Skip to content Skip to navigation

Автори в Българска реч

Заглавиенизходящо сортиране Година Том Книжка
Цанева Милена 150 години от рождението на Иван Вазов 2000 6 1–2
Пантелеева Христина 20 години без ст. н. с. д-р Методи Лилов 2004 10 2
Рикев Камен 40 години Летен семинар по български език и култура 2003 9 1
Миланов Владислав 45-и летен семинар по български език и култура 2007 13 3
Пацева Мирена 46-и летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти 2008 14 2-3
Денчева Деляна 47–и летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти 2009 15 3
Илиева Татяна Ad honorem проф. д.и.н. Боряна Велчева 2012 18 1
Кювлиева Веса Mária Košková a kolektiv. Bulharsko-slovenský slovník I (A-K). Bratislava, 2004 (str. 709) 2006 12 1
Балтова Юлия Nomina agentis – значение и функция в текста 2012 12 2–3
Перчеклийски Лъчезар Nomina attributiva в текста на Троянския дамаскин (XVII в.) 2005 11 3
Колева Красимира XIV международен конгрес на славистите в Охрид (10-16.09.2008) 2008 14 2-3
Михайлова-Сталянова Надежда А. Ефтимова - Винаги малко повече. Наречия за количество и време в обучението по български език като чужд. Унив. изд. „Св. Климент Охридски", София, 2010 2011 17 1
Чоролеева Мария Абревиация и нормативност в съвременния български книжовен език 2006 12 2–3
Крумова-Цветкова Лилия Абревиация и нормативност в съвременния български книжовен език 2006 12 2–3
Ангелов Ангел Административна и търговска лексика от габровския говор през XIX век 2009 15 3
Радева Василка Академик Александър Теодоров-Балан 2009 15 1-2
Делева Надежда Академик Ю. Д. Апресян – почетен доктор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 2005 11 3
Липовска Анна Академик Ю. Д. Апресян – почетен доктор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 2005 11 3
Фьойе Жак Академично слово 2003 9 2
Чапек Карел Ако бях лингвист 1995 1 2
Михайлова-Сталянова Надежда Ако е гарга, да е рошава (семантика и сфера на употреба на някои фразеологизми в съвременния български език) 2011 17 1
Русева Керана Актуални наблюдения върху езиковата култура на българските ученици 2003 9 1
Огнянов Владислав Актуални наблюдения върху езиковата култура на българските ученици 2003 9 1
Пашов Петър Актуални проблеми на българската книжовноезикова норма 2002 8 2
Пацева Мирена Акцентни вариации при коренните морфеми на непроизводните основи при съществителните от мъжки и женски род 2009 15 1-2
Антонова-Василева Лучия Акцентни особености при словоизменението на именната система в българските говори в Гора, Република Албания 2013 19 2
Стойков Стойко Александър Теодоров-Балан. 1859-1959 1999 5 4
Йовков Людмил Анализ на езиковите грешки във вестник „Република” 2011 17 2
Китанова Мария Аналист или анализатор 1997 3 3–4
Миланов Владислав Ангел Ил. Ангелов. Говорът на с. Мечка, Плевенско. Габрово. 2002, 358 с. 2003 9 1
Лашкова Лили Андрейчинова научна сесия в Краков 1996 2 1
Мичева-Пейчева Калина Аномалията като белег за нечистота в българската култура и език 2012 18 1
Дерекювлиев Тенчо Антропонимът Меглѐна - аспекти на генезиса и семантиката 2008 14 1
Легурска Палмира Антропоцентризъм, системоцентризъм и изафет 2002 8 3
Златанов Иля Антропоцентризъм, системоцентризъм и изафет 2002 8 3
Симеонова Маргарита Апостола на свободата 1999 5 1
Кърпачева Марта Апроксимация и диалектология 2010 16 1-2
Влахова Радка Арне Хулт (Гьотеборг, Швеция) 1996 2 4
Славова Татяна Архаични лексеми и словообразувателни модели в старобългарския превод на библейската Книга Царства 2011 17 3
Карагьозова Снежина Асоциативност и реклама 2007 13 1
Кърпачева Марта Асоциираща апроксимация или лексикални капани в ежедневието ни 2010 16 3
Миланов Владислав Аспекти на стилно-езиковото майсторство в есетата на Илия Бешков 2000 6 1–2
Васева Иванка Афанасий Матвеевич Селишчев и неговите български приятели 2004 10 2
Легурска Палмира Баба Марта 1997 3 1–2
Златанов Иля Баба Марта 1997 3 1–2
Радев Иван Балканският езиков съюз 2008 14 1
Ангелов Ангел Банкя – столица на обединена Европа (36 летен семинар за български език и култура) 1999 5 1
Жобов Владимир Бележки върху изразяването на притежание в белоградчишкия говор 2006 12 2–3
Жобов Владимир Беньо Цонев за една особеност на пограничните говори 1996 2 4
Вълчев Боян Беньо Цонев – един от основоположниците на модерната българска филологическа наука. 140 години от рождението на големия учен 2003 9 3
Дачева Гергана Блажев, Б. В. Попова, Чудесата на детската реч. С., 1995, Тилия, 208 с. 1995 1 3
Михайлова-Сталянова Надежда Болгарский язык. „Живой язык”, 2010. 2011 17 3
Баракова Пенка Болестите като специфична семантична област и тяхната метафоризация 2001 7 1
Славова Татяна Болѣре, вельможѧ и могѫте в старобългарската книжнина 2010 16 3
Карачорова Ивона Боряна Велчева на 75 години 2007 13 2
Далчев Атанас Буква и слово 2000 6 1–2
Гугуланова Иванка Българистиката в Лодзкия университет 1999 5 2–3
Колев Георги Българистични езиковедски изследвания, публикувани през 1996-1997 год. 1998 4 2
Витанова Марияна Българистични студии. Международна българистика 2. Отг. ред. В. Радева. С.: УИ „Св. Кл. Охридски“, 2004 2004 10 2
Ягоне Хайдар България и българите според някои персийски източници 2004 10 1
Жобов Владимир Българо-американска диалектоложка експедиция 1996 2 3
Вачкова Кина Българска реч и писмо. Да говорим и пишем правилно. Христо Брезински 2012 18 1
Байрямова Мая Българската азбука и нашата културна традиция 1996 2 2
Байрямова Мая Българската азбука и нашата културна традиция 1996 2 2
Венедиктов Григорий Българската възрожденска книга в Русия 1998 4 3–4
Божилова Мая Българската езикова картина на света в лириката на Иван Вазов 2000 6 1–2
Крейчи Павел Българската фразеология има нов речник 2005 11 2
Тетовска-Троева Маргарита Български диалектен атлас. Обобщаващ том. Ч. I-III. Фонетика. Акцентология. Лексика. С.: Труд, 2001 2002 8 2
Любенова Илка Български език за чужденци (щрихи към Летния семинар по българистика) 2008 14 2-3
Малаш Олександра Български народни имена на растения според лечебните им свойства 2014 20 1
Холиолчев Христо Български роднински названия с кор.-осн. нан-/нан’- // нен-нен’-. Значения и разспространение 2007 13 1
Балкански Тодор Българските етноразличителни онимни знаци в разказа на Иван Вазов „Саломоновият цирк“ 2005 11 2
Кондов Васил Българските етноразличителни онимни знаци в разказа на Иван Вазов „Саломоновият цирк“ 2005 11 2
Миланов Владислав Българските лични имена. Български? Докога? 2001 7 1
Железарова Радост Българският език в обстановка на глобално езиково разнообразие 2010 16 3
Цихун Генадий Българският език в светлината на ареалогията 2005 11 2
Сотиров Петър Българският език в Унгария – тревожните въпроси на бъдещето 1998 4 1
Михайлова-Сталянова Надежда Българският език да обединява политиците ... или как се роди идеята да наблюдаваме парламентарната реч 2005 11 2
Миланов Владислав Българският език да обединява политиците ... или как се роди идеята да наблюдаваме парламентарната реч 2005 11 2
Легурска Палмира Българският език славянски или ...? 2001 7 2
Златанов Иля Българският език славянски или ...? 2001 7 2
Холевич Йорданка Българският език – език посредник (Тридесет и четвърти летен семинар за чуждестранни българисти и слависти, София, 1996) 1996 2 3
Радева Василка Българският език – класически и съвременен 2008 14 1
Ефтимова Андреана Българският език – съвременни интерпретации и практически съвети 2010 16 1-2
Легурска Палмира Българският език: славянската периферия? 1997 3 3–4
Златанов Иля Българският език: славянската периферия? 1997 3 3–4
Павлова Неда Българският етнокултурен контекст и названията със значение ’лош, лошо’ 1996 2 3
Гутшмидт Карл Българският книжовен език като фактор на изграждането на българската нация 1998 4 2
Пашов Петър Българският правопис 1999 5 1
Лешбер Корина Българското диалектно мỳга от палеолингвистична перспектива 2013 19 1
