...“ Стратегии за изразяване на несъгласие в коментарните политически блогове 2013 19 1
Брезински Стефан „Морен сокол пие...“ 1998 4 1
Кювлиева Веса „Магическата дума“ абракадабра 2005 11 1
Кръстев Боримир „И царят не е по-голям от граматиците“ 1995 1 1
Фетваджиева Стефка „Времепространството“, металитературата и кандидат-студентите 1998 4 3–4
Замбова Антония „Времепространството“, металитературата и кандидат-студентите 1998 4 3–4
Тилев Енчо “Die Rhodoрemundarten” в превод на български език 2013 19 2
Костов Кирил Якоб Грим и Grammatik der bulgarische Sprache von A. und D. Kyriak Cankof (1852). Предварителни бележки 2006 12 2–3
Тишева Йовка Юбилейна научна сесия, посветена на 115 години морско образование в България 1996 2 2
Шопов Радко Юбилейна научна сесия, посветена на 115 години морско образование в България 1996 2 2
Михайлова-Сталянова Надежда Юбилейна научна конференция „Отговорността пред езика", Шумен 11 - 12.09.2007 г. 2007 13 3
Колева Красимира Шуменският университет отбелязва 25-годишнината си с международна конференция 1996 2 4
Колев Димитър Шеста национална конференция по лексикология и лексикография 2012 18 3
Михайлова-Сталянова Надежда Шест думи за кандидат президенти 2012 18 1
Тодорова Десислава Чуждиците в преводните текстове 2011 17 2
Радева Василка Чуждите думи и езиковата култура 1996 2 1
Парашкевов Борис Чужди числителни и техни производни в лексикалната система на българския език 2010 16 1-2
Васева Иванка Чуждата реч и съвременната българска художествена литература 2003 9 1
Попов Константин Чудноватите словообразувателни метаморфози на един глагол в българския език 2011 17 3
Попов Константин Човекът е винаги в сегашното 2014 20 3
Гаравалова Илияна Членуване на едносричните съществителни имена от мъжки род в единствено число от типа град, бряг в българските диалекти 2007 13 3
Лекова Татяна Член-кореспондент Иван Добрев на шестдесет години 1999 5 1
Симеонова Маргарита Числителното име в документалното наследство на Васил Левски 2001 7 2
Божилова Мая Четирите годишни времена в речниците на Владимир Дал и Найден Геров 2002 8 1
Славова Татяна Четириевангелието на цар Иван Александър – особености на превода 1996 2 2
Колев Георги Четвърта научна конференция на Факултета по славянски филологии 1998 4 2
Сюта Галина Цитирането в съвременния украински поетичен контекст: лингвокогнитивен аспект 2014 20 2
Шалер Хелмут Централноевропейската гледна точка за българското езикознание в миналото и настоящето 2007 13 1
Велчева Боряна Христо Холиолчев на 75 години 2012 12 2–3
Андрейчин Любомир Христо Ботев 1998 4 1
Нушев Костадин Християнството и народните религиозно-митологични вярвания в средновековната българска култура (богословско-систематичен обзор) 2008 14 1
Холиолчев Христо Хетероними за ‘дете, родено последно в семейството’ в българския език 2013 19 1
Тодо­рова Десислава Функциониране на модалните наречия в разговорната реч 2011 17 2
Барболова Зоя Функциите на забрадката и отражението им в българските ѝ названия 2003 9 2
Шушлина Весела Функции на обръщението 2013 19 3
Китанова Мария Функции на диалектизмите в разказите на Йордан Радичков 2004 10 2
Стоянова Юлияна Фразова и изреченска координация в онтогенезата 2009 15 1-2
Замбова Антония Фразеологични особености на популярния български печат и ключовата им роля за семантичната структура на някои журналистически текстове 1998 4 3–4
Георгиева Елена Фразеологизмите – един специфичен начин за опознаване и представяне на света 2005 11 1
Вътов Върбан Фраземи с компонент числително име в българската фразеология 2013 19 1
Керемидчиева Славка Форми за сегашно време на спомагателния глагол съм в говора на с. Зарово, Солунско 2001 7 3
Митринов Георги Фонетични особености в говора на с. Виево, Смолянско 2004 10 3
Мурдаров Владко Филмовата и театралната диалогична реч и проблемите на превода 2002 8 3
Манолева Августа Учени уважиха паметта на проф. Кирил Мирчев с конференция 1995 1 4
Колева Красимира Учен с модерно мислене и възрожденски дух. Чл.-кор. проф. д-р Тодор Бояджиев на 80 години 2011 17 3
Михайлова Анна Учебният предмет „български език е всякога и всъде цялостен и неделив" (Ал. Т.–Балан за обучението по роден език) 2009 15 3
Йорданова Десислава Употреби на лексемата един в Тихонравовския дамаскин (в съпоставка със съвременния български език) 2007 13 2
Стефанов Валери Университетът 2007 13 1
Влахова Радка Умението да отказваме 1996 2 1
Русинов Русин Убийство по поръчка 1995 1 4
Йовчева Мария ТЬЛО – една забравена лексема от старобългарския книжовен език 2007 13 2
Тасева Лора ТЬЛО – една забравена лексема от старобългарския книжовен език 2007 13 2
Радева Василка Търпим или търпелив 2000 6 1–2
Попова Венче Тъй наречената „американизация“ на българския език 1995 1 3
Кръстева Весела Турцизмите в културно-образователния контекст 2012 18 3
Конедарева Илвие Три пътешествия на духа: Вечността в историята на изкуството и културата 2014 20 1
Александер Ронел Традиция и наследство в съвременния свят 2009 15 3
Лекова Татяна Традиционни четения на Катедрата по кирилометодиевистика 1998 4 3–4
Александрова Ренета Традиционни Кирило-Методиеви четения във Факултета по славянски филологии 1996 2 2
Барболова Зоя Традиции и иновации в българския речеви етикет 2014 20 1
Русинов Русин Тодор-Панчевото „Допълнение“ към Речника на Найден Геров 1999 5 1
Попов Димитър Типология на схващанията за стила 2002 8 3
Коева Светла Типология на субектните изречения в рамките на останалите видове подчинени изречения 2004 10 1
Бояджиев Тодор Типология на книжовните изговорни варианти 1997 3 3–4
Кръстев Боримир Тестовете за проверка и оценка на знанията по български език 1995 1 2
Генев-Пухалева Илияна Терминологични европеизми от областта на опазването на околната среда 2012 18 1
Апресян Юрий Теоретична лингвистика и практическа лексикография 2005 11 3
Китанова Мария Тематичен речник на народния календар (Част 2) 2003 9 2
Китанова Мария Тематичен речник на народния календар 2003 9 1
Славова Татяна Тайнописи в средновековните славянски ръкописи 1995 1 4
Москов Моско Същност на борбата за чистотата на езика 1997 3 3–4
Христова Евдокия Съществителните имена от среден род в говора на с. Връбник, Албания 2002 8 2
Стоянов Румен Съжалявам, извинявай, прощавай 2011 17 3
Кърпачева Марта Съдържание на год. I–X на списание Българска реч (1995–2004) 2005 11 1
Павлова Неда Съдбата в провербиалния фрагмент на българския език 2009 15 1-2
Метев Николай Студентска експедиция (Македония, 15-18 ноември 2007 г.) 2007 13 3
Конедарева Илвие Студентска експедиция (Македония, 15-18 ноември 2007 г.) 2007 13 3
Дачева Гергана Студентите от СУ „Св. Климент Охридски" на страниците на сп. „Българска реч” 2011 17 2
Николова Елена Структурни особености на смолянския интердиалект 1998 4 2
Тишева Йовка Структура на разговора 2013 19 3
Замбова Антония Структура на писмения текст в ученическата и студентската писмена практика 2008 14 2-3
Влахова Радка Страшен или страхотен – (Страхотни страшки или страшни страхотии) 1999 5 1
Йонова Майя Странстванията на „вечния монах“ (М. Байрамова. Вечният монах – 1050 години от успението на Св. Иван Рилски. С.: Лингва, 1997) 1997 3 3–4
Николаев Боян Страдателен залог в Савина книга 1995 1 4
Колев Георги Стойко Стойков. Избрани езиковедски трудове. Съст. В. Радева, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2008, 444 с. 2008 14 2-3
Колев Георги Стойко Стойков. Българска диалектология. III изд. (Под ред. на М. Сл. Младенов), 1993 г., 425 с. 1995 1 1
Керемидчиева Славка Стогодишната история на едно откритие на проф. Любомир Милетич – Славка Керемидчиева / 2013 19 2
Керемидчиева Славка Стогодишната история на едно откритие на проф. Любомир Милетич 2013 19 2
Попов Константин Стихотворението „Доброта“ – поетично и нравствено послание на Петя Дубарова към всички нас 2000 6 3–4
Дачева Гергана Стилистични кодове на комичното в Записки по българските въстания на З. Стоянов и Преди да се родя и след това на Ивайло Петров (стилистично равнище) 2002 8 3
Дачева Гергана Стилистични кодове на комичното в Записки по българските въстания на З. Стоянов и Преди да се родя и след това на Ивайло Петров (стилистично равнище) 2002 8 3
Андрейчин Любомир Стефан Младенов (1880 – 1963) 2010 16 3
Кювлиева Веса Стефан Илчев и неговата светая светих – словото българско (по повод 100 години от рождението му) 1998 4 3–4
Велчева Боряна Старобългарското платець ’половинка’ 1995 1 4
Холиолчев Христо Старобългарско МАТИ, бълг. диалектно мати, матер и общобългарско майка 2007 13 2
Колева Красимира Старата българска дума ЛОШЧИКА 1997 3 3–4
Павлова Неда Средновековният владетел в лингвокултурологична светлина 2011 17 3
Костов Кирил Спомени за Стойко Стойков и първата експедиция за събиране на материали за Българския диалектен атлас 1999 5 2–3
Гугуланова Иванка Спомен за проф. Петър Пашов (1.04.1931 – 5.04.2009) 2011 17 3
Баракова Пенка Сполучливи и несполучливи комуникативни актове. III част 1996 2 3
Баракова Пенка Сполучливи и несполучливи комуникативни актове. II част 1996 2 2
Баракова Пенка Сполучливи и несполучливи коминикативни актове. I част 1996 2 1
Маринска Ружа Специфична гласна в девесилския говор 2008 14 2-3
Савицка Ирена Специфика на българската фонетика 2012 12 2–3
Парашкевов Борис Специфика и уникалност на Стефан Младеновия „Речник на чуждите думи в българския език с обяснения за потекло и състав“ 2010 16 3
Кръстев Боримир Социолингвистична публицистика. Ние и те 1995 1 2
Тодоров Владимир Социално ограничена лексика. Хакерският сленг 2001 7 1
Осенова Петя Софийският университет, студентите и езиковата култура 2011 17 2
Миланов Владислав Софийският университет, студентите и езиковата култура 2011 17 2
Яшар Яшар Софийският университет, студентите и езиковата култура 2011 17 2
Сталянова Надежда Софийският университет, студентите и езиковата култура 2011 17 2
Христов Петър Софийските графити 1996 2 3
Мичева Ваня Солта в народната култура и книжовния език 2007 13 2
Иванова Калина Случайно се случват случайните случки. (За още една семантична чуждица) 1998 4 2
Хаджиева Елена Случаи на синтактична интерференция при близкородствено двуезичие 2002 8 3
Стоилова Илиана Сложните съставни с подчинение определителни изречения през Възраждането 2007 13 2
Радева Хари Словото е началото на всички начала 2010 16 1-2
Василева Лиляна Словообразувателно-лексикални хетероними със значение къщовник в българските говори 2002 8 1
Василева Лиляна Словообразувателни хетероними nomina loci в българските говори 2003 9 3
Перчеклийски Лъчезар Словообразувателната категория nomina essendi в текста на Троянския дамаскин 2006 12 1
Григорова Мария Словообразувателна тенденция или правописен хаос 1996 2 2
Холиолчев Христо Словообразуването (nomina attributiva) по признака ’подобен, сходен, присъщ’ 2012 18 1
Андрейчин Димитър Слово, произнесено на тържествено събрание, посветено на 85-год. от рождението на чл.-кор. проф. Любомир Андрейчин и 53-год. от създаването на Института за български език 1995 1 3
Костадинова Петя Словесните двойки в началото на новобългарския книжовен език 2007 13 3
Витанова Марияна Следи от бройни системи, различни от десетичната, в българските диалекти 2001 7 3
Марти Роланд Славянските стандартни езици и Югоизточна Европа в миналото, настоящето – и бъдещето 2003 9 3
Вълчев Боян Славянобългарски период в историята на българския книжовен език 1997 3 1–2
Велчева Боряна Славният и нарочит Срѣдець 2010 16 1-2
Тодорова Биляна Синтактично-семантични особености на един вестникарски текст 2005 11 3
Любенов Райко Синоними на глагола „бия“ в речника на бурелския говор 1995 1 2
Васева Иванка Сергей Влахов на 85 години 2002 8 2
Михайлова Надежда Семантичното поле на истината и лъжата в българския език 2004 10 1
Георгиева Ирина Семантичното поле като единица за описание на езиковата картина на света 2007 13 2
Михайлова Надежда Семантично-структурни паралели между глаголите виждам в български език и widzieć в полски език 1999 5 2–3
Михайлова-Сталянова Надежда Семантичният обем на лексемата политик 2008 14 1
Витанова Марияна Семантичните диалектизми в българските говори 2013 19 2
Лесева Светозара Семантични свойства и синтактично поведение на предикати за ’контакт чрез удар’ 2006 12 1
Вълчанова Татяна Семантични промени на думите 1997 3 3–4
Несторова Петя Семантичната роля ефектор при глаголите за движение 2007 13 1
Михайлова Надежда Семантична характеристика на сравненията в „Шоуто на Слави“ 2004 10 3
Миланов Владислав Семантична характеристика на няколко диалектни абстрактни съществителни с темпорално значение 2003 9 2
Гуновска Майя Семантична структура на фразеологизмите, означаващи умствени способности в български и гръцки език 2011 17 1
Гаравалова Илияна Семантична мотивация на названията за девойка, омъжила се против волята на родителите си, в родопските говори 2014 20 2
Войчеховска Юстина Семантичен анализ на понятието майка 2013 19 2
Попов Константин Семантико-стилистична характеристика на думата тишина в рома на Фани Попова-Мутафова „Дъщерята на Калоян” 2009 15 1-2
Попов Константин Семантика и фоника на думата кураж 1997 3 3–4
Чолева­-Димитрова Анна Селищните имена в Радомирско 2000 6 1–2
Пашов Петър Седемдесетгодишен юбилей на професор Христо Първев 1997 3 1–2
Мечев Константин свои ѧзыкъ. Старобългарски текстове. Христоматия за университетите. Съст. Татяна Славова, Иван Добрев. С., 1995, 190 с., изд. „График“ 1995 1 4
Витанова Марияна Светът на птиците в българската езикова картина на света 2010 16 3
Китанова Мария Светлана Михайловна Толстая на 70 години 2008 14 2-3
Железарова Радост Сборник с избрани статии на Максим Сл. Младенов, представен на XIV конгрес на славистите в Охрид (10-16 септември 2008) 2008 14 2-3
Джонова Марина Сборник с избрани статии на Максим Сл. Младенов, представен на XIV конгрес на славистите в Охрид (10-16 септември 2008) 2008 14 2-3
Вълчев Боян С право ли е наречена първичка? 160 години от издаването на Богоровата граматика 2004 10 1
Михайлова-Сталянова Надежда С грижа за българския език. Национална кръгла маса, посветена на актуални проблеми на българския език 2007 13 1
Миланов Владислав С грижа за българския език. Национална кръгла маса, посветена на актуални проблеми на българския език 2007 13 1
Холиолчев Христо Ръст и растеж 2013 19 3
Кар­чева Михаела Ръкуването като израз на отношение в политическата сфера 2011 17 2
Джонова Марина Руселина Ницолова. Българска граматика. Морфология. Университетско изд. „Св. Климент Охридски“, София, 2008 г. 2009 15 1-2
Брезински Стефан Романя не е Румъния 1995 1 4
Александрова Ренета Ролята на традиционната народна култура за създаването и промените на названията на дивите животни (за някои славянски названия на жабата) 1999 5 2–3
Манчев Ангел Роля и място на илюстрациите в учебника 2003 9 1
Бурова Лилия Родова адаптация на англицизмите в българския и немския език 2004 10 3
Тишева Йовка Рогер Гилин (Упсала, Швеция) 1996 2 4
Влахова Радка Речеви актове и структура на изказванията с пряка реч 2002 8 3
Миланов Владислав Реч, етикет, културни традиции. Е. Хаджиева, А. Асенова, В. Шушлина, М. Каменова. ИК „Гутенберг“ 2012 2012 18 2
Антонова-Василева Лучия Рефлексът у на задната носова гласна в българските диалекти 2014 20 3
Ефтимова Андреана Релацията наречие – съществително име в обучението по български език като чужд 2009 15 3
Младенов Максим Река̀, река̀т, а не реча̀, реча̀ш 1995 1 2
Баракова Пенка Редуплицирани формации на българската разговорна реч 2001 7 3
Радева Василка Редом с името Левски 1999 5 1
Китанова Мария Растителният (вегетативният) код в българската роднинска терминология и семантичната опозиция свой – чужд 2012 18 2
Стоянова Юлияна Ранен български принос към изследване на индивидуалните вариации в онтогенеза 2007 13 1
Теллалова Сесилия Разумно ли е седмокласници да правят литературни анализи (Отговор на нелитературен въпрос) 1995 1 2
Пантелеева Христина Размисли за Балановото словотворчество 1999 5 4
Панчев Иво Разбиранията за добро и зло като лингвокултурни концепти, отразени в българските и руските пословици 2006 12 2–3
Бояджиев Андрей Пътешествие в българската роднинска терминология 2014 20 1
Ласкова Ласка Първо състезание по морфология за студенти от специалността българска филология 2011 17 3
Димитрова Анета Първо критическо издание на „История славянобългарска“ с превод, коментар и факсимиле на Паисиевия оригинал 2013 19 2
Русинов Русин Първият самостоятелен рецитал у нас. (Пенка Икономова, 21. VI. 1898 – 11. XI. 1988) 1998 4 3–4
Николова Иванка Първите български ветеринарни лекари и отношението им към терминологичната лексика в края на миналия век 1997 3 1–2
Димчев Кирил Първи речник на българските антоними (Ем. Пернишка, С. Василева. Речник на антонимите в българския език. С.: Петър Берон, 1997, 385 с.) 1998 4 1
Попов Константин Първи кълнове на любовта в детското сърце 2001 7 3
Чепар Метод Първи българско-словенски и словенско-български разговорник 2011 17 1
Асенова Петя Първа книга по история на езикознанието. Ж. Бояджиев. Портрети на именити езиковеди. Из историята на световната лингвистика. С.: Карина М, 1997 1997 3 3–4
Михова Паолина Психолингвистични особености при провеждането на разпит на деца 2012 18 3
Ангелов Ангел Прякорни имена на севлиевци, казанлъчани и габровци през Възраждането 2013 19 1
Теллалова Сесилия Прякори и нрави в повестта „Чичовци“ 1999 5 1
Редакция Българска Процесите в съвременния български книжовен език 1996 2 3
Дачева Гергана Професор Хилмар Валтер – почетен доктор на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 2008 14 2-3
Влахова Радка Професор Хелмут-Вилхем Шалер – доктор хонорис кауза на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 2007 13 1
Балтова Юлия Професор Фр. Славски – „Доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 1996 2 3
Балтова Юлия Професор Фр. Славски – „Доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 1996 2 3
Колев Георги Професор Тодор Бояджиев на седемдесет години 2001 7 3
Жобов Владимир Професор Тодор Бояджиев на седемдесет години 2001 7 3
Пашов Петър Професор Стоян Стоянов на 85 години 1996 2 1
Тишева Йовка Професор Стефан Брезински на 70 години 2002 8 3
Жобов Владимир Професор Ронел Александер – почетен доктор на Софийския университет „Св. Климент Охридски" 2009 15 3
Карагьозов Панайот Професор Роланд Марти почетен доктор на Софийския университет 2012 18
Влахова Радка Професор Петър Пашов – почетен доктор на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ 2001 7 2
Тишева Йовка Професор Петър Пашов 2001 7 2
Мурдаров Владко Професор Любомир Милетич и Славянският семинар 2013 19 2
Манолова Лилия Професор Любомир Андрейчин – на своя езиков и граждански пост до края на дните си 2010 16 1-2
Кънчев Иван Професор Еухенио Косериу – „Доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Свети Климент Охридски“ 1996 2 2
Радева Василка Професор д–р Стойко Стоиков – достойно присъствие в българската езиковедска наука 2009 15 3
Редакция Българска Професор д-р Ърнест Скатън – Доктор хонорис кауза на Софийския университет Св. Климент Охридски 1996 2 4
Йонова Майя Професор д-р Хайнц Миклас – „Доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 1998 4 1
Холиолчев Христо Професор д-р Стойко Стойков. 100 години от рождението му 2012 18 2
Бояджиев Тодор Професор д-р Стойко Стойков (1912-1969) 1999 5 2–3
Стоянова Юлияна Професор д-р Роланд Марти 2003 9 3
Стефанов Валери Професор д-р Клаус Щайхке – доктор хонорис кауза на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 2001 7 2
Бояджиев Тодор Професор д-р К. Гутшмидт – доктор хонорис кауза на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 1998 4 2
Биолчев Боян Професор д-р Йежи Русек – доктор хонорис кауза на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 1999 5 1