Балкански Тодор Българското кисело мляко и неговите названия в българския език 2006 12 1
Димитрова Маргарита Българското кисело мляко и неговите названия в българския език 2006 12 1
Балкански Тодор Българското кисело мляко и неговите названия в българския език 2006 12 1
Димитрова Маргарита Българското кисело мляко и неговите названия в българския език 2006 12 1
Радева Василка Българското словно богатство и речта на пресата 2013 19 2
Попов Константин Българското слово 2013 19 3
Митринов Георги Българското черковно-историческо наследство в Беломорието 2010 16 3
Китова Мария В деня на народните будители 2007 13 3
Метев Николай В Краков 2014 20 1
Зайкова Деница В началото беше промяната 2010 16 1-2
Мичева Ваня В памет на проф. Евгения Ивановна Дьомина 2013 19 3
Бояджиев Тодор В памет на професор д-р Карл Гутшмит 2012 18 1
Мичева Ваня В памет на чл-кор. проф. Кирил Мирчев 2012 18 3
Игнатов Владимир В сърцето на Прага 2014 20 1
Русек Йежи В тайнствения свят на ръкописите 1999 5 1
Добрев Иван Важен принос в агиографията на Св. Иван Рилски 2001 7 1
Русинов Русин Вдъхновеният изпълнител на Вазовата „Епопея“. (По случай 100 години от рождението на Константин Кисимов) 1997 3 3–4
Дъбравова Мария Вечният текст в образованието 2012 18 3
Барболова Зоя Взаимоотношения на турците и българите в периода на Османската империя, отразени в българските прецедентни текстове 2009 15 1-2
Лакова Мери Виртуалното синтактично дърво и въвеждането на морфологичните и потенциално морфологичните категории (втора част) 2003 9 1
Лакова Мери Виртуалното синтактично дърво и равнища на въвеждане на морфологичните и потенциално морфологичните категории (Първа част) 2002 8 3
Мурдаров Владко Вл. Мурдаров. 99 езикови съвета. С.: Просвета, 2001 2002 8 1
Кърпачева Марта Владко Мурдаров. Биобиблиограгия по случай 60-годишнината му. Съст. Ефросина Ангелова-Пенкова. Науч. ред. Цветанка Панчева. Народна библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, 2008, 198 с. и 7 с. снимки 2008 14 2-3
Вилмс Бернд Времето 2003 9 1
Щайнке Марианне Времето 2003 9 1
Георгиева Ирина Времето в руските фразеологизми и техните български съответствия 2014 20 2
Попов Константин Втелява се и втелясва се 2003 9 1
Кирова Таня Вторични значения на компаратива съобразно спецификата на релата като част на речта 2011 17 1
Русинов Русин Вълшебство на думите (за езика и стила на Дора Габе) 1996 2 3
Ницолова Pyceлина Въпроси на българската езикова ситуация и нормата на книжовния език 1997 3 1–2
Попова Венче Въпроси на българската езикова ситуация и нормата на книжовния език 1997 3 1–2
Цойнска Ралица Г. К. Венедиктов. Исследования по лингвистической болгаристике. ИСл. ТАН, Москва, 2009, 468 2010 16 3
Пашов Петър Ганьо или Ганю, Стойо или Стою 1996 2 4
Първев Христо Ганьо или Ганю, Стойо или Стою 1996 2 4
Бъчваров Янко Генадий Цихун – почетен доктор на Софийския университет 2005 11 2
Легурска Палмира Географските названия: реликти от отминали епохи 2000 6 1–2
Златанов Иля Географските названия: реликти от отминали епохи 2000 6 1–2
Първев Христо Гергин и Гиргин, Буюклиев или Боюклиев 1996 2 4
Пашов Петър Гергин и Гиргин, Буюклиев или Боюклиев 1996 2 4
Костова Надежда Глаголи за начин на движение 2004 10 1
Китанова Мария Говорите на Южна Тракия в изследванията на Любомир Милетич 2013 19 2
Радева Василка Грамматика нынѣшняго болгарского нарѣчıя. Сост. Юр. Венелинъ (Москва, 1834 г.). Подготвил за издаване Г. К. Венедиктов. М., 1997 1998 4 2
Младенов Стефан Граници на българската речь и държава въ миналото и днесъ 2010 16 3
Пашов Петър Грешки при писането и изговора на имена на духовници, патрони на български университети 1995 1 3
Пашов Петър Грешки при употребата на деепричастието 1998 4 1
Бояджиев Тодор Григорий Куприянович Венедиктов – доктор хонорис кауза на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 1998 4 3–4
Холиолчев Христо Д-р Кирил Петров Костов 2014 20 1
Андрейчина Надежда Да се примиряваме ли с някои грешки и недомислия. Законен или законов? 1996 2 1
Андрейчина Надежда Да се примиряваме ли с някои грешки и недомислия. Законен или законов? 1996 2 1
Николова Надежда Да си силен и здрав като дъб. Митологичен и синволен образ на дъба в българската митология 2014 20 3
Младенов Максим Дадох, предадох, а не дадъх, предадъх 1995 1 4
Велчева Боряна Два езиковедски термина в новобългарски дамаскин от XVII век 1997 3 1–2
Брезински Стефан Два текста от Ново село, Видинско 1999 5 2–3
Христова-Шомова Искра Две неизвестни славянски названия на Плеядите (Названието на съзвездието Плеяди в старите преводи на книгата Йов) 2007 13 2
Бояджиев Андрей Две редки думи със значение ’мързелив’ 2006 12 2–3
Димитрова Маргарита Две-трети 2014 20 3
Влахова Радка Действената сила на думите 1996 2 3
Карастойчева Цветана Действителна и фиктивна информация в сленга 2000 6 3–4
Баракова Пенка Декорираният текст – текст с нестандартна естетика и внушения 1998 4 2
Костадинова Петя Делия 1999 5 4
Русинов Русин Ден на народните будители, а не „ден на народния будител“ 1998 4 1
Асенова Петя Ден – светъл и прозрачен 2000 6 3–4
Асенова Петя Ден – светъл и прозрачен 2000 6 3–4
Михова Паолина Деривационно словообразуване на правна терминология в българския и чешкия език 2014 20 1
Теодоров-Балан Александър Десет заблуди за езика у нас 1999 5 4
Любенова Илка Детската езикова личност и усвояването на езика – роден и чужд 2005 11 1
Китанова Мария Диалектната лексика в сборника „Диви разкази“ на Николай Хайтов 1995 1 1
Радева Василка Диалектната основа на новобългарския книжовен език 1995 1 3
Королов Лабро Диалектни текстове от Костурско, Югозападна Македония 2004 10 3
Бояджиев Тодор Диалектните класификации на Беньо Цонев 1996 2 3
Алексова Василка Диалектно словосъчетание за ’сключвам брак’ 1995 1 2
Китанова Мария Диалектното название куцулан и миторитуалното ядро на вълчите празници 1996 2 3
Митринов Георги Диалектология и история 2004 10 2
Радева Василка Димитър Матов (1864–1896) 1995 1 1
Алексова Красимира Динамиката в статуса на отклоненията от книжовно–разговорната норма в рамките на столичната езикова ситуация 2009 15 3
Лилов Методи Динамичната същност на българския книжовен език 2004 10 2
Хинев Александър Дипломатически език и стил 2003 9 3
Гугуланова Иванка Дискурсът – нови лингвистични и нелингвистични аспекти 2003 9 2
Генев-Пухалева Илияна Дихотомия в езика на правото 2012 18 2
Попов Константин Добрата дума (За Вл. Солоухин, Славянска тетрадка) 1997 3 3–4
Станишева Дина Доктор Максим Славчев Младенов (В началото на големия творчески път) 1995 1 2
Радева Василка Достойно присъствие в езиковедската наука 2013 19 1
Попов Константин Достойното място на българския език в индоевропейското семейство 2002 8 1
Филкова Пенка Доцент д-р Константин Попов на осемдесет години 2003 9 2
Блажев Блажо Доцент д-р Константин Попов на осемдесет години 2003 9 2
Блажев Блажо Доцент д-р Константин Попов на осемдесет години 2003 9 2
Филкова Пенка Доцент д-р Константин Попов на осемдесет години 2003 9 2
Бояджиев Тодор Доцент Стайко Кабасанов на 90 години 1996 2 2
Радева Биляна Другите прилагателни имена 2009 15 1-2
Баракова Пенка Другите прилагателни имена 2009 15 1-2
Попов Кирил Дълготрайни следи в научните дирения (двадесет години от кончината на академик Емил Георгиев) 2002 8 2
Васева Иванка Е. Ю. Иванова. Болгарский язык. Функционально-коммуникативный синтаксис. Санктпетербургский государственный университет, 2006 г., 150 стр. 2007 13 3
Павлова Неда Евгения Троева-Григорова. Демоните на Родопите. Изд. IMIR. София, 2003 2007 13 1
Мосъп Дейвид Европа, глобални комуникации и „Булглиш“. Влияние на английския език върху българския в началото на XXI век 2007 13 1
Холиолчев Христо Един ... ненужен справочник за българските лични времена. Валентин Бояджиев. Български именник. Най-пълният тълкувател на личните имена. Изд. Millenium, София, 2009, 231 с. 2009 15 1-2
Харизанова Милка Един български говор от Албания 1997 3 1–2
Иванова Диана Един закъснял опит за възраждане на общ славянски книжовен език в края на XIX век: ехо от българското Възраждане 2007 13 2
Виденов Михаил Един интересен правописен казус 2009 15 3
Карагьозова Снежина Един метафоричен модел на човека в българското словесно народно творчество 2008 14 1
Байрямова Мая Един труд – постижение на българската и корейската прагматика 1998 4 3–4
Железарова Радост Един юбилей с продължение (Съпоставително езикознание. Анотирана библиография 1976 – 2009) 2011 17 3
Първев Христо Една българска нова граматика 1996 2 1
Илиева Татяна Една дълго чакана книга. Афхимандрит д-р Атанасий Бончев. Речник на църковнославянския език. т. I. C., 2002; т. II, C., 2012 2013 19 2
Митринов Георги Една малко известна страна от научната дейсност на проф. д-р Максим Сл. Младенов 2010 16 1-2
Даскалова Ангелина Една старинна българска дума 1995 1 4
Велчева Боряна Една странна диалектна дума 2009 15 1-2
Младенова Дарина Една фонетично-лексикална изоглоса в българския език – патлиџж̀ан – патлъџ̀ан, патлаџ̀ан ’патладжан’, ’домат’ 2006 12 2–3
Велчева Боряна Една ценна българска книга 2014 20 1
Недков Пламен Език мой свещен! 2010 16 1-2
Георгиев Никола Език мой... и не мой 2004 10 1
Радулова Деяна Език свещен на моите деди... 2011 17 2
Младенов Максим Език, бит и култура на българите в Банат 2001 7 1
Младенов Максим Език, бит и култура на българите в Молдова, Украйна и Русия 2000 6 1–2
Цветанова Миряна Език, чувствителност, морал ... 2010 16 1-2
Миткова Адриана Езикова вежливост и политическа коректност 2014 20 3
Младенова Маргарита Езикова динамика и глобализация (За отражението на преводаческата практика върху отделни езикови употреби) 2006 12 1
Теодоров-Балан Александър Езикова култура 1999 5 4
Паскалев Николай Езикова реализация на извиненията в съвременния български език 2014 20 3
Миланов Владислав Езиковата култура и речевият етикет в обучението на студентите българисти 2003 9 1
Михайлова Надежда Езиковата политика в Полша 1999 5 2–3
Борисов Борислав Езиковата ситуация и езиковата политика в България и Чехия през Възраждането 2009 15 3
Ухлиржова Людмила Езиковата ситуация и езиковите норми днес – взаимозависимости и песпективи 2004 10 3
Петров Петър Езиковедецът – народобудитель и народобранитель 2009 15 3
Панайотов Величко Езиковедска конференция в Софийския университет 1996 2 2
Витанова Марияна Езиковедски изследвания в чест на чл.–кор. проф. д–р Тодор Бояджиев, проф. д–р Венче Попова и проф. Петьр Пашов. Съст. Б. Вълчев и др. Унив. изд. „Св. Климент Охридски", София, 2009 г 2009 15 3
Колева Таня Езикови и стилови особености на деловата кореспонденция в неправител­ствени организации в България 2011 17 2
Стоянова Юлияна Езиково осъзнаване: ранна онтогенеза 2009 15 3
Симеонова Маргарита Езиково-изразни средства от фолклора в документалното наследство на Васил Левски 2001 7 1
Славейков Петко Езикоучението за българите 1997 3 3–4
Симеонова Маргарита Езикът на Васил Левски и карловският говор 2001 7 3
Христова Християна Езикът на политическата коректност в България и Германия 2013 19 1
Попова Венче Езикът на смешното 1998 4 1
Сталянова Надежда Езикът на съвременния протест 2013 19 3
Туйнг Ейми Ейми Туинг за себе си и за своите занимания в България 1997 3 3–4
Теллалова Сесилия Експресивна лексика от собствени имена в повестта Чичовци 2000 6 1–2
Крейчова Елена Електронното обучение по български език като чужд – настояще и перспективи 2013 19 3
Павлова Сабина Елена Георгиева – живот в служба на родния език 2005 11 2
Трендафилова Алиса Емпирично изследване на комуникативни фактори 2013 19 3
Павлова Неда Еньовден – опит за интерпретация на обредната семантика и названието 2001 7 2
Бояджиев Тодор Ерова епентеза в българските диалекти 2006 12 2–3
Павлова Неда Етническият портрет на българина в културната памет на други народи (щрихи от езиковата имагинистика) 2004 10 3
Мичева-Пейчева Калина Етнокултурна семантика на чист в новобългарските дамаскини 2007
Василева Албена Ж. Бояджиев. Увод в романското езикознание. С.: Парадигма, 2000 2000 6 3–4
Чаралозова Катя Женски лични имена със суфикс -к(а) 2005 11 2
Жобов Владимир Живко Бояджиев. Увод в езикознанието (помагало за студенти). – Пловдив, Изд. „Христо Г. Данов“, 1995, 245 с. 1995 1 4
Първев Христо Животворни извори, които не трябва да заглъхват 1996 2 4
Дечева София За билингвизма и някои ученически грешки 2012 18 3
Хамами Надя За българската реч на етническите турци 2011 17 3
Бояджиев Тодор За българския език и за езиковата култура 2001 7 3
Младенова Олга За вежливостта от историческа перпектива 2007 13 1
Милушева Бисерка За видовете сложни изречения в романа Нощем с белите коне от Павел Вежинов 2003 9 1
Пенкова Добринка За видовете сложни изречения в сборника Ако можеха да говорят от Йордан Йовков 1997 3 1–2
Младенов Максим За висока езикова култура 1995 1 1
Цойнска Ралица За главните букви в някои надписи 1999 5 4
Цойнска Ралица За граматиката на Найден Геров 2001 7 2
Кирова Таня За граматичната метафора при субститутите 2003 9 3
Каневска-Николова Елена За две лексикално-семантични гнезда с корени чѧп- и чеп- 1995 1 4
Пернишка Емилия За добрата и злата сила на думите. I част 1996 2 1
Пернишка Емилия За добрата и злата сила на думите. II част 1996 2 2
Русинов Русин За думата персонаж 1997 3 3–4
Венедиктов Григорий За думата просвета в българския език 2009 15 1-2
Кювлиева Веса За един вид промени в значението на думите 2005 11 1
Тишева Йовка За един динамичен синтактичен модел 1997 3 1–2
Павлова Неда За един народноправен обичай и неговото название 1997 3 1–2
Георгиева Цветелина За един нов модел с формант анти- в българския книжовен език 2012 12 2–3
Георгиева Цветелина За един нов препозитивен компонент в съвременното българско словообразуване 2005 11 3
Метев Николай За един от типовете задачи върху текст в тестовете по български език и литература 2012 18 3
Русинов Русин За един русизъм. 2. Бройна или обикновена множествена форма. 3. Нови глаголи с наставка –ира(м) 2000 6 1–2
Федер Уилям За един Свети-Методиев превод и неговата съдба в православното славянство 2003 9 1
Димов Димо За един съвсем излишен русизъм (безпардонен, безпардонно) 1995 1 3
Павлова Неда За едно роднинско название и връзката му с традиционната духовна култура 1995 1 2
Първев Христо За езика на богослужението в българските православни храмове 1995 1 4
Павлова Неда За етимологичната памет на вила и самодива – названия на най-популярният женски митичен персонаж в българската народна култура 2005 11 2
Радева Василка За значението и употребата на бивш и бъдещ 1996 2 3
Радева Василка За изговора на някои глаголни форми 1999 5 2–3
Замбова Антония За изпитите, литературата и мисленето на младите хора в огледалото на кандидатстудентската писмена практика 1999 5 2–3
Джонова Марина За изразяването на някои семантични отношения в българското изречение 2009 15 3
Радева Василка За какво благодарим, на какво се надяваме 2001 7 2
Витанова Марияна За категорията „степен на признака“ в българските диалекти 2001 7 2
Холиолчев Христо За кирка и търнокоп в българския език 2007 13 3
Вълчев Боян За кодификацията. Продължение на един подхванат на времето си разговор 2013 19 1
Митринов Георги За компетентността в научните публикации 2005 11 3
Кръстев Белчо За културата на словесното общуване и педагогическото взаимодействие 2005 11 2
Холиолчев Христо За личното име Сидония 2012 18 1
Велкова Йорданка За морала и отговорността пред езика 2012 18 2
Рачева Мария За названието на една обуква, което някога е било названието на кораб 1995 1 2
Андрейчин Любомир За нашия език и езиковата ни култура 1995 1 3
Митринов Георги За недоразуменията при тълкуване на някои диалектни особености 1998 4 1
Лютикова Румяна За необходимостта от англицизмите в нашия език 1996 2 3
Стефова Лидия За някои особености на глаголната система в Райковския дамаскин 2007 13 2