Дачева Гергана Професор д-р Венче Попова 2001 7 1
Дачева Гергана Професор д-р Венче Попова 2001 7 1
Биолчев Боян Професор Волфганг Геземан – българистиката като съдба 1996 2 2
Китанова Мария Професор Венче Попова на 80 години 2011 17 1
Велкова Йорданка Професор в очила или за интерферентните грешки в българската реч на руси 2013 19 3
Ницолова Pyceлина Професор Беньо Цонев 1863 – 1926 1996 2 4
Дачева Гергана Проф. д-р Христо Първев 2007 13 3
Генчева Олга Противопоставянето Изток / Запад като предпоставка за създаването на бъл­гарските стереотипи за поляците 2011 17 2
Меракова Елена Проникновен изследовател на родопските говори (95 години от рождението на доц. Стайко Кабасанов) 1906–1998 2001 7 3
Велчева Боряна Произходът на формите туй и тъй в североизточните български говори 2004 10 3
Тодоров Тодор Произход на една диалектна дума: изп̀авам 2006 12 2–3
Димитрова-Тодорова Лиляна Произход на диалектната дума песмèт и на нейния фонетичен вариант писмèт 1999 5 4
Бояджиев Тодор Произход и дистрибуция на звучните африкати в българските диалекти 2004 10 3
Христова-Станчева Биляна Проблеми при превода на прагматични частици 2011 17 2
Христова-Станчева Биляна Проблеми при превода на прагматични частици 2011 17 2
Витанова Марияна Проблеми при лексикографското представяне на диалектните местоимения 2003 9 2
Михайлова-Сталянова Надежда Проблеми на устната комуникация – VIII национална научна конференция (Велико Търново, 5 – 6 юни 2008) 2008 14 2-3
Георгиева Мариана Проблеми на българския правопис и правоговор 1997 3 3–4
Попова Венче Проблеми на българската езикова политика. Унив. издателство „Епископ Кон­стантин Преславски", Шумен, 2007 г. 2007 13 3
Вълков Петър Приятелят и учителят Цанко Младенов 2008 14 1
Стоянов Румен Природа и околна среда 2011 17 3
Братанов Иво Приносен труд по история на новобългарския книжовен език 2011 17 1
Русинов Русин Прилагателните реформистки и реформаторски 1999 5 1
Русинов Русин Прилагателните бездънен и дънен 1999 5 1
Василева Лиляна Прилагателни със значение ‘кух – за орех, лешник’ в родопските говори 2013 19 2
Бояджиев Тодор Прилагателни имена с наставка –ет? 1997 3 1–2
Легурска Палмира Прилагането на когнитивна матрица при съставянето на етнолингвистичен речник 2001 7 3
Балкански Тодор Призрачната еклезиономия в Средните Родопи 2006 12 2–3
Куева Лидия Признание за професор доктор Йежи Русек (род. на 9. X. 1930 г.) 1997 3 1–2
Бахнева Калина Признание за професор доктор Йежи Русек (род. на 9. X. 1930 г.) 1997 3 1–2
Чакърова Красимира Призванието да служиш на словото. (Приносът на Стефан Брезински за развитието на българската практическа стилистика) 2002 8 3
Крейчова Елена Преподаване на български език на чешки студенти паралелно с друг южнославянски език 2013 19 1
Попов Константин Преоткриване на поета 2014 20 1
Велева Мая Преображенията на репортажа 2002 8 3
Мурдаров Владко Пренебрегвано влияние при кодифициране на българската правописна норма 2001 7 1
Русинов Русин Прекрасната сценична реч на Адриана Будевска (13. XII. 1878 – 9. XII. 1955) 1998 4 3–4
Панчев Иво Преводът – мисията невъзможна, локализацията – мисията възможна (някои мисли, породени от статията „За сигмите“ на И. Златанов и П. Легурска) 2008 14 2-3
Крумова Екатерина Преводите на български език в онлайн публикациите на Европейския съюз 2011 17 2
Холиолчев Христо Праслав. *bat, бълг. бат-/бат'- и неговите варианти бай-, бак-, бал-, бац-, бач- 2012 18 3
Мурдаров Владко Правописни правила при новите сложни думи и съставни наименования 2008 14 2-3
Пишева Румяна Правописни бележки. 1. За правописа на глагола смотолевя. 2 Колебания в правописа на не- 1996 2 3
Русинов Русин Правопис на някои сложни съществителни имена: 1. Грандмаксишоу. 2. Сложни имена с първа съставка бизнес. 2. Попфолкзвезда 1996 2 3
Русинов Русин Правопис на някои сложни съществителни имена 1996 2 1
Радева Василка Правоговорна норма и диалектни влияния 1996 2 1
Русинов Русин Правилно да употребяваме глагола коментирам 1999 5 1
Яницки Мариуш Правдоподобията от таблоидите 2013 19 1
Ангелов Ангел Прабългарски думи в габровския говор 2014 20 1
Георгиева Елена Почит към академик Александър Теодоров-Балан 2009 15 1-2
Байрямова Мая Потърсете тази книга 2001 7 1
Ганева Гергана Поредицата „История и книжнина“ и средновековното схващане за история 2011 17 1
Стоянов Румен Поради что 2011 17 3
Брезински Стефан Понятието „езикова култура“ е много широко 1995 1 2
Тишева Йовка Полезен труд по синтаксис на българския език 1996 2 2
Сталянова Надежда Пол и език - иновативни изследвания, поведенчески и езикови модели. Е. Хаджиева, А. Асенова 2014 20 1
Петкова Ива Поколението ЗДР 2010 16 1-2
Павлова Неда Поздравите между езика, ритуала и общуването 2013 19 3
Димитрова Венера Поздравите в устната реч 2014 20 1
Трифонова Мариета Поздравите в устната реч 2014 20 1
Джонова Марина Поздравите в устната реч 2014 20 1
Ичева Антония Поздравите в устната реч 2014 20 1
Докторова Жанета Поздравите в устната реч 2014 20 1
Васева Иванка Пожеланията като израз на национална култура на българи и руси 2006 12 2–3
Русинов Русин Поетическата реч на Владимир Голев 1996 2 4
Бурнарски Евстати Подражателство и посредственост 2011 17 1
Несторова Петя Подлог със семантична роля експериенцер при ментални предикати, предикати за сетивно възприятие и за изразяване на емоции 2005 11 3
Попов Константин Под топлия покрив на родния език (Румен Стоянов. Нейде между. София 2011) 2011 17 3
Панчев Иво Поглед към някои неуместни стратегии за отказ от покупка 2011 17 1
Шипковенски Ми­рослав Поглед върху неуместната употреба на чужди думи в българския език 2011 17 2
Цибранска Марияна По следите на скомрахите 1999 5 1
Цибранска-Костова Марияна По следите на българското църковноюридическо наследство в руските книгохранилища (ръкопис РГБ Григ. 32) 2007 13 2
Владимирова Бо­ряна По следите на българските възрожденци. Студентска научна експедиция 2011 17 2
Валтер Хилмар По повод на едни писма без отговор 2007 13 1
Аврамова Цветанка По въпроса за „двустранността“ на словообразувателните афикси 2006 12 2–3
Холиолчев Христо Писма без отговор 2005 11 2
Холиолчев Христо Писма без отговор 2005 11 3
Радева Василка Петьр Пашов (1931–2009) 2009 15 3
Иванова Калина Петко Славейков (1827-1895) 1997 3 3–4
Тишева Йовка Пети българо-скандинавски симпозиум – възобновена традиция и нови перспективи 1996 2 4
Тишева Йовка Пета научна сесия по проблемите на българската разговорна реч 1998 4 3–4
Делева Витка Перифразата като дескрипция 2012 18 1
Василева Йоанна Пастирска лексика от с. Добравица, Софийско 2000 6 3–4
Асенова Ася Паралингвистика и етикет 2013 19 3
Ким Уон Палатални и непалатални съгласни в българския и руския (в синхронен и диахронен аспект) 2003 9 3
Тишева Йовка Пак за езика на вестниците 1998 4 3–4
Тишева Йовка П. Пашов. Българска граматика. Пловдив: Хермес, 1999 1999 5 2–3
Радева Василка П. Пашов, Хр. Първев. Правописен и правоговорен речник на българския език. С.: УИ „Св. Кл. Охридски“, 2002 2002 8 2
Холевич Йорданка П. Динеков. Български фолклор. Ч. I. С., 1959 2000 6 3–4
Пернишка Емилия Още за глаголите втелясвам се, втелесвам се и др. 2003 9 1
Цойнска Ралица Още два преписа на допълнението към „Болгарска граматика“ на Неофит Рилски 1995 1 3
Кърпачева Марта Още веднъж за „благодарение на ....“ 2013 19 2
Павлова Неда Още веднъж за перфекта с имам и страдателно причастие в българските диалекти 2014 20 2
Костов Кирил Още веднъж за етимологичната фигура и синтактичните и особености в българския език 2009 15 3
Радева Василка Оферта и анонс 2014 20 1
Китанова Мария Отношенията между родители и деца спред българските пословици 2009 15 1-2
Димитрова Маргарита Откриване на смисловите и граматичните връзки в текст (експериментално изследване) 2004 10 1
Радева Василка Отименна лексика в словника на българския език. Енциклопедичен речник на производни от собствени имена. Борис Парашкевов 2012 18 1
Димитров Димитър Отговорността пред езика. Сборник, посветен на 70-годишнините на проф. Петър Пашов, чл.-кор. д-р Тодор Бояджиев и на 30-годишнината на Шуменския университет. Шумен, 2001 2002 8 1
Миланов Владислав Отговорността пред езика. Сборник, посветен на 70-годишнините на проф. Петър Пашов, чл.-кор. д-р Тодор Бояджиев и на 30-годишнината на Шуменския университет. Шумен, 2001 2002 8 1
Николов Николай Отговорността пред езика 3. Сборник, посветен на 65-годишнината на проф. д-р Кина Вачакова. Унив. изд. „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2009, 298 с. 2010 16 1-2
Павлова Неда От Балкана до балканизация 2014 20 3
Костадинова Тони Особености на устната комуникация в сферата на медийното общуване 2014 20 2
Саладинова Силвия Особености на устната комуникация в сферата на медийното общуване 2014 20 2
Маринска Ружа Особености на говори в Ксантийско и Гюмюрджийско (според топоними от „Българо-мохамеданските селища в Южни Родопи“ пт патриарх Кирил) 2010 16 1-2
Радева Василка Особено „съгласуване“ в някои определителни съчетания 1997 3 1–2
Даскалова Добрина Основни параметри на модалността в криминалната хроника 2002 8 3
Василева Йоанна Ономасиологична характеристика на пастирската лексика (от няколко софийски села) 2003 9 2
Китанова Мария Ономасилогична картина на обредния цикъл „Погребение“ 2005 11 2
Холиолчев Христо Омасиологична и словообразувателна характеристика и разпространение на термини за „годеж“ в българския език 2008 14 2-3
Керемидчиева Славка Обща характеристика на Каменица – Велинград 2007 13 2
Брезински Стефан Обръщенията 1997 3 3–4
Холиолчев Христо Обредното лице 'стари сват' в българската сватба 2010 16 1-2
Влахова Радка Обидни ли са националните имена 1997 3 3–4
Първев Христо Няма естетическо възпитание без езикова култура 2012 18 3
Лекова Татяна Няколко ранни ориенталски заемки в българския език. II част 1996 2 1