Димитрова Марийка За някои особености на новината в популярната преса 2013 19 1
Григорова Мария За някои правни термини 1996 2 1
Манова Рени За някои прагматични маркери в рамките на устния обучителен дискурс 2014 20 2
Иванов Иван За някои прагматични маркери в рамките на устния обучителен дискурс 2014 20 2
Холиолчев Христо За някои роднински наименования в българския език 2005 11 1
Андрейчин Любомир За някои стари и хубави народни думи в обществения живот 2000 6 3–4
Андрейчин Любомир За някои стари и хубави народни думи в обществения живот 2000 6 3–4
Павлова Неда За някои фитоними в българския език 2001 7 3
Кювлиева-Мишайкова Веса За образността в творчеството на Дора Габе 2000 6 1–2
Щайнке Клаус За отговорността на филолога 2001 7 2
Радева Василка За отговорността пред родния език 2008 14 2-3
Миланов Владислав За паразитната употреба на думата просто 2001 7 2
Кръстева Весела За пейоративираните турски заемки и мястото им в съвременната публицистика 1999 5 1
Фетваджиева Стефка За писмената езикова култура на младите българи. I част 1996 2 1
Пишева Румяна За плеонастичното съчетание полифонично звучащи 1996 2 4
Попов Константин За поетиката на вечното в нашата поезия 2013 19 3
Попов Константин За поетиката на стихотворението „Блян“ от Елена Алекова 2010 16 1-2
Попов Константин За последното стихотворение „Вяра“ на Христо Смирненски 2012 18 1
Стефанов Валери За почитанието към книгите 2014 20 1
Пашов Петър За правилна употреба на бройната форма за множествено число 1997 3 3–4
Бояджиев Тодор За правилния изговор на думата студия 1995 1 1
Парашкевов Борис За представянето на някои немски заемки в нашите речници на чуждите думи 2013 19 1
Китанова Мария За произхода и значението на фразеологизма да спи зло под камък 2006 12 1
Чолева­-Димитрова Анна За произхода на селищното име Видрица 2000 6 1–2
Велева Милена За произхода на устойчивото сравнение гол като сокол в българския език 2006 12 1
Китанова Мария За произхода на фразеологизма на куковден 2000 6 1–2
Алексова Василка За проф. Максим Младенов – с тъга и благодарност 2000 6 3–4
Касабов Иван За ролята на падежа в „безпадежните" езици 2009 15 3
Касабов Иван За ролята на падежа в „безпадежните” езици 2011 17 3
Младенов Максим За русизма двуразов 1995 1 1
Холиолчев Христо За русизмите преди и след ... 2009 15 1-2
Павлова Сабина За светлото и доброто 2004 10 2
Легурска Палмира За сигмите 2007 13 3
Златанов Иля За сигмите 2007 13 3
Косеска-Тошева Виолета За синхронните изследвания в Полша 2006 12 2–3
Кръстанова Ваня За сказуемното определение и за родноезиковото обучение 1999 5 2–3
Сумрова Ванина За словосъчетанието духовен педераст 2010 16 1-2
Холиолчев Христо За термините оброк и курбан в българския език 2007 13 3
Панчев Иво За типологията на вторичното назоваване в българската предметна лексика в съ­поставка с руски, сръбски, чешки, френски и английски 2008 14 1
Легурска Палмира За типологията на вторичното назоваване в българската предметна лексика в съ­поставка с руски, сръбски, чешки, френски и английски 2008 14 1
Григорова Мария За употребата на възвратно личното местоимение СЕБЕ СИ 1995 1 3
Трендафилова Петранка За формалния и семантичния характер при определянето на народните умотворения от преходен тип 2005 11 1
Милушева Бисерка За Хайтов и неговите герои („Дервишово семе“ – размисли) 2001 7 3
Митринов Георги За южната граница на златоградския говор 2008 14 1
Славейков Петко За язиците 1997 3 3–4
Дечева Даниела За „вандалите“, многото подобни и малкото различни от тях 2004 10 2
Пухалева Илияна За „Езиковите портрети на българските политици". Владислав Миланов, Надежда Михайлова-Сталянова 2012 18 3
Холиолчев Христо За „мъките” с българското ударение 2011 17 3
Брезински Стефан Завера и за вярата 1996 2 1
Пенкова Росица Задачи и тестове по български език за завършено основно образование (8. клас на СОУ). Авт.: К. Димчев, И. Комарска, А. Петров, Т. Ангелова 1998 4 3–4
Брезински Стефан Заек и паяк 1996 2 2
Пашов Петър Закономерности и тенденции 2013 19 3
Сотиров Петър Законът ще се гледа в пленарна зала... или пак за членуването 1998 4 2
Замбова Антония Замърсената ни публична комуникативна среда в огледалото на студентската писмена практика 1995 1 3
Митринов Георги Защо айрян, а не мътеница и бърканица 2011 17 3
Златанов Иля Защо тя, а не той? 1998 4 1
Легурска Палмира Защо тя, а не той? 1998 4 1
Жобов Владимир Защо ч и ц се срещат по-често от дж и дз 1997 3 1–2
Андрейчин Димитър Защо „небостъргач“ (За историята на образа в няколко думи от американския английски език) 2008 14 2-3
Павлова Неда Здравей! Как си, приятелю? Речевият акт на поздрава в българския език 2014 20 1
Николова Надежда Здравецът в езика и традиционната култура на българина 2013 19 3
Колев Георги Зима (ми) е / мрази (ми) – ареална характеристика 2006 12 2–3
Русинов Русин Зимнина 1995 1 3
Денева Елена Знаете ли приказката ... 2010 16 1-2
Велчева Боряна Знаете ли че ... 1996 2 1
Бояджиев Андрей Знаете ли, че ... 1995 1 1
Бояджиев Андрей Знаете ли, че ... 1995 1 4
Генчева-Декле Златка Значение на общото и теоретичното езикознание за изследване на организиращи­те принципи в езика 2007 13 3
Милева Виолета Значимостта на личността и творчеството на Александър Теодоров-Балан през погледа на чешките филолози 1999 5 4
Иванова Елена Зоя К. Шанова на седемдесет години 2013 19 3
Русинов Русин И градиво и строителен материал 1999 5 4
Първев Христо И малко история 1995 1 1
Осенова Петя Ив. Куцаров. Теоретична граматика на българския език. Морфология. Унив. изда­телство „Паисий Хилендарски", Пловдив, 2007 г. 2007 13 3
Андрейчин Любомир Иван Вазов (1850-1921) 2000 6 1–2
Буров Стоян Иван Г. Данчов за чуждите думи в българския език 2013 19 1
Радева Василка Иван Леков (1904–1978) 1995 1 1
Костадинова Петя Игра(та) на буквите 2001 7 1
Пернишка Емилия Игрите на смисъла 1995 1 3
Попов Константин Идейно-художествената сила на стихотворението „Кочо“ от Иван Вазов 1998 4 1
Русинов Русин Из българската антропонимия 1998 4 2
Миланов Владислав Из историческия развой на да-формите 2006 12 2–3
Редакция Българска Из кореспонденцията между проф. д-р Ст. Стойков и проф. С. Б. Бернщейн 1999 5 2–3
Радева Василка Из словното богатство на българските говори 1995 1 4
Даскалова Ангелина Из старото българско словно богатство 1995 1 2
Велчева Боряна Из старото българско словно богатство 1995 1 2
Първев Христо Избледнели спомени от Ново село и Видин 1995 1 2
Павлова Неда Извинението в българския всекидневен дискурс 2004 10 1
Минчева Радосвета Изложба Първият библиотекар на Висшето училище 2013 19 2
Тотоманова Анна-Мария Изложба, посветена на 1150-тата годишнина на славянската писменост. Слово при откриване на изложбата 2013 19 2
Замбова Антония Изменения в журналистическите микрожанрове на популярния български печат 2001 7 1
Попов Константин Износване на думата 2012 18 1
Доклева Екатерина Изписването на арабските членувани собствени имена в български език 2014 20 3
Недялкова Нели Изпит и обществена отговорност 1998 4 3–4
Савова Ивелина Изреченската двойна притежателност 2002 8 3
Митринов Георги Изследователят на родопските говори Емил Субашев на 65 години 2007 13 1
Рачева Мария Имало ли е „копринени свраки“? 1996 2 1
Колева Красимира Имената, титлите и епитетите на създателите на нашата азбука 2007 13 1
Велкова Йорданка Имперфективация със суфикс –ува при глаголите от 1 спр. в говора на село Беласица, Петричко 2011 17 2
Пернишка Емилия Индивидуално творчество на Вазов 2000 6 1–2
Митринов Георги Интересни данни за български говор на погърчени села в Източна и Западна Тракия 1996 2 4
Алексова Василка Историзми с български произход в лексиката на румънския език 1995 1 1
Миланов Владислав Й. Тишева, Г. Дачева, Т. Ангелова. Българският език – трудни въпроси, лесни отговори. С.: Стандарт, 2004 2004 10 3
Първев Христо К. Попов. Етюди по българска стилистика. С., 1999 2000 6 3–4