Лекова Татяна Няколко ранни ориенталски заемки в българския език. I част 1995 1 4
Цибранска Марияна Няколко имена на лица в лексиката на Номоканона 1998 4 3–4
Парашкевов Борис Няколко думи за някои думи 2006 12 2–3
Радева Василка Няколки сродни думи с основа – -благ- 1995 1 2
Велчева Боряна Някои стари думи за ’любов’ и ’секс’ 1995 1 4
Митринов Георги Някои особености при употребата на падежни форми в южнородопските български говори 2006 12 2–3
Младенова Дарина Някои български диалектни названия на насекомото калинка-малинка 1995 1 1
Лекова Татяна Новоизлезли езикови трудове 1996 2 1
Замбова Антония Новинарска и комуникативна стратегия на съвременния български популярен печат 1997 3 1–2
Михайлова Надежда Нови учебни помагала по български език за чужденци 2008 14 2-3
Миланов Владислав Нови учебни помагала по български език за чужденци 2008 14 2-3
Велкова Йорданка Нови страници. Български език като чужд за напреднали 2012 18 1
Пернишки Васил Нова културна общност – израз на признателност към делото на Найден Геров 1995 1 2
Крейчова Елена Нов чешко-български разговорник. Bulgarština. Konverzace se slovníkem a gramatikou. Lingea, Brno, 2010 2010 16 3
Влахова Радка Нов учебник по български език за чуждоезиково обучение 1998 4 3–4
Тишева Йовка Нов учебник по български език за чужденци 2007 13 2
Холиолчев Христо Нов правописен речник на българския език. Изд. „Хейзъл“. София. 2002 2003 9 1
Железарова Радост Нов етнолингвистически труд, посветен на народната календарна терминология (П. Легурска, М. Китанова. Тематичен речник на термините на народния календар. Акад. изд. „Проф. Марин Дринов“, 2008, 150 с.) 2008 14 2-3
Джонова Марина Нов етнолингвистически труд, посветен на народната календарна терминология (П. Легурска, М. Китанова. Тематичен речник на термините на народния календар. Акад. изд. „Проф. Марин Дринов“, 2008, 150 с.) 2008 14 2-3
Китанова Мария Нов етнолингвистичен труд, посветен на българската сватба (Е. С. Узенёва, Болгарская свадьба. Этнолигвистическое исследование. Изд. Индрик, отв. ред. С. М. Толстая, Москва, 2010, 280 с.) 2010 16 3
Черняев Христо Неугасимият пламък. Константин Попов 2012 18 1
Попов Константин Неувяхващият Паисий на Иван Вазов 2000 6 1–2
Витанова Марияна Неопределителни местоименни форми в българските диалекти 2005 11 3
Витанова Марияна Неопределителни и отрицателни местоименни форми, образувани с един в рупските говори 2002 8 2
Русинов Русин Ненадминат майстор на българската сценична реч (По случай 120 години от рождението на Сава Огнянов) 1996 2 2
Славова Татяна Неизвестни прабългаризми от военната терминология 2009 15 1-2
Здравков Георги Недовидяното 1999 5 2–3
Иванов Христо Невесели мисли около една българоведска чудесна книга 1995 1 2
Първев Христо Не смесвайте оказвам и указвам 1996 2 3
Пашов Петър Не смесвайте оказвам и указвам 1996 2 3
Баракова Пенка Не обичам дълго кафе и русо кафе. Пия само късо кафе 1995 1 3
Мурдаров Владко Нашият съвременник Балан 2009 15 1-2
Първев Христо Началото на Българския диалектен атлас тръгна от Странджа 1999 5 2–3
Антонова-Василева Лучия Национална конференция „Найден Геров в историята на българската наука и култура“ 2000 6 3–4
Пашов Петър Научното дело на проф. Любомир Андрейчин 2000 6 3–4
Тишева Йовка Научна конференция, посветена на проф. Любомир Андрейчин 1995 1 3
Колев Георги Научна конференция, посветена на проф. д-р Стойко Стойков 1999 5 2–3
Тишева Йовка Научна конференция, посветена на проф. д-р Стойко Стойков 1999 5 2–3
Младенов Максим Насоки в развоя и състава на личните имена в София 2007 13 3
Брезински Стефан Насаждам на пачи яйца 1999 5 1
Китанова Мария Народният календар, отразен в народните вярвания 1995 1 4
Холиолчев Христо Нарицателни и звателни термини за 'no-възрастен роднина от мъжки пол' в българския език 2008 14 1
Павлова Сабина Направи добро ... 2006 12 2–3
Баракова Пенка Наклонената черта – графично-пунктуационен знак в настъпление 1997 3 3–4
Митринов Георги Най-старият известен досега писмен документ в Родопите от епохата на Възраждането 1997 3 3–4
Стоянова Юлияна Най-сериозно за игрите 2005 11 2
Първев Христо Наистина ли трябва да останат в немилост народните будители 1998 4 1
Анчев Анатол Наименования за луд човек в българския език 2007 13 1
Павлова Неда Названията на съдбата в български и немски език 2006 12 2–3
Китанова Мария Названията на месеците декември и януари в българските говори 1995 1 2
Кяева Елена Названия на пързалка в българските говори (Словообразувателен аспект) 1995 1 4
Котева Маргарита Названия на обредния хляб за Коледа в южнославянските езици 2006 12 1
Холиолчев Христо Названия на дете от основи на прилагателни имена 2014 20 3
Холиолчев Христо Названия за ‘жена-родилка’ в българския език 2013 19 2
Алексова Василка Названия за сватбени дарове с български произход в румънския език 2012 18 2
Холиолчев Христо Названия за нѐ ро̀ден баща и нѐ ро̀дна майка в българския език 2012 18 2
Славова Татяна Названия за кръвно родство в средновековната българска книжнина 2007 13 2
Витанова Марияна Названия за жилище в българските диалекти 2007 13 2
Холиолчев Христо Названия за дете в българския език. Словообразувания от основи на съществителни имена 2014 20 2
Витанова Марияна Названия за баница в българските диалекти в славянски и балкански езиков контекст 2005 11 1
Холиолчев Христо Названия (термини) за сватовници в българския език. Произход и разпространение 2010 16 3
Мичева Калина Названието поган с неговите производни и знаците за нечистота в българската традиционна култура 2005 11 3
Първев Христо Надежди и безнадеждия за 24 май 1997 2 1–2
Захариева Йорданка Наблюдения върху лексиката за посоки на света през Възраждането и развитието ѝ от възрожденския българин 1999 5 4
Лачев Митко Наблюдения върху антропонимичната система на с. Градец, Видинско 2001 7 3
Русева Мария На ти или на Вие с нормата за учтивост 2014 20 1
Спасова Веселина На ти или на Вие с нормата за учтивост 2014 20 1
Стоянова-Милушева Бисерка На Иван Вазов 2000 6 1–2
Миланов Владислав Н. В. Котова. Горно поле, Дупнишко. Речник. С., 2002 2004 10 2
Гутшмидт Карл Мястото на славянските езици в обединена Европа 1999 5 2–3
Гугуланова Иванка Мястото на отглаголното съществително в словообразувателната парадигма на глагола 2002 8 3
Андрейчин Любомир Мъките на словото 2010 16 1-2
Хулт Арне Музикални връзки между България и Швеция? Два интересни случая 1998 4 1
Асенова Петя Моско Москов на седемдесет години 1997 3 3–4
Смядовски Стефан Морфология на смъртта в християнството 2005 11 3
Павлова Неда Митът за вечното завръщане и нормата при именуването у българите 1995 1 1
Ангелов Ангел Митарствата на няколко думи 1998 4 1
Василева Силвия Методът на K. Бринкер и приложението му върху публицистичния текст на български език 2013 19 1
Холиолчев Христо Методи Лилов 2004 10 5–7
Крейчова Елена Метафорични модели на „паметта“ в българския и сръбския език 2007 13 1
Михайлова-Сталянова Надежда Метафорични модели на „паметта“ в българския и сръбския език 2007 13 1
Михайлова-Сталянова Надежда Метафориката в политическия език 2012 18 2
Дерекювлиев Тенчо Местоименните наречия в диалектоложките монографии на Любомир Милетич 2013 19 2
Бояджиев Тодор Международна славистична конференция в Московския държавен университет 2012 18 1
Бояджиев Тодор Международна славистична конференция в Московския държавен университет 2012 18 1
Михайлова-Сталянова Надежда Международна работна среща на преподавателите по български език като чужд, посветена на проф. Любомир Андрейчин 2010 16 1-2
Миланов Владислав Международна работна среща на преподавателите по български език като чужд, посветена на проф. Любомир Андрейчин 2010 16 1-2
Осенова Петя Международна научна конференция „Българските „острови“ на лингвистичната карта на Балканите“ 2005 11 3
Аврамова Цветанка Международна научна конференция по словообразуване 2005 11 3
Мурдаров Владко Между може и трябва 2006 12 2–3
Павлова Неда Между мита и езика. (За названието зуна, зуница в българския език) 1999 5 2–3
Тодорова Биляна Медиен език и стил: теория, съвременни практики. Андреана Ефтимова 2014 20 3
Ницолова Pyceлина Мая Байрамова. Етюди за съюзите в Троянския дамаскин. Библ. „Слово и символ“ № 1. Изд. „Агато“. С., 1996, 202 с. 1995 1 4
Витанова Марияна Мария Китанова. Стилистична функция на диалектизмите в съвременната художествена проза (по материали на Николай Хайтов и Йордан Радичков). Изд. „Ето“, София, 2008. 115 с. 2010 16 1-2
Радева Василка Максим Славчев Младенов 1995 1 2
Миланов Владислав Максим Сл. Младенов. Диалектология. Балканистика. Етнолингвистика. Съст. О. Младенова, Д. Младенова, Г. Колев. Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2008, 874 с. 2008 14 2-3
Колев Георги Максим Сл. Младенов. Българските говори в Румънив (Изд. на БАН, С., 1993, 444 с. + 9 карти) 1995 1 2
Русинов Русин Ма̀дарски или Мада̀рски конник 1996 2 4
Гугуланова Иванка М. Младенова. Кирило-Методиева география и езикова история или западните славяни, Кирил и Методий и какво е (о)станало после. С.: Херон Прес, 1999 1999 5 4
Бъчваров Янко Людмила Ухлиржова – почетен доктор на Софийския университет 2004 10 3
Стойков Стойко Любомир Андрейчин 1995 1 3
Михайлова Надежда Любовта е лудост. (Езиковата картина на любовта в българския език) 2003 9 3
Първев Христо Лъкатуша или лакатуша, пъстърва или пастърва 1996 2 3
Пашов Петър Лъкатуша или лакатуша, пъстърва или пастърва 1996 2 3
Илиев Вачко Ломешки говор в разкази и приказки 2010 16 3
Кръстев Боримир Личността на езиковеда като социолингвистически фактор за езиковата култура на обществото 1995 1 3
Барболова Зоя Лични имена с начален компонент an-, или ел-, ил-, ол- в българската антропонимна система 2014 20 2
Брезински Стефан Липѝр – урисѝт – лѝуса 1998 4 2
Илиева Татяна Лингвокултурният концепт джендър в съвременния български език 2014 20 3
Симеонова Кристияна Лилия Манолова. Етикет и речев етикет. Изд. „Мартилен“, София, 2008, 148 с. 2010 16 1-2
Комати Зигрун Лекторатите по български език в немските университети 1995 1 2
Делева Надежда Лексикографски и лексиколожки четения’98 1998 4 3–4
Липовска Анна Лексикографски и лексиколожки четения’98 1998 4 3–4
Вакарелска-Чобанска Донка Лексикални връзки на самоковския говор в другите български диалекти 2006 12 2–3
Младенова Олга Лексикални бележки: 1. Авторско намерение vs. реализация в новобългарските дамаскини: пр-юбидя. 2. За суфикса -ин в новобългарските дамаскини 2014 20 2
Витанова Марияна Лексикалната система на говора в с. Еникьой, Ксантийско 2014 20 2
Железарова Радост Лексикалната система на говора в с. Еникьой, Ксантийско 2014 20 2
Витанова Марияна Лексикалната репрезентация на концептите село и град в българския език 2012 18 1
Барболова Зоя Лексикална и словообразувателна характеристика на имената на забрадката 2001 7 3
Стоянова-Горанова Светлана Лексикална асиметрия между английски и български 2005 11 1
Парашкевов Борис Лексикализирани имена на букви 2008 14 1
Илчев Стефан Лексикален ситнеж или „биография“ на български и чужди думи 1998 4 3–4
Ангелов Ангел Лексика от професионалния говор на габровските ковачи от XVIII – XIX век 2008 14 2-3
Мичева Ваня Лексемата София в историята на българския език и култура 2014 20 1
Валтер Хилмар Лайпцигската лингвистика през втората половина на 19-ия – началото на 20-ия век и нейноо значение за българското езикознание 2008 14 2-3
Симеонова Кристияна Л. Манолова. Съвременна езикова култура. С.: Парадигма, 2002 2002 8 2
Редакция Българска Към читателите 1995 1 1
Лилов Методи Към характеристиката на нормативността в съвременния български книжовен език 2004 10 2
Стойков Стойко Към фонетиката на българския книжовен език. (Правопис и изговор на глаголните окончания за 1 л. ед. ч. и 3 л. мн. ч., сегашно време) 1999 5 2–3
Филимонова Ива Към употребата на фразеологизмите в българския език (продължение) 2009 15 3
Филимонова Ива Към употребата на фразеологизми в българския език 2008 14 2-3
Кръстева Весела Към употребата на турските думи 1999 5 2–3
Деянова Мария Към строежа на сложните съставни изречения в Ловешкия дамаскин 2014 20 3
Миланов Владислав Към проучването на диалектната абстрактна лексика 2004 10 2
Цонев Беньо Към правописна обнова 1996 2 4
Митринов Георги Към нормализацията на текстовете в Райковския дамаскин, направена от Маньо Стоянов 2007 13 2
Здравков Георги Към мотива за „слепотата“ и „проглеждането“ 2000 6 1–2
Райкова Мария Към лексиката на Синайския евхологий 2008 14 1
Тотоманова Анна-Мария Към историята на старобългарския аорист (по материали от славянската версия на хрониката на Георги Синкел) 2007 13 2
Велчева Боряна Към изследването на Банатския говор 2010 16 3
Радева Василка Към значението и употребата на думата даскал 1996 2 4
Керемидчиева Славка Към етимологията на названието на обичая с‘урва и производните му 1999 5 4
Райкова Мария Към въпроса за латинските заемки в историята на българския език 2007 13 2
Радева Василка Към въпроса за заетите думи и тяхната употреба 2006 12 2–3
Радева Василка Къде сме ние? 1995 1 1
Митринов Георги Къде се намира Западна Тракия? 2014 20 2
Мичева Ваня Културни интенции на текста в „Старият вол“ от Елин Пелин 2006 12 1
Колева Красимира Културата на езика в съчетанието културен туризъм 2010 16 1-2
Георгиева Борислава Култура на езика 2004 10 3
Влахова Радка Кръгла маса „Медиите и езикът им/ни“, 28-29 май 1998 г. 1998 4 2
Димитрова Венета Кръгла маса на тема Устната комуникация и езиковата култура 2014 20 1
Влахова Радка Креирам, килър, кастинг или? 1997 3 1–2
Хаджиева Елена Корелацията пол:език и изборът на синтактични факти в писмената езикова практика на чужденци 2012 18 3
Кирилова Йоанна Концептът ум и жената според българската паремиологична картина на света 2009 15 1-2
Железарова Радост Концептът труд в българската езикова картина на света 2009 15 1-2
Павлова Неда Концептът Бог в българските паремии 2011 17 1
Стойчева Жана Концептуализация на понятието болест в българския език 2012 18 2
Михайлова-Сталянова Надежда Конференция „С любов и грижа за езика“, посветена на 150–годишнината от рождението и 50–годишнината от смъртта на акад. Александър Теодоров– Балан 2009 15 3
Младенов Максим Конференция с международно участие 1995 1 1
Йорданова Албена Конференция в памет на Петър Илчев 1998 4 1
Кърпачев Владислав Конференция в памет на Петър Илчев 1998 4 1
Баракова Пенка Комуникативна схема на рекламния текст. Трето лице в рекламните текстове 2005 11 1
Велкова Йорданка Компетентно и полезно. АБВГ. Тестови задачи. Унив. изд. „Св. Климент Охридски", 2012 2012 18 3
Димитрова Маргарита Комисиона – дума с правописен, граматичен или кодификаторски проблем? (продължение) 2001 7 2
Димитрова Маргарита Комисиона – дума с правописен, граматичен или кодификаторски проблем 2001 7 1
Русинов Русин Комбинация от запетая и тире в поезията на Христо Ботев 1998 4 1
Джонова Марина Колко сме учтиви? 2013 19 3
Велкова Йорданка Колко сме учтиви? 2013 19 3
Димитрова Маргарита Колко енда има в кърлинга или за новите термини в спорта 2014 20 3
Иванов Иван Колко дявола се събират на върха на иглата, или за бройната форма при назва­нията на свръхестествените същества 2011 17 2
Ненкова Надя Колегата Иванова – учител, редактор, журналист 2012 18 2
Пашов Петър Колебания и грешки в изговора и съгласуването на числителни имена 2007 13 1
Иванова Калина Кой се подвизава „у дома“? 1995 1 3
Марти Роланд Кой може да пише думи на водата? 2012 18
Първев Христо Когато бяхме студенти на професор Любомир Андрейчин 1995 1 3
Андрейчин Любомир Книжовен език, езикови норми и правилност на речта 2010 16 1-2
Миланов Владислав Книги и пособия, издадени от катедрата по български език като чужд 2014 20 1
Попов Константин Книгата – вечен извор на знание 2012 18 2
Димитрова Маргарет Книга за историята на българската книжовна норма и стиловите сполуки на българските радетели на словото от миналото 2011 17 1
Мичева Ваня Климент Охридски 2000 6 3–4
Янева Биляна Класификация на рекламните заглавия в зависимост от формалните им структури 2014 20 3
Вечерка Радослав Кирилометодиевистиката – свързващо звено между българската и чешката славистика 2002 8 2
Илчев Петър Кирил Мирчев (1902 – 1975) 1995 1 4
Стойков Стойко Кирил Мирчев 1995 1 4
Мичева Ваня Кирил и Методий 2001 7 2
Миланов Владислав Катедрата по български език в Софийския университет „Св. Климент Охридски" – история и настояще 2008 14 2-3
Стоянов Румен Каталански, каталонски, каталунски 2014 20 2
Кръстев Боримир Касае, касае, касае ... 1995 1 1
Редакция Българска Карел Чапек. Критика на думите (превод от чешки Йорданка Трифонова) 1995 1 2
Китанова Мария Калина Мичева-Пейчева. Сблъсъкът на чистотата и нечистотата в българската култура и език. Изд. „Валентин Траянов“, София, 2013 2013 19 2
Влахова Радка Калина Иванова, Руселина Ницолова. Ние, говорещите хора. (Уние. издателство „Св. Климент Охридски“, 1995, 229 с.) 1995 1 2
Радева Василка Какво разбираме, когато избираме новите буквари 2003 9 3
Николаев Боян Какво е Мирослав Янакиев за мене 1999 5 1
Стефанов Валери Какво да правим с литературата? (За целта и смисъла на хуманитарното образование) 2006 12 1
Брезински Стефан Как се сади райграс? 1997 3 3–4
Атанасов Атанас Как се общува на български? (Авторски колектив Е. Хаджиева, Р. Влахова, Й. Велкова, А. Асенова, В. Шушлина) 2014 20 2
Велчева Боряна Как са се поздравявали старите българи 1995 1 1
Велчева Боряна Как са пеели птиците? 1996 2 1
Григорова Боряна Как носителите на българския език оценяват думите като чужди или като родни 1997 3 1–2
Младенов Стефан Как не трябва да се говори и пише на български 1996 2 1
Влахова Радка Как да бъдем убедителни 1996 2 2
Карагьозова Снежина Как говорим за емоциите си 2004 10 1
Блажев Блажо К. Попов. Камбаната на времето. С., 1997 1997 3 3–4
Блажев Блажо К. Попов. Камбаната на времето. С., 1997 1997 3 3–4
Първев Христо К. Попов. Етюди по българска стилистика. С., 1999 2000 6 3–4
Миланов Владислав Й. Тишева, Г. Дачева, Т. Ангелова. Българският език – трудни въпроси, лесни отговори. С.: Стандарт, 2004 2004 10 3
Алексова Василка Историзми с български произход в лексиката на румънския език 1995 1 1
Митринов Георги Интересни данни за български говор на погърчени села в Източна и Западна Тракия 1996 2 4
Пернишка Емилия Индивидуално творчество на Вазов 2000 6 1–2
Велкова Йорданка Имперфективация със суфикс –ува при глаголите от 1 спр. в говора на село Беласица, Петричко 2011 17 2
Колева Красимира Имената, титлите и епитетите на създателите на нашата азбука 2007 13 1
Рачева Мария Имало ли е „копринени свраки“? 1996 2 1
Митринов Георги Изследователят на родопските говори Емил Субашев на 65 години 2007 13 1
Савова Ивелина Изреченската двойна притежателност 2002 8 3
Недялкова Нели Изпит и обществена отговорност 1998 4 3–4
Доклева Екатерина Изписването на арабските членувани собствени имена в български език 2014 20 3
Попов Константин Износване на думата 2012 18 1
Замбова Антония Изменения в журналистическите микрожанрове на популярния български печат 2001 7 1
Тотоманова Анна-Мария Изложба, посветена на 1150-тата годишнина на славянската писменост. Слово при откриване на изложбата 2013 19 2
Минчева Радосвета Изложба Първият библиотекар на Висшето училище 2013 19 2
Павлова Неда Извинението в българския всекидневен дискурс 2004 10 1
Първев Христо Избледнели спомени от Ново село и Видин 1995 1 2
Даскалова Ангелина Из старото българско словно богатство 1995 1 2
Велчева Боряна Из старото българско словно богатство 1995 1 2
Радева Василка Из словното богатство на българските говори 1995 1 4
Редакция Българска Из кореспонденцията между проф. д-р Ст. Стойков и проф. С. Б. Бернщейн 1999 5 2–3
Миланов Владислав Из историческия развой на да-формите 2006 12 2–3