Блажев Блажо К. Попов. Камбаната на времето. С., 1997 1997 3 3–4
Блажев Блажо К. Попов. Камбаната на времето. С., 1997 1997 3 3–4
Карагьозова Снежина Как говорим за емоциите си 2004 10 1
Влахова Радка Как да бъдем убедителни 1996 2 2
Младенов Стефан Как не трябва да се говори и пише на български 1996 2 1
Григорова Боряна Как носителите на българския език оценяват думите като чужди или като родни 1997 3 1–2
Велчева Боряна Как са пеели птиците? 1996 2 1
Велчева Боряна Как са се поздравявали старите българи 1995 1 1
Атанасов Атанас Как се общува на български? (Авторски колектив Е. Хаджиева, Р. Влахова, Й. Велкова, А. Асенова, В. Шушлина) 2014 20 2
Брезински Стефан Как се сади райграс? 1997 3 3–4
Стефанов Валери Какво да правим с литературата? (За целта и смисъла на хуманитарното образование) 2006 12 1
Николаев Боян Какво е Мирослав Янакиев за мене 1999 5 1
Радева Василка Какво разбираме, когато избираме новите буквари 2003 9 3
Влахова Радка Калина Иванова, Руселина Ницолова. Ние, говорещите хора. (Уние. издателство „Св. Климент Охридски“, 1995, 229 с.) 1995 1 2
Китанова Мария Калина Мичева-Пейчева. Сблъсъкът на чистотата и нечистотата в българската култура и език. Изд. „Валентин Траянов“, София, 2013 2013 19 2
Редакция Българска Карел Чапек. Критика на думите (превод от чешки Йорданка Трифонова) 1995 1 2
Кръстев Боримир Касае, касае, касае ... 1995 1 1
Стоянов Румен Каталански, каталонски, каталунски 2014 20 2
Миланов Владислав Катедрата по български език в Софийския университет „Св. Климент Охридски" – история и настояще 2008 14 2-3
Мичева Ваня Кирил и Методий 2001 7 2
Стойков Стойко Кирил Мирчев 1995 1 4
Илчев Петър Кирил Мирчев (1902 – 1975) 1995 1 4
Вечерка Радослав Кирилометодиевистиката – свързващо звено между българската и чешката славистика 2002 8 2
Янева Биляна Класификация на рекламните заглавия в зависимост от формалните им структури 2014 20 3
Мичева Ваня Климент Охридски 2000 6 3–4
Димитрова Маргарет Книга за историята на българската книжовна норма и стиловите сполуки на българските радетели на словото от миналото 2011 17 1
Попов Константин Книгата – вечен извор на знание 2012 18 2
Миланов Владислав Книги и пособия, издадени от катедрата по български език като чужд 2014 20 1
Андрейчин Любомир Книжовен език, езикови норми и правилност на речта 2010 16 1-2
Първев Христо Когато бяхме студенти на професор Любомир Андрейчин 1995 1 3
Марти Роланд Кой може да пише думи на водата? 2012 18
Иванова Калина Кой се подвизава „у дома“? 1995 1 3
Пашов Петър Колебания и грешки в изговора и съгласуването на числителни имена 2007 13 1
Ненкова Надя Колегата Иванова – учител, редактор, журналист 2012 18 2
Иванов Иван Колко дявола се събират на върха на иглата, или за бройната форма при назва­нията на свръхестествените същества 2011 17 2
Димитрова Маргарита Колко енда има в кърлинга или за новите термини в спорта 2014 20 3
Велкова Йорданка Колко сме учтиви? 2013 19 3
Джонова Марина Колко сме учтиви? 2013 19 3
Русинов Русин Комбинация от запетая и тире в поезията на Христо Ботев 1998 4 1
Димитрова Маргарита Комисиона – дума с правописен, граматичен или кодификаторски проблем 2001 7 1
Димитрова Маргарита Комисиона – дума с правописен, граматичен или кодификаторски проблем? (продължение) 2001 7 2
Велкова Йорданка Компетентно и полезно. АБВГ. Тестови задачи. Унив. изд. „Св. Климент Охридски", 2012 2012 18 3
Баракова Пенка Комуникативна схема на рекламния текст. Трето лице в рекламните текстове 2005 11 1
Йорданова Албена Конференция в памет на Петър Илчев 1998 4 1
Кърпачев Владислав Конференция в памет на Петър Илчев 1998 4 1
Младенов Максим Конференция с международно участие 1995 1 1
Михайлова-Сталянова Надежда Конференция „С любов и грижа за езика“, посветена на 150–годишнината от рождението и 50–годишнината от смъртта на акад. Александър Теодоров– Балан 2009 15 3
Стойчева Жана Концептуализация на понятието болест в българския език 2012 18 2
Павлова Неда Концептът Бог в българските паремии 2011 17 1
Железарова Радост Концептът труд в българската езикова картина на света 2009 15 1-2
Кирилова Йоанна Концептът ум и жената според българската паремиологична картина на света 2009 15 1-2
Хаджиева Елена Корелацията пол:език и изборът на синтактични факти в писмената езикова практика на чужденци 2012 18 3
Влахова Радка Креирам, килър, кастинг или? 1997 3 1–2
Димитрова Венета Кръгла маса на тема Устната комуникация и езиковата култура 2014 20 1
Влахова Радка Кръгла маса „Медиите и езикът им/ни“, 28-29 май 1998 г. 1998 4 2
Георгиева Борислава Култура на езика 2004 10 3
Колева Красимира Културата на езика в съчетанието културен туризъм 2010 16 1-2
Мичева Ваня Културни интенции на текста в „Старият вол“ от Елин Пелин 2006 12 1
Митринов Георги Къде се намира Западна Тракия? 2014 20 2
Радева Василка Къде сме ние? 1995 1 1
Радева Василка Към въпроса за заетите думи и тяхната употреба 2006 12 2–3
Райкова Мария Към въпроса за латинските заемки в историята на българския език 2007 13 2
Керемидчиева Славка Към етимологията на названието на обичая с‘урва и производните му 1999 5 4
Радева Василка Към значението и употребата на думата даскал 1996 2 4
Велчева Боряна Към изследването на Банатския говор 2010 16 3
Тотоманова Анна-Мария Към историята на старобългарския аорист (по материали от славянската версия на хрониката на Георги Синкел) 2007 13 2
Райкова Мария Към лексиката на Синайския евхологий 2008 14 1
Здравков Георги Към мотива за „слепотата“ и „проглеждането“ 2000 6 1–2
Митринов Георги Към нормализацията на текстовете в Райковския дамаскин, направена от Маньо Стоянов 2007 13 2
Цонев Беньо Към правописна обнова 1996 2 4
Миланов Владислав Към проучването на диалектната абстрактна лексика 2004 10 2
Деянова Мария Към строежа на сложните съставни изречения в Ловешкия дамаскин 2014 20 3
Кръстева Весела Към употребата на турските думи 1999 5 2–3
Филимонова Ива Към употребата на фразеологизми в българския език 2008 14 2-3
Филимонова Ива Към употребата на фразеологизмите в българския език (продължение) 2009 15 3
Стойков Стойко Към фонетиката на българския книжовен език. (Правопис и изговор на глаголните окончания за 1 л. ед. ч. и 3 л. мн. ч., сегашно време) 1999 5 2–3
Лилов Методи Към характеристиката на нормативността в съвременния български книжовен език 2004 10 2
Редакция Българска Към читателите 1995 1 1
Симеонова Кристияна Л. Манолова. Съвременна езикова култура. С.: Парадигма, 2002 2002 8 2
Валтер Хилмар Лайпцигската лингвистика през втората половина на 19-ия – началото на 20-ия век и нейноо значение за българското езикознание 2008 14 2-3
Мичева Ваня Лексемата София в историята на българския език и култура 2014 20 1
Ангелов Ангел Лексика от професионалния говор на габровските ковачи от XVIII – XIX век 2008 14 2-3
Илчев Стефан Лексикален ситнеж или „биография“ на български и чужди думи 1998 4 3–4
Парашкевов Борис Лексикализирани имена на букви 2008 14 1
Стоянова-Горанова Светлана Лексикална асиметрия между английски и български 2005 11 1
Барболова Зоя Лексикална и словообразувателна характеристика на имената на забрадката 2001 7 3
Витанова Марияна Лексикалната репрезентация на концептите село и град в българския език 2012 18 1
Железарова Радост Лексикалната система на говора в с. Еникьой, Ксантийско 2014 20 2
Витанова Марияна Лексикалната система на говора в с. Еникьой, Ксантийско 2014 20 2
Младенова Олга Лексикални бележки: 1. Авторско намерение vs. реализация в новобългарските дамаскини: пр-юбидя. 2. За суфикса -ин в новобългарските дамаскини 2014 20 2
Вакарелска-Чобанска Донка Лексикални връзки на самоковския говор в другите български диалекти 2006 12 2–3
Делева Надежда Лексикографски и лексиколожки четения’98 1998 4 3–4
Липовска Анна Лексикографски и лексиколожки четения’98 1998 4 3–4
Комати Зигрун Лекторатите по български език в немските университети 1995 1 2