Русинов Русин Из българската антропонимия 1998 4 2
Попов Константин Идейно-художествената сила на стихотворението „Кочо“ от Иван Вазов 1998 4 1
Пернишка Емилия Игрите на смисъла 1995 1 3
Костадинова Петя Игра(та) на буквите 2001 7 1
Радева Василка Иван Леков (1904–1978) 1995 1 1
Буров Стоян Иван Г. Данчов за чуждите думи в българския език 2013 19 1
Андрейчин Любомир Иван Вазов (1850-1921) 2000 6 1–2
Осенова Петя Ив. Куцаров. Теоретична граматика на българския език. Морфология. Унив. изда­телство „Паисий Хилендарски", Пловдив, 2007 г. 2007 13 3
Първев Христо И малко история 1995 1 1
Русинов Русин И градиво и строителен материал 1999 5 4
Иванова Елена Зоя К. Шанова на седемдесет години 2013 19 3
Милева Виолета Значимостта на личността и творчеството на Александър Теодоров-Балан през погледа на чешките филолози 1999 5 4
Генчева-Декле Златка Значение на общото и теоретичното езикознание за изследване на организиращи­те принципи в езика 2007 13 3
Бояджиев Андрей Знаете ли, че ... 1995 1 4
Бояджиев Андрей Знаете ли, че ... 1995 1 1
Велчева Боряна Знаете ли че ... 1996 2 1
Денева Елена Знаете ли приказката ... 2010 16 1-2
Русинов Русин Зимнина 1995 1 3
Колев Георги Зима (ми) е / мрази (ми) – ареална характеристика 2006 12 2–3
Николова Надежда Здравецът в езика и традиционната култура на българина 2013 19 3
Павлова Неда Здравей! Как си, приятелю? Речевият акт на поздрава в българския език 2014 20 1
Андрейчин Димитър Защо „небостъргач“ (За историята на образа в няколко думи от американския английски език) 2008 14 2-3
Жобов Владимир Защо ч и ц се срещат по-често от дж и дз 1997 3 1–2
Легурска Палмира Защо тя, а не той? 1998 4 1
Златанов Иля Защо тя, а не той? 1998 4 1
Митринов Георги Защо айрян, а не мътеница и бърканица 2011 17 3
Замбова Антония Замърсената ни публична комуникативна среда в огледалото на студентската писмена практика 1995 1 3
Сотиров Петър Законът ще се гледа в пленарна зала... или пак за членуването 1998 4 2
Пашов Петър Закономерности и тенденции 2013 19 3
Брезински Стефан Заек и паяк 1996 2 2
Пенкова Росица Задачи и тестове по български език за завършено основно образование (8. клас на СОУ). Авт.: К. Димчев, И. Комарска, А. Петров, Т. Ангелова 1998 4 3–4
Брезински Стефан Завера и за вярата 1996 2 1
Холиолчев Христо За „мъките” с българското ударение 2011 17 3
Пухалева Илияна За „Езиковите портрети на българските политици". Владислав Миланов, Надежда Михайлова-Сталянова 2012 18 3
Дечева Даниела За „вандалите“, многото подобни и малкото различни от тях 2004 10 2
Славейков Петко За язиците 1997 3 3–4
Митринов Георги За южната граница на златоградския говор 2008 14 1
Милушева Бисерка За Хайтов и неговите герои („Дервишово семе“ – размисли) 2001 7 3
Трендафилова Петранка За формалния и семантичния характер при определянето на народните умотворения от преходен тип 2005 11 1
Григорова Мария За употребата на възвратно личното местоимение СЕБЕ СИ 1995 1 3
Легурска Палмира За типологията на вторичното назоваване в българската предметна лексика в съ­поставка с руски, сръбски, чешки, френски и английски 2008 14 1
Панчев Иво За типологията на вторичното назоваване в българската предметна лексика в съ­поставка с руски, сръбски, чешки, френски и английски 2008 14 1
Холиолчев Христо За термините оброк и курбан в българския език 2007 13 3
Сумрова Ванина За словосъчетанието духовен педераст 2010 16 1-2
Кръстанова Ваня За сказуемното определение и за родноезиковото обучение 1999 5 2–3
Косеска-Тошева Виолета За синхронните изследвания в Полша 2006 12 2–3
Легурска Палмира За сигмите 2007 13 3
Златанов Иля За сигмите 2007 13 3
Павлова Сабина За светлото и доброто 2004 10 2
Холиолчев Христо За русизмите преди и след ... 2009 15 1-2
Младенов Максим За русизма двуразов 1995 1 1
Касабов Иван За ролята на падежа в „безпадежните” езици 2011 17 3
Касабов Иван За ролята на падежа в „безпадежните" езици 2009 15 3
Алексова Василка За проф. Максим Младенов – с тъга и благодарност 2000 6 3–4
Китанова Мария За произхода на фразеологизма на куковден 2000 6 1–2
Велева Милена За произхода на устойчивото сравнение гол като сокол в българския език 2006 12 1
Чолева­-Димитрова Анна За произхода на селищното име Видрица 2000 6 1–2
Китанова Мария За произхода и значението на фразеологизма да спи зло под камък 2006 12 1
Парашкевов Борис За представянето на някои немски заемки в нашите речници на чуждите думи 2013 19 1
Бояджиев Тодор За правилния изговор на думата студия 1995 1 1
Пашов Петър За правилна употреба на бройната форма за множествено число 1997 3 3–4
Стефанов Валери За почитанието към книгите 2014 20 1
Попов Константин За последното стихотворение „Вяра“ на Христо Смирненски 2012 18 1
Попов Константин За поетиката на стихотворението „Блян“ от Елена Алекова 2010 16 1-2
Попов Константин За поетиката на вечното в нашата поезия 2013 19 3
Пишева Румяна За плеонастичното съчетание полифонично звучащи 1996 2 4
Фетваджиева Стефка За писмената езикова култура на младите българи. I част 1996 2 1
Кръстева Весела За пейоративираните турски заемки и мястото им в съвременната публицистика 1999 5 1
Миланов Владислав За паразитната употреба на думата просто 2001 7 2
Радева Василка За отговорността пред родния език 2008 14 2-3
Щайнке Клаус За отговорността на филолога 2001 7 2
Кювлиева-Мишайкова Веса За образността в творчеството на Дора Габе 2000 6 1–2
Павлова Неда За някои фитоними в българския език 2001 7 3
Андрейчин Любомир За някои стари и хубави народни думи в обществения живот 2000 6 3–4
Андрейчин Любомир За някои стари и хубави народни думи в обществения живот 2000 6 3–4
Холиолчев Христо За някои роднински наименования в българския език 2005 11 1
Манова Рени За някои прагматични маркери в рамките на устния обучителен дискурс 2014 20 2
Иванов Иван За някои прагматични маркери в рамките на устния обучителен дискурс 2014 20 2
Григорова Мария За някои правни термини 1996 2 1
Димитрова Марийка За някои особености на новината в популярната преса 2013 19 1
Стефова Лидия За някои особености на глаголната система в Райковския дамаскин 2007 13 2
Лютикова Румяна За необходимостта от англицизмите в нашия език 1996 2 3
Митринов Георги За недоразуменията при тълкуване на някои диалектни особености 1998 4 1
Андрейчин Любомир За нашия език и езиковата ни култура 1995 1 3
Рачева Мария За названието на една обуква, което някога е било названието на кораб 1995 1 2
Велкова Йорданка За морала и отговорността пред езика 2012 18 2
Холиолчев Христо За личното име Сидония 2012 18 1
Кръстев Белчо За културата на словесното общуване и педагогическото взаимодействие 2005 11 2
Митринов Георги За компетентността в научните публикации 2005 11 3
Вълчев Боян За кодификацията. Продължение на един подхванат на времето си разговор 2013 19 1
Холиолчев Христо За кирка и търнокоп в българския език 2007 13 3
Витанова Марияна За категорията „степен на признака“ в българските диалекти 2001 7 2
Радева Василка За какво благодарим, на какво се надяваме 2001 7 2
Джонова Марина За изразяването на някои семантични отношения в българското изречение 2009 15 3
Замбова Антония За изпитите, литературата и мисленето на младите хора в огледалото на кандидатстудентската писмена практика 1999 5 2–3
Радева Василка За изговора на някои глаголни форми 1999 5 2–3
Радева Василка За значението и употребата на бивш и бъдещ 1996 2 3
Павлова Неда За етимологичната памет на вила и самодива – названия на най-популярният женски митичен персонаж в българската народна култура 2005 11 2
Първев Христо За езика на богослужението в българските православни храмове 1995 1 4
Павлова Неда За едно роднинско название и връзката му с традиционната духовна култура 1995 1 2
Димов Димо За един съвсем излишен русизъм (безпардонен, безпардонно) 1995 1 3
Федер Уилям За един Свети-Методиев превод и неговата съдба в православното славянство 2003 9 1
Русинов Русин За един русизъм. 2. Бройна или обикновена множествена форма. 3. Нови глаголи с наставка –ира(м) 2000 6 1–2
Метев Николай За един от типовете задачи върху текст в тестовете по български език и литература 2012 18 3
Георгиева Цветелина За един нов препозитивен компонент в съвременното българско словообразуване 2005 11 3
Георгиева Цветелина За един нов модел с формант анти- в българския книжовен език 2012 12 2–3
Павлова Неда За един народноправен обичай и неговото название 1997 3 1–2
Тишева Йовка За един динамичен синтактичен модел 1997 3 1–2
Кювлиева Веса За един вид промени в значението на думите 2005 11 1
Венедиктов Григорий За думата просвета в българския език 2009 15 1-2
Русинов Русин За думата персонаж 1997 3 3–4
Пернишка Емилия За добрата и злата сила на думите. II част 1996 2 2
Пернишка Емилия За добрата и злата сила на думите. I част 1996 2 1
Каневска-Николова Елена За две лексикално-семантични гнезда с корени чѧп- и чеп- 1995 1 4
Кирова Таня За граматичната метафора при субститутите 2003 9 3
Цойнска Ралица За граматиката на Найден Геров 2001 7 2
Цойнска Ралица За главните букви в някои надписи 1999 5 4
Младенов Максим За висока езикова култура 1995 1 1
Пенкова Добринка За видовете сложни изречения в сборника Ако можеха да говорят от Йордан Йовков 1997 3 1–2
Милушева Бисерка За видовете сложни изречения в романа Нощем с белите коне от Павел Вежинов 2003 9 1
Младенова Олга За вежливостта от историческа перпектива 2007 13 1
Бояджиев Тодор За българския език и за езиковата култура 2001 7 3
Хамами Надя За българската реч на етническите турци 2011 17 3
Дечева София За билингвизма и някои ученически грешки 2012 18 3
Първев Христо Животворни извори, които не трябва да заглъхват 1996 2 4
Жобов Владимир Живко Бояджиев. Увод в езикознанието (помагало за студенти). – Пловдив, Изд. „Христо Г. Данов“, 1995, 245 с. 1995 1 4
Чаралозова Катя Женски лични имена със суфикс -к(а) 2005 11 2
Василева Албена Ж. Бояджиев. Увод в романското езикознание. С.: Парадигма, 2000 2000 6 3–4