Симеонова Кристияна Лилия Манолова. Етикет и речев етикет. Изд. „Мартилен“, София, 2008, 148 с. 2010 16 1-2
Илиева Татяна Лингвокултурният концепт джендър в съвременния български език 2014 20 3
Брезински Стефан Липѝр – урисѝт – лѝуса 1998 4 2
Барболова Зоя Лични имена с начален компонент an-, или ел-, ил-, ол- в българската антропонимна система 2014 20 2
Кръстев Боримир Личността на езиковеда като социолингвистически фактор за езиковата култура на обществото 1995 1 3
Илиев Вачко Ломешки говор в разкази и приказки 2010 16 3
Първев Христо Лъкатуша или лакатуша, пъстърва или пастърва 1996 2 3
Пашов Петър Лъкатуша или лакатуша, пъстърва или пастърва 1996 2 3
Михайлова Надежда Любовта е лудост. (Езиковата картина на любовта в българския език) 2003 9 3
Стойков Стойко Любомир Андрейчин 1995 1 3
Бъчваров Янко Людмила Ухлиржова – почетен доктор на Софийския университет 2004 10 3
Гугуланова Иванка М. Младенова. Кирило-Методиева география и езикова история или западните славяни, Кирил и Методий и какво е (о)станало после. С.: Херон Прес, 1999 1999 5 4
Русинов Русин Ма̀дарски или Мада̀рски конник 1996 2 4
Колев Георги Максим Сл. Младенов. Българските говори в Румънив (Изд. на БАН, С., 1993, 444 с. + 9 карти) 1995 1 2
Миланов Владислав Максим Сл. Младенов. Диалектология. Балканистика. Етнолингвистика. Съст. О. Младенова, Д. Младенова, Г. Колев. Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2008, 874 с. 2008 14 2-3
Радева Василка Максим Славчев Младенов 1995 1 2
Витанова Марияна Мария Китанова. Стилистична функция на диалектизмите в съвременната художествена проза (по материали на Николай Хайтов и Йордан Радичков). Изд. „Ето“, София, 2008. 115 с. 2010 16 1-2
Ницолова Pyceлина Мая Байрамова. Етюди за съюзите в Троянския дамаскин. Библ. „Слово и символ“ № 1. Изд. „Агато“. С., 1996, 202 с. 1995 1 4
Тодорова Биляна Медиен език и стил: теория, съвременни практики. Андреана Ефтимова 2014 20 3
Павлова Неда Между мита и езика. (За названието зуна, зуница в българския език) 1999 5 2–3
Мурдаров Владко Между може и трябва 2006 12 2–3
Аврамова Цветанка Международна научна конференция по словообразуване 2005 11 3
Осенова Петя Международна научна конференция „Българските „острови“ на лингвистичната карта на Балканите“ 2005 11 3
Миланов Владислав Международна работна среща на преподавателите по български език като чужд, посветена на проф. Любомир Андрейчин 2010 16 1-2
Михайлова-Сталянова Надежда Международна работна среща на преподавателите по български език като чужд, посветена на проф. Любомир Андрейчин 2010 16 1-2
Бояджиев Тодор Международна славистична конференция в Московския държавен университет 2012 18 1
Бояджиев Тодор Международна славистична конференция в Московския държавен университет 2012 18 1
Дерекювлиев Тенчо Местоименните наречия в диалектоложките монографии на Любомир Милетич 2013 19 2
Михайлова-Сталянова Надежда Метафориката в политическия език 2012 18 2
Крейчова Елена Метафорични модели на „паметта“ в българския и сръбския език 2007 13 1
Михайлова-Сталянова Надежда Метафорични модели на „паметта“ в българския и сръбския език 2007 13 1
Холиолчев Христо Методи Лилов 2004 10 5–7
Василева Силвия Методът на K. Бринкер и приложението му върху публицистичния текст на български език 2013 19 1
Ангелов Ангел Митарствата на няколко думи 1998 4 1
Павлова Неда Митът за вечното завръщане и нормата при именуването у българите 1995 1 1
Смядовски Стефан Морфология на смъртта в християнството 2005 11 3
Асенова Петя Моско Москов на седемдесет години 1997 3 3–4
Хулт Арне Музикални връзки между България и Швеция? Два интересни случая 1998 4 1
Андрейчин Любомир Мъките на словото 2010 16 1-2
Гугуланова Иванка Мястото на отглаголното съществително в словообразувателната парадигма на глагола 2002 8 3
Гутшмидт Карл Мястото на славянските езици в обединена Европа 1999 5 2–3
Миланов Владислав Н. В. Котова. Горно поле, Дупнишко. Речник. С., 2002 2004 10 2
Стоянова-Милушева Бисерка На Иван Вазов 2000 6 1–2
Русева Мария На ти или на Вие с нормата за учтивост 2014 20 1
Спасова Веселина На ти или на Вие с нормата за учтивост 2014 20 1
Лачев Митко Наблюдения върху антропонимичната система на с. Градец, Видинско 2001 7 3
Захариева Йорданка Наблюдения върху лексиката за посоки на света през Възраждането и развитието ѝ от възрожденския българин 1999 5 4
Първев Христо Надежди и безнадеждия за 24 май 1997 2 1–2
Мичева Калина Названието поган с неговите производни и знаците за нечистота в българската традиционна култура 2005 11 3
Холиолчев Христо Названия (термини) за сватовници в българския език. Произход и разпространение 2010 16 3
Витанова Марияна Названия за баница в българските диалекти в славянски и балкански езиков контекст 2005 11 1
Холиолчев Христо Названия за дете в българския език. Словообразувания от основи на съществителни имена 2014 20 2
Витанова Марияна Названия за жилище в българските диалекти 2007 13 2
Славова Татяна Названия за кръвно родство в средновековната българска книжнина 2007 13 2
Холиолчев Христо Названия за нѐ ро̀ден баща и нѐ ро̀дна майка в българския език 2012 18 2
Алексова Василка Названия за сватбени дарове с български произход в румънския език 2012 18 2
Холиолчев Христо Названия за ‘жена-родилка’ в българския език 2013 19 2
Холиолчев Христо Названия на дете от основи на прилагателни имена 2014 20 3
Котева Маргарита Названия на обредния хляб за Коледа в южнославянските езици 2006 12 1
Кяева Елена Названия на пързалка в българските говори (Словообразувателен аспект) 1995 1 4
Китанова Мария Названията на месеците декември и януари в българските говори 1995 1 2
Павлова Неда Названията на съдбата в български и немски език 2006 12 2–3
Анчев Анатол Наименования за луд човек в българския език 2007 13 1
Първев Христо Наистина ли трябва да останат в немилост народните будители 1998 4 1
Стоянова Юлияна Най-сериозно за игрите 2005 11 2
Митринов Георги Най-старият известен досега писмен документ в Родопите от епохата на Възраждането 1997 3 3–4
Баракова Пенка Наклонената черта – графично-пунктуационен знак в настъпление 1997 3 3–4
Павлова Сабина Направи добро ... 2006 12 2–3
Холиолчев Христо Нарицателни и звателни термини за 'no-възрастен роднина от мъжки пол' в българския език 2008 14 1
Китанова Мария Народният календар, отразен в народните вярвания 1995 1 4
Брезински Стефан Насаждам на пачи яйца 1999 5 1
Младенов Максим Насоки в развоя и състава на личните имена в София 2007 13 3
Тишева Йовка Научна конференция, посветена на проф. д-р Стойко Стойков 1999 5 2–3
Колев Георги Научна конференция, посветена на проф. д-р Стойко Стойков 1999 5 2–3
Тишева Йовка Научна конференция, посветена на проф. Любомир Андрейчин 1995 1 3
Пашов Петър Научното дело на проф. Любомир Андрейчин 2000 6 3–4
Антонова-Василева Лучия Национална конференция „Найден Геров в историята на българската наука и култура“ 2000 6 3–4
Първев Христо Началото на Българския диалектен атлас тръгна от Странджа 1999 5 2–3
Мурдаров Владко Нашият съвременник Балан 2009 15 1-2
Баракова Пенка Не обичам дълго кафе и русо кафе. Пия само късо кафе 1995 1 3
Първев Христо Не смесвайте оказвам и указвам 1996 2 3
Пашов Петър Не смесвайте оказвам и указвам 1996 2 3
Иванов Христо Невесели мисли около една българоведска чудесна книга 1995 1 2
Здравков Георги Недовидяното 1999 5 2–3
Славова Татяна Неизвестни прабългаризми от военната терминология 2009 15 1-2
Русинов Русин Ненадминат майстор на българската сценична реч (По случай 120 години от рождението на Сава Огнянов) 1996 2 2
Витанова Марияна Неопределителни и отрицателни местоименни форми, образувани с един в рупските говори 2002 8 2
Витанова Марияна Неопределителни местоименни форми в българските диалекти 2005 11 3
Попов Константин Неувяхващият Паисий на Иван Вазов 2000 6 1–2
Черняев Христо Неугасимият пламък. Константин Попов 2012 18 1
Китанова Мария Нов етнолингвистичен труд, посветен на българската сватба (Е. С. Узенёва, Болгарская свадьба. Этнолигвистическое исследование. Изд. Индрик, отв. ред. С. М. Толстая, Москва, 2010, 280 с.) 2010 16 3
Железарова Радост Нов етнолингвистически труд, посветен на народната календарна терминология (П. Легурска, М. Китанова. Тематичен речник на термините на народния календар. Акад. изд. „Проф. Марин Дринов“, 2008, 150 с.) 2008 14 2-3
Джонова Марина Нов етнолингвистически труд, посветен на народната календарна терминология (П. Легурска, М. Китанова. Тематичен речник на термините на народния календар. Акад. изд. „Проф. Марин Дринов“, 2008, 150 с.) 2008 14 2-3
Холиолчев Христо Нов правописен речник на българския език. Изд. „Хейзъл“. София. 2002 2003 9 1
Тишева Йовка Нов учебник по български език за чужденци 2007 13 2
Влахова Радка Нов учебник по български език за чуждоезиково обучение 1998 4 3–4
Крейчова Елена Нов чешко-български разговорник. Bulgarština. Konverzace se slovníkem a gramatikou. Lingea, Brno, 2010 2010 16 3
Пернишки Васил Нова културна общност – израз на признателност към делото на Найден Геров 1995 1 2
Велкова Йорданка Нови страници. Български език като чужд за напреднали 2012 18 1
Миланов Владислав Нови учебни помагала по български език за чужденци 2008 14 2-3
Михайлова Надежда Нови учебни помагала по български език за чужденци 2008 14 2-3
Замбова Антония Новинарска и комуникативна стратегия на съвременния български популярен печат 1997 3 1–2
Лекова Татяна Новоизлезли езикови трудове 1996 2 1
Младенова Дарина Някои български диалектни названия на насекомото калинка-малинка 1995 1 1
Митринов Георги Някои особености при употребата на падежни форми в южнородопските български говори 2006 12 2–3
Велчева Боряна Някои стари думи за ’любов’ и ’секс’ 1995 1 4
Радева Василка Няколки сродни думи с основа – -благ- 1995 1 2
Парашкевов Борис Няколко думи за някои думи 2006 12 2–3
Цибранска Марияна Няколко имена на лица в лексиката на Номоканона 1998 4 3–4
Лекова Татяна Няколко ранни ориенталски заемки в българския език. I част 1995 1 4
Лекова Татяна Няколко ранни ориенталски заемки в българския език. II част 1996 2 1
Първев Христо Няма естетическо възпитание без езикова култура 2012 18 3
Влахова Радка Обидни ли са националните имена 1997 3 3–4
Холиолчев Христо Обредното лице 'стари сват' в българската сватба 2010 16 1-2
Брезински Стефан Обръщенията 1997 3 3–4
Керемидчиева Славка Обща характеристика на Каменица – Велинград 2007 13 2
Холиолчев Христо Омасиологична и словообразувателна характеристика и разпространение на термини за „годеж“ в българския език 2008 14 2-3
Китанова Мария Ономасилогична картина на обредния цикъл „Погребение“ 2005 11 2
Василева Йоанна Ономасиологична характеристика на пастирската лексика (от няколко софийски села) 2003 9 2
Даскалова Добрина Основни параметри на модалността в криминалната хроника 2002 8 3
Радева Василка Особено „съгласуване“ в някои определителни съчетания 1997 3 1–2
Маринска Ружа Особености на говори в Ксантийско и Гюмюрджийско (според топоними от „Българо-мохамеданските селища в Южни Родопи“ пт патриарх Кирил) 2010 16 1-2
Саладинова Силвия Особености на устната комуникация в сферата на медийното общуване 2014 20 2
Костадинова Тони Особености на устната комуникация в сферата на медийното общуване 2014 20 2
Павлова Неда От Балкана до балканизация 2014 20 3
Николов Николай Отговорността пред езика 3. Сборник, посветен на 65-годишнината на проф. д-р Кина Вачакова. Унив. изд. „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2009, 298 с. 2010 16 1-2
Миланов Владислав Отговорността пред езика. Сборник, посветен на 70-годишнините на проф. Петър Пашов, чл.-кор. д-р Тодор Бояджиев и на 30-годишнината на Шуменския университет. Шумен, 2001 2002 8 1
Димитров Димитър Отговорността пред езика. Сборник, посветен на 70-годишнините на проф. Петър Пашов, чл.-кор. д-р Тодор Бояджиев и на 30-годишнината на Шуменския университет. Шумен, 2001 2002 8 1
Радева Василка Отименна лексика в словника на българския език. Енциклопедичен речник на производни от собствени имена. Борис Парашкевов 2012 18 1
Димитрова Маргарита Откриване на смисловите и граматичните връзки в текст (експериментално изследване) 2004 10 1
Китанова Мария Отношенията между родители и деца спред българските пословици 2009 15 1-2
Радева Василка Оферта и анонс 2014 20 1
Костов Кирил Още веднъж за етимологичната фигура и синтактичните и особености в българския език 2009 15 3
Павлова Неда Още веднъж за перфекта с имам и страдателно причастие в българските диалекти 2014 20 2
Кърпачева Марта Още веднъж за „благодарение на ....“ 2013 19 2
Цойнска Ралица Още два преписа на допълнението към „Болгарска граматика“ на Неофит Рилски 1995 1 3
Пернишка Емилия Още за глаголите втелясвам се, втелесвам се и др. 2003 9 1
Холевич Йорданка П. Динеков. Български фолклор. Ч. I. С., 1959 2000 6 3–4
Радева Василка П. Пашов, Хр. Първев. Правописен и правоговорен речник на българския език. С.: УИ „Св. Кл. Охридски“, 2002 2002 8 2
Тишева Йовка П. Пашов. Българска граматика. Пловдив: Хермес, 1999 1999 5 2–3
Тишева Йовка Пак за езика на вестниците 1998 4 3–4
Ким Уон Палатални и непалатални съгласни в българския и руския (в синхронен и диахронен аспект) 2003 9 3
Асенова Ася Паралингвистика и етикет 2013 19 3
Василева Йоанна Пастирска лексика от с. Добравица, Софийско 2000 6 3–4
Делева Витка Перифразата като дескрипция 2012 18 1
Тишева Йовка Пета научна сесия по проблемите на българската разговорна реч 1998 4 3–4
Тишева Йовка Пети българо-скандинавски симпозиум – възобновена традиция и нови перспективи 1996 2 4
Иванова Калина Петко Славейков (1827-1895) 1997 3 3–4
Радева Василка Петьр Пашов (1931–2009) 2009 15 3
Холиолчев Христо Писма без отговор 2005 11 3
Холиолчев Христо Писма без отговор 2005 11 2
Аврамова Цветанка По въпроса за „двустранността“ на словообразувателните афикси 2006 12 2–3
Валтер Хилмар По повод на едни писма без отговор 2007 13 1
Владимирова Бо­ряна По следите на българските възрожденци. Студентска научна експедиция 2011 17 2
Цибранска-Костова Марияна По следите на българското църковноюридическо наследство в руските книгохранилища (ръкопис РГБ Григ. 32) 2007 13 2
Цибранска Марияна По следите на скомрахите 1999 5 1
Шипковенски Ми­рослав Поглед върху неуместната употреба на чужди думи в българския език 2011 17 2
Панчев Иво Поглед към някои неуместни стратегии за отказ от покупка 2011 17 1
Попов Константин Под топлия покрив на родния език (Румен Стоянов. Нейде между. София 2011) 2011 17 3
Несторова Петя Подлог със семантична роля експериенцер при ментални предикати, предикати за сетивно възприятие и за изразяване на емоции 2005 11 3
Бурнарски Евстати Подражателство и посредственост 2011 17 1
Русинов Русин Поетическата реч на Владимир Голев 1996 2 4
Васева Иванка Пожеланията като израз на национална култура на българи и руси 2006 12 2–3
Докторова Жанета Поздравите в устната реч 2014 20 1
Димитрова Венера Поздравите в устната реч 2014 20 1
Трифонова Мариета Поздравите в устната реч 2014 20 1
Джонова Марина Поздравите в устната реч 2014 20 1
Ичева Антония Поздравите в устната реч 2014 20 1
Павлова Неда Поздравите между езика, ритуала и общуването 2013 19 3
Петкова Ива Поколението ЗДР 2010 16 1-2
Сталянова Надежда Пол и език - иновативни изследвания, поведенчески и езикови модели. Е. Хаджиева, А. Асенова 2014 20 1
Тишева Йовка Полезен труд по синтаксис на българския език 1996 2 2
Брезински Стефан Понятието „езикова култура“ е много широко 1995 1 2
Стоянов Румен Поради что 2011 17 3
Ганева Гергана Поредицата „История и книжнина“ и средновековното схващане за история 2011 17 1
Байрямова Мая Потърсете тази книга 2001 7 1
Георгиева Елена Почит към академик Александър Теодоров-Балан 2009 15 1-2
Ангелов Ангел Прабългарски думи в габровския говор 2014 20 1
Яницки Мариуш Правдоподобията от таблоидите 2013 19 1