Мичева-Пейчева Калина Етнокултурна семантика на чист в новобългарските дамаскини 2007
Павлова Неда Етническият портрет на българина в културната памет на други народи (щрихи от езиковата имагинистика) 2004 10 3
Бояджиев Тодор Ерова епентеза в българските диалекти 2006 12 2–3
Павлова Неда Еньовден – опит за интерпретация на обредната семантика и названието 2001 7 2
Трендафилова Алиса Емпирично изследване на комуникативни фактори 2013 19 3
Павлова Сабина Елена Георгиева – живот в служба на родния език 2005 11 2
Крейчова Елена Електронното обучение по български език като чужд – настояще и перспективи 2013 19 3
Теллалова Сесилия Експресивна лексика от собствени имена в повестта Чичовци 2000 6 1–2
Туйнг Ейми Ейми Туинг за себе си и за своите занимания в България 1997 3 3–4
Сталянова Надежда Езикът на съвременния протест 2013 19 3
Попова Венче Езикът на смешното 1998 4 1
Христова Християна Езикът на политическата коректност в България и Германия 2013 19 1
Симеонова Маргарита Езикът на Васил Левски и карловският говор 2001 7 3
Славейков Петко Езикоучението за българите 1997 3 3–4
Симеонова Маргарита Езиково-изразни средства от фолклора в документалното наследство на Васил Левски 2001 7 1
Стоянова Юлияна Езиково осъзнаване: ранна онтогенеза 2009 15 3
Колева Таня Езикови и стилови особености на деловата кореспонденция в неправител­ствени организации в България 2011 17 2
Витанова Марияна Езиковедски изследвания в чест на чл.–кор. проф. д–р Тодор Бояджиев, проф. д–р Венче Попова и проф. Петьр Пашов. Съст. Б. Вълчев и др. Унив. изд. „Св. Климент Охридски", София, 2009 г 2009 15 3
Панайотов Величко Езиковедска конференция в Софийския университет 1996 2 2
Петров Петър Езиковедецът – народобудитель и народобранитель 2009 15 3
Ухлиржова Людмила Езиковата ситуация и езиковите норми днес – взаимозависимости и песпективи 2004 10 3
Борисов Борислав Езиковата ситуация и езиковата политика в България и Чехия през Възраждането 2009 15 3
Михайлова Надежда Езиковата политика в Полша 1999 5 2–3
Миланов Владислав Езиковата култура и речевият етикет в обучението на студентите българисти 2003 9 1
Паскалев Николай Езикова реализация на извиненията в съвременния български език 2014 20 3
Теодоров-Балан Александър Езикова култура 1999 5 4
Младенова Маргарита Езикова динамика и глобализация (За отражението на преводаческата практика върху отделни езикови употреби) 2006 12 1
Миткова Адриана Езикова вежливост и политическа коректност 2014 20 3
Цветанова Миряна Език, чувствителност, морал ... 2010 16 1-2
Младенов Максим Език, бит и култура на българите в Молдова, Украйна и Русия 2000 6 1–2
Младенов Максим Език, бит и култура на българите в Банат 2001 7 1
Радулова Деяна Език свещен на моите деди... 2011 17 2
Георгиев Никола Език мой... и не мой 2004 10 1
Недков Пламен Език мой свещен! 2010 16 1-2
Велчева Боряна Една ценна българска книга 2014 20 1
Младенова Дарина Една фонетично-лексикална изоглоса в българския език – патлиџж̀ан – патлъџ̀ан, патлаџ̀ан ’патладжан’, ’домат’ 2006 12 2–3
Велчева Боряна Една странна диалектна дума 2009 15 1-2
Даскалова Ангелина Една старинна българска дума 1995 1 4
Митринов Георги Една малко известна страна от научната дейсност на проф. д-р Максим Сл. Младенов 2010 16 1-2
Илиева Татяна Една дълго чакана книга. Афхимандрит д-р Атанасий Бончев. Речник на църковнославянския език. т. I. C., 2002; т. II, C., 2012 2013 19 2
Първев Христо Една българска нова граматика 1996 2 1
Железарова Радост Един юбилей с продължение (Съпоставително езикознание. Анотирана библиография 1976 – 2009) 2011 17 3
Байрямова Мая Един труд – постижение на българската и корейската прагматика 1998 4 3–4
Карагьозова Снежина Един метафоричен модел на човека в българското словесно народно творчество 2008 14 1
Виденов Михаил Един интересен правописен казус 2009 15 3
Иванова Диана Един закъснял опит за възраждане на общ славянски книжовен език в края на XIX век: ехо от българското Възраждане 2007 13 2
Харизанова Милка Един български говор от Албания 1997 3 1–2
Холиолчев Христо Един ... ненужен справочник за българските лични времена. Валентин Бояджиев. Български именник. Най-пълният тълкувател на личните имена. Изд. Millenium, София, 2009, 231 с. 2009 15 1-2
Мосъп Дейвид Европа, глобални комуникации и „Булглиш“. Влияние на английския език върху българския в началото на XXI век 2007 13 1
Павлова Неда Евгения Троева-Григорова. Демоните на Родопите. Изд. IMIR. София, 2003 2007 13 1
Васева Иванка Е. Ю. Иванова. Болгарский язык. Функционально-коммуникативный синтаксис. Санктпетербургский государственный университет, 2006 г., 150 стр. 2007 13 3
Попов Кирил Дълготрайни следи в научните дирения (двадесет години от кончината на академик Емил Георгиев) 2002 8 2
Радева Биляна Другите прилагателни имена 2009 15 1-2
Баракова Пенка Другите прилагателни имена 2009 15 1-2
Бояджиев Тодор Доцент Стайко Кабасанов на 90 години 1996 2 2
Блажев Блажо Доцент д-р Константин Попов на осемдесет години 2003 9 2
Филкова Пенка Доцент д-р Константин Попов на осемдесет години 2003 9 2
Блажев Блажо Доцент д-р Константин Попов на осемдесет години 2003 9 2
Филкова Пенка Доцент д-р Константин Попов на осемдесет години 2003 9 2
Попов Константин Достойното място на българския език в индоевропейското семейство 2002 8 1
Радева Василка Достойно присъствие в езиковедската наука 2013 19 1
Станишева Дина Доктор Максим Славчев Младенов (В началото на големия творчески път) 1995 1 2
Попов Константин Добрата дума (За Вл. Солоухин, Славянска тетрадка) 1997 3 3–4
Генев-Пухалева Илияна Дихотомия в езика на правото 2012 18 2
Гугуланова Иванка Дискурсът – нови лингвистични и нелингвистични аспекти 2003 9 2
Хинев Александър Дипломатически език и стил 2003 9 3
Лилов Методи Динамичната същност на българския книжовен език 2004 10 2
Алексова Красимира Динамиката в статуса на отклоненията от книжовно–разговорната норма в рамките на столичната езикова ситуация 2009 15 3
Радева Василка Димитър Матов (1864–1896) 1995 1 1
Митринов Георги Диалектология и история 2004 10 2
Китанова Мария Диалектното название куцулан и миторитуалното ядро на вълчите празници 1996 2 3
Алексова Василка Диалектно словосъчетание за ’сключвам брак’ 1995 1 2
Бояджиев Тодор Диалектните класификации на Беньо Цонев 1996 2 3
Королов Лабро Диалектни текстове от Костурско, Югозападна Македония 2004 10 3
Радева Василка Диалектната основа на новобългарския книжовен език 1995 1 3
Китанова Мария Диалектната лексика в сборника „Диви разкази“ на Николай Хайтов 1995 1 1
Любенова Илка Детската езикова личност и усвояването на езика – роден и чужд 2005 11 1
Теодоров-Балан Александър Десет заблуди за езика у нас 1999 5 4
Михова Паолина Деривационно словообразуване на правна терминология в българския и чешкия език 2014 20 1
Асенова Петя Ден – светъл и прозрачен 2000 6 3–4
Асенова Петя Ден – светъл и прозрачен 2000 6 3–4
Русинов Русин Ден на народните будители, а не „ден на народния будител“ 1998 4 1
Костадинова Петя Делия 1999 5 4
Баракова Пенка Декорираният текст – текст с нестандартна естетика и внушения 1998 4 2
Карастойчева Цветана Действителна и фиктивна информация в сленга 2000 6 3–4
Влахова Радка Действената сила на думите 1996 2 3
Димитрова Маргарита Две-трети 2014 20 3
Бояджиев Андрей Две редки думи със значение ’мързелив’ 2006 12 2–3
Христова-Шомова Искра Две неизвестни славянски названия на Плеядите (Названието на съзвездието Плеяди в старите преводи на книгата Йов) 2007 13 2
Брезински Стефан Два текста от Ново село, Видинско 1999 5 2–3
Велчева Боряна Два езиковедски термина в новобългарски дамаскин от XVII век 1997 3 1–2
Младенов Максим Дадох, предадох, а не дадъх, предадъх 1995 1 4
Николова Надежда Да си силен и здрав като дъб. Митологичен и синволен образ на дъба в българската митология 2014 20 3
Андрейчина Надежда Да се примиряваме ли с някои грешки и недомислия. Законен или законов? 1996 2 1
Андрейчина Надежда Да се примиряваме ли с някои грешки и недомислия. Законен или законов? 1996 2 1
Холиолчев Христо Д-р Кирил Петров Костов 2014 20 1
Бояджиев Тодор Григорий Куприянович Венедиктов – доктор хонорис кауза на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 1998 4 3–4
Пашов Петър Грешки при употребата на деепричастието 1998 4 1
Пашов Петър Грешки при писането и изговора на имена на духовници, патрони на български университети 1995 1 3
Младенов Стефан Граници на българската речь и държава въ миналото и днесъ 2010 16 3
Радева Василка Грамматика нынѣшняго болгарского нарѣчıя. Сост. Юр. Венелинъ (Москва, 1834 г.). Подготвил за издаване Г. К. Венедиктов. М., 1997 1998 4 2
Китанова Мария Говорите на Южна Тракия в изследванията на Любомир Милетич 2013 19 2
Костова Надежда Глаголи за начин на движение 2004 10 1
Първев Христо Гергин и Гиргин, Буюклиев или Боюклиев 1996 2 4
Пашов Петър Гергин и Гиргин, Буюклиев или Боюклиев 1996 2 4
Златанов Иля Географските названия: реликти от отминали епохи 2000 6 1–2
Легурска Палмира Географските названия: реликти от отминали епохи 2000 6 1–2
Бъчваров Янко Генадий Цихун – почетен доктор на Софийския университет 2005 11 2
Първев Христо Ганьо или Ганю, Стойо или Стою 1996 2 4
Пашов Петър Ганьо или Ганю, Стойо или Стою 1996 2 4
Цойнска Ралица Г. К. Венедиктов. Исследования по лингвистической болгаристике. ИСл. ТАН, Москва, 2009, 468 2010 16 3
Ницолова Pyceлина Въпроси на българската езикова ситуация и нормата на книжовния език 1997 3 1–2
Попова Венче Въпроси на българската езикова ситуация и нормата на книжовния език 1997 3 1–2
Русинов Русин Вълшебство на думите (за езика и стила на Дора Габе) 1996 2 3
Кирова Таня Вторични значения на компаратива съобразно спецификата на релата като част на речта 2011 17 1
Попов Константин Втелява се и втелясва се 2003 9 1
Георгиева Ирина Времето в руските фразеологизми и техните български съответствия 2014 20 2
Вилмс Бернд Времето 2003 9 1
Щайнке Марианне Времето 2003 9 1
Кърпачева Марта Владко Мурдаров. Биобиблиограгия по случай 60-годишнината му. Съст. Ефросина Ангелова-Пенкова. Науч. ред. Цветанка Панчева. Народна библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, 2008, 198 с. и 7 с. снимки 2008 14 2-3
Мурдаров Владко Вл. Мурдаров. 99 езикови съвета. С.: Просвета, 2001 2002 8 1
Лакова Мери Виртуалното синтактично дърво и равнища на въвеждане на морфологичните и потенциално морфологичните категории (Първа част) 2002 8 3
Лакова Мери Виртуалното синтактично дърво и въвеждането на морфологичните и потенциално морфологичните категории (втора част) 2003 9 1
Барболова Зоя Взаимоотношения на турците и българите в периода на Османската империя, отразени в българските прецедентни текстове 2009 15 1-2
Дъбравова Мария Вечният текст в образованието 2012 18 3
Русинов Русин Вдъхновеният изпълнител на Вазовата „Епопея“. (По случай 100 години от рождението на Константин Кисимов) 1997 3 3–4
Добрев Иван Важен принос в агиографията на Св. Иван Рилски 2001 7 1
Русек Йежи В тайнствения свят на ръкописите 1999 5 1
Игнатов Владимир В сърцето на Прага 2014 20 1
Мичева Ваня В памет на чл-кор. проф. Кирил Мирчев 2012 18 3
Бояджиев Тодор В памет на професор д-р Карл Гутшмит 2012 18 1
Мичева Ваня В памет на проф. Евгения Ивановна Дьомина 2013 19 3
Зайкова Деница В началото беше промяната 2010 16 1-2
Метев Николай В Краков 2014 20 1
Китова Мария В деня на народните будители 2007 13 3
Митринов Георги Българското черковно-историческо наследство в Беломорието 2010 16 3
Попов Константин Българското слово 2013 19 3
Радева Василка Българското словно богатство и речта на пресата 2013 19 2
Димитрова Маргарита Българското кисело мляко и неговите названия в българския език 2006 12 1
Димитрова Маргарита Българското кисело мляко и неговите названия в българския език 2006 12 1
Балкански Тодор Българското кисело мляко и неговите названия в българския език 2006 12 1
Балкански Тодор Българското кисело мляко и неговите названия в българския език 2006 12 1
Лешбер Корина Българското диалектно мỳга от палеолингвистична перспектива 2013 19 1
Пашов Петър Българският правопис 1999 5 1
Гутшмидт Карл Българският книжовен език като фактор на изграждането на българската нация 1998 4 2
Павлова Неда Българският етнокултурен контекст и названията със значение ’лош, лошо’ 1996 2 3
Златанов Иля Българският език: славянската периферия? 1997 3 3–4
Легурска Палмира Българският език: славянската периферия? 1997 3 3–4
Ефтимова Андреана Българският език – съвременни интерпретации и практически съвети 2010 16 1-2
Радева Василка Българският език – класически и съвременен 2008 14 1
Холевич Йорданка Българският език – език посредник (Тридесет и четвърти летен семинар за чуждестранни българисти и слависти, София, 1996) 1996 2 3
Златанов Иля Българският език славянски или ...? 2001 7 2
Легурска Палмира Българският език славянски или ...? 2001 7 2
Михайлова-Сталянова Надежда Българският език да обединява политиците ... или как се роди идеята да наблюдаваме парламентарната реч 2005 11 2
Миланов Владислав Българският език да обединява политиците ... или как се роди идеята да наблюдаваме парламентарната реч 2005 11 2
Сотиров Петър Българският език в Унгария – тревожните въпроси на бъдещето 1998 4 1
Цихун Генадий Българският език в светлината на ареалогията 2005 11 2
Железарова Радост Българският език в обстановка на глобално езиково разнообразие 2010 16 3
Миланов Владислав Българските лични имена. Български? Докога? 2001 7 1
Балкански Тодор Българските етноразличителни онимни знаци в разказа на Иван Вазов „Саломоновият цирк“ 2005 11 2
Кондов Васил Българските етноразличителни онимни знаци в разказа на Иван Вазов „Саломоновият цирк“ 2005 11 2
Холиолчев Христо Български роднински названия с кор.-осн. нан-/нан’- // нен-нен’-. Значения и разспространение 2007 13 1
Малаш Олександра Български народни имена на растения според лечебните им свойства 2014 20 1
Любенова Илка Български език за чужденци (щрихи към Летния семинар по българистика) 2008 14 2-3
Тетовска-Троева Маргарита Български диалектен атлас. Обобщаващ том. Ч. I-III. Фонетика. Акцентология. Лексика. С.: Труд, 2001 2002 8 2
Крейчи Павел Българската фразеология има нов речник 2005 11 2
Божилова Мая Българската езикова картина на света в лириката на Иван Вазов 2000 6 1–2
Венедиктов Григорий Българската възрожденска книга в Русия 1998 4 3–4
Байрямова Мая Българската азбука и нашата културна традиция 1996 2 2
Байрямова Мая Българската азбука и нашата културна традиция 1996 2 2
Вачкова Кина Българска реч и писмо. Да говорим и пишем правилно. Христо Брезински 2012 18 1
Жобов Владимир Българо-американска диалектоложка експедиция 1996 2 3
Ягоне Хайдар България и българите според някои персийски източници 2004 10 1
Витанова Марияна Българистични студии. Международна българистика 2. Отг. ред. В. Радева. С.: УИ „Св. Кл. Охридски“, 2004 2004 10 2
Колев Георги Българистични езиковедски изследвания, публикувани през 1996-1997 год. 1998 4 2
Гугуланова Иванка Българистиката в Лодзкия университет 1999 5 2–3
Далчев Атанас Буква и слово 2000 6 1–2
Карачорова Ивона Боряна Велчева на 75 години 2007 13 2
Славова Татяна Болѣре, вельможѧ и могѫте в старобългарската книжнина 2010 16 3
Баракова Пенка Болестите като специфична семантична област и тяхната метафоризация 2001 7 1
Михайлова-Сталянова Надежда Болгарский язык. „Живой язык”, 2010. 2011 17 3
Дачева Гергана Блажев, Б. В. Попова, Чудесата на детската реч. С., 1995, Тилия, 208 с. 1995 1 3
Вълчев Боян Беньо Цонев – един от основоположниците на модерната българска филологическа наука. 140 години от рождението на големия учен 2003 9 3
Жобов Владимир Беньо Цонев за една особеност на пограничните говори 1996 2 4
Жобов Владимир Бележки върху изразяването на притежание в белоградчишкия говор 2006 12 2–3
Ангелов Ангел Банкя – столица на обединена Европа (36 летен семинар за български език и култура) 1999 5 1
Радев Иван Балканският езиков съюз 2008 14 1
Легурска Палмира Баба Марта 1997 3 1–2
Златанов Иля Баба Марта 1997 3 1–2
Васева Иванка Афанасий Матвеевич Селишчев и неговите български приятели 2004 10 2
Миланов Владислав Аспекти на стилно-езиковото майсторство в есетата на Илия Бешков 2000 6 1–2
Кърпачева Марта Асоциираща апроксимация или лексикални капани в ежедневието ни 2010 16 3
Карагьозова Снежина Асоциативност и реклама 2007 13 1
Славова Татяна Архаични лексеми и словообразувателни модели в старобългарския превод на библейската Книга Царства 2011 17 3
Влахова Радка Арне Хулт (Гьотеборг, Швеция) 1996 2 4
Кърпачева Марта Апроксимация и диалектология 2010 16 1-2
Симеонова Маргарита Апостола на свободата 1999 5 1
Легурска Палмира Антропоцентризъм, системоцентризъм и изафет 2002 8 3
Златанов Иля Антропоцентризъм, системоцентризъм и изафет 2002 8 3
Дерекювлиев Тенчо Антропонимът Меглѐна - аспекти на генезиса и семантиката 2008 14 1
Мичева-Пейчева Калина Аномалията като белег за нечистота в българската култура и език 2012 18 1
Лашкова Лили Андрейчинова научна сесия в Краков 1996 2 1
Миланов Владислав Ангел Ил. Ангелов. Говорът на с. Мечка, Плевенско. Габрово. 2002, 358 с. 2003 9 1
Китанова Мария Аналист или анализатор 1997 3 3–4
Йовков Людмил Анализ на езиковите грешки във вестник „Република” 2011 17 2
Стойков Стойко Александър Теодоров-Балан. 1859-1959 1999 5 4
Антонова-Василева Лучия Акцентни особености при словоизменението на именната система в българските говори в Гора, Република Албания 2013 19 2
Пацева Мирена Акцентни вариации при коренните морфеми на непроизводните основи при съществителните от мъжки и женски род 2009 15 1-2
Пашов Петър Актуални проблеми на българската книжовноезикова норма 2002 8 2
Огнянов Владислав Актуални наблюдения върху езиковата култура на българските ученици 2003 9 1
Русева Керана Актуални наблюдения върху езиковата култура на българските ученици 2003 9 1
Михайлова-Сталянова Надежда Ако е гарга, да е рошава (семантика и сфера на употреба на някои фразеологизми в съвременния български език) 2011 17 1
Чапек Карел Ако бях лингвист 1995 1 2
Фьойе Жак Академично слово 2003 9 2
Делева Надежда Академик Ю. Д. Апресян – почетен доктор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 2005 11 3
Липовска Анна Академик Ю. Д. Апресян – почетен доктор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 2005 11 3
Радева Василка Академик Александър Теодоров-Балан 2009 15 1-2
Ангелов Ангел Административна и търговска лексика от габровския говор през XIX век 2009 15 3
Чоролеева Мария Абревиация и нормативност в съвременния български книжовен език 2006 12 2–3
Крумова-Цветкова Лилия Абревиация и нормативност в съвременния български книжовен език 2006 12 2–3
Михайлова-Сталянова Надежда А. Ефтимова - Винаги малко повече. Наречия за количество и време в обучението по български език като чужд. Унив. изд. „Св. Климент Охридски", София, 2010 2011 17 1
Колева Красимира XIV международен конгрес на славистите в Охрид (10-16.09.2008) 2008 14 2-3
Перчеклийски Лъчезар Nomina attributiva в текста на Троянския дамаскин (XVII в.) 2005 11 3
Балтова Юлия Nomina agentis – значение и функция в текста 2012 12 2–3
Кювлиева Веса Mária Košková a kolektiv. Bulharsko-slovenský slovník I (A-K). Bratislava, 2004 (str. 709) 2006 12 1
Илиева Татяна Ad honorem проф. д.и.н. Боряна Велчева 2012 18 1
Денчева Деляна 47–и летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти 2009 15 3
Пацева Мирена 46-и летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти 2008 14 2-3
Миланов Владислав 45-и летен семинар по български език и култура 2007 13 3
Рикев Камен 40 години Летен семинар по български език и култура 2003 9 1
Пантелеева Христина 20 години без ст. н. с. д-р Методи Лилов 2004 10 2
Цанева Милена 150 години от рождението на Иван Вазов 2000 6 1–2