Русинов Русин Правилно да употребяваме глагола коментирам 1999 5 1
Радева Василка Правоговорна норма и диалектни влияния 1996 2 1
Русинов Русин Правопис на някои сложни съществителни имена 1996 2 1
Русинов Русин Правопис на някои сложни съществителни имена: 1. Грандмаксишоу. 2. Сложни имена с първа съставка бизнес. 2. Попфолкзвезда 1996 2 3
Пишева Румяна Правописни бележки. 1. За правописа на глагола смотолевя. 2 Колебания в правописа на не- 1996 2 3
Мурдаров Владко Правописни правила при новите сложни думи и съставни наименования 2008 14 2-3
Холиолчев Христо Праслав. *bat, бълг. бат-/бат'- и неговите варианти бай-, бак-, бал-, бац-, бач- 2012 18 3
Крумова Екатерина Преводите на български език в онлайн публикациите на Европейския съюз 2011 17 2
Панчев Иво Преводът – мисията невъзможна, локализацията – мисията възможна (някои мисли, породени от статията „За сигмите“ на И. Златанов и П. Легурска) 2008 14 2-3
Русинов Русин Прекрасната сценична реч на Адриана Будевска (13. XII. 1878 – 9. XII. 1955) 1998 4 3–4
Мурдаров Владко Пренебрегвано влияние при кодифициране на българската правописна норма 2001 7 1
Велева Мая Преображенията на репортажа 2002 8 3
Попов Константин Преоткриване на поета 2014 20 1
Крейчова Елена Преподаване на български език на чешки студенти паралелно с друг южнославянски език 2013 19 1
Чакърова Красимира Призванието да служиш на словото. (Приносът на Стефан Брезински за развитието на българската практическа стилистика) 2002 8 3
Бахнева Калина Признание за професор доктор Йежи Русек (род. на 9. X. 1930 г.) 1997 3 1–2
Куева Лидия Признание за професор доктор Йежи Русек (род. на 9. X. 1930 г.) 1997 3 1–2
Балкански Тодор Призрачната еклезиономия в Средните Родопи 2006 12 2–3
Легурска Палмира Прилагането на когнитивна матрица при съставянето на етнолингвистичен речник 2001 7 3
Бояджиев Тодор Прилагателни имена с наставка –ет? 1997 3 1–2
Василева Лиляна Прилагателни със значение ‘кух – за орех, лешник’ в родопските говори 2013 19 2
Русинов Русин Прилагателните бездънен и дънен 1999 5 1
Русинов Русин Прилагателните реформистки и реформаторски 1999 5 1
Братанов Иво Приносен труд по история на новобългарския книжовен език 2011 17 1
Стоянов Румен Природа и околна среда 2011 17 3
Вълков Петър Приятелят и учителят Цанко Младенов 2008 14 1
Попова Венче Проблеми на българската езикова политика. Унив. издателство „Епископ Кон­стантин Преславски", Шумен, 2007 г. 2007 13 3
Георгиева Мариана Проблеми на българския правопис и правоговор 1997 3 3–4
Михайлова-Сталянова Надежда Проблеми на устната комуникация – VIII национална научна конференция (Велико Търново, 5 – 6 юни 2008) 2008 14 2-3
Витанова Марияна Проблеми при лексикографското представяне на диалектните местоимения 2003 9 2
Христова-Станчева Биляна Проблеми при превода на прагматични частици 2011 17 2
Христова-Станчева Биляна Проблеми при превода на прагматични частици 2011 17 2
Бояджиев Тодор Произход и дистрибуция на звучните африкати в българските диалекти 2004 10 3
Димитрова-Тодорова Лиляна Произход на диалектната дума песмèт и на нейния фонетичен вариант писмèт 1999 5 4
Тодоров Тодор Произход на една диалектна дума: изп̀авам 2006 12 2–3
Велчева Боряна Произходът на формите туй и тъй в североизточните български говори 2004 10 3
Меракова Елена Проникновен изследовател на родопските говори (95 години от рождението на доц. Стайко Кабасанов) 1906–1998 2001 7 3
Генчева Олга Противопоставянето Изток / Запад като предпоставка за създаването на бъл­гарските стереотипи за поляците 2011 17 2
Дачева Гергана Проф. д-р Христо Първев 2007 13 3
Ницолова Pyceлина Професор Беньо Цонев 1863 – 1926 1996 2 4
Велкова Йорданка Професор в очила или за интерферентните грешки в българската реч на руси 2013 19 3
Китанова Мария Професор Венче Попова на 80 години 2011 17 1
Биолчев Боян Професор Волфганг Геземан – българистиката като съдба 1996 2 2
Дачева Гергана Професор д-р Венче Попова 2001 7 1
Дачева Гергана Професор д-р Венче Попова 2001 7 1
Биолчев Боян Професор д-р Йежи Русек – доктор хонорис кауза на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 1999 5 1
Бояджиев Тодор Професор д-р К. Гутшмидт – доктор хонорис кауза на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 1998 4 2
Стефанов Валери Професор д-р Клаус Щайхке – доктор хонорис кауза на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 2001 7 2
Стоянова Юлияна Професор д-р Роланд Марти 2003 9 3
Бояджиев Тодор Професор д-р Стойко Стойков (1912-1969) 1999 5 2–3
Холиолчев Христо Професор д-р Стойко Стойков. 100 години от рождението му 2012 18 2
Йонова Майя Професор д-р Хайнц Миклас – „Доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 1998 4 1
Редакция Българска Професор д-р Ърнест Скатън – Доктор хонорис кауза на Софийския университет Св. Климент Охридски 1996 2 4
Радева Василка Професор д–р Стойко Стоиков – достойно присъствие в българската езиковедска наука 2009 15 3
Кънчев Иван Професор Еухенио Косериу – „Доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Свети Климент Охридски“ 1996 2 2
Манолова Лилия Професор Любомир Андрейчин – на своя езиков и граждански пост до края на дните си 2010 16 1-2
Мурдаров Владко Професор Любомир Милетич и Славянският семинар 2013 19 2
Тишева Йовка Професор Петър Пашов 2001 7 2
Влахова Радка Професор Петър Пашов – почетен доктор на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ 2001 7 2
Карагьозов Панайот Професор Роланд Марти почетен доктор на Софийския университет 2012 18
Жобов Владимир Професор Ронел Александер – почетен доктор на Софийския университет „Св. Климент Охридски" 2009 15 3
Тишева Йовка Професор Стефан Брезински на 70 години 2002 8 3
Пашов Петър Професор Стоян Стоянов на 85 години 1996 2 1
Жобов Владимир Професор Тодор Бояджиев на седемдесет години 2001 7 3
Колев Георги Професор Тодор Бояджиев на седемдесет години 2001 7 3
Балтова Юлия Професор Фр. Славски – „Доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 1996 2 3
Балтова Юлия Професор Фр. Славски – „Доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 1996 2 3
Влахова Радка Професор Хелмут-Вилхем Шалер – доктор хонорис кауза на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 2007 13 1
Дачева Гергана Професор Хилмар Валтер – почетен доктор на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 2008 14 2-3
Редакция Българска Процесите в съвременния български книжовен език 1996 2 3
Теллалова Сесилия Прякори и нрави в повестта „Чичовци“ 1999 5 1
Ангелов Ангел Прякорни имена на севлиевци, казанлъчани и габровци през Възраждането 2013 19 1
Михова Паолина Психолингвистични особености при провеждането на разпит на деца 2012 18 3
Асенова Петя Първа книга по история на езикознанието. Ж. Бояджиев. Портрети на именити езиковеди. Из историята на световната лингвистика. С.: Карина М, 1997 1997 3 3–4
Чепар Метод Първи българско-словенски и словенско-български разговорник 2011 17 1
Попов Константин Първи кълнове на любовта в детското сърце 2001 7 3
Димчев Кирил Първи речник на българските антоними (Ем. Пернишка, С. Василева. Речник на антонимите в българския език. С.: Петър Берон, 1997, 385 с.) 1998 4 1
Николова Иванка Първите български ветеринарни лекари и отношението им към терминологичната лексика в края на миналия век 1997 3 1–2
Русинов Русин Първият самостоятелен рецитал у нас. (Пенка Икономова, 21. VI. 1898 – 11. XI. 1988) 1998 4 3–4
Димитрова Анета Първо критическо издание на „История славянобългарска“ с превод, коментар и факсимиле на Паисиевия оригинал 2013 19 2
Ласкова Ласка Първо състезание по морфология за студенти от специалността българска филология 2011 17 3
Бояджиев Андрей Пътешествие в българската роднинска терминология 2014 20 1
Панчев Иво Разбиранията за добро и зло като лингвокултурни концепти, отразени в българските и руските пословици 2006 12 2–3
Пантелеева Христина Размисли за Балановото словотворчество 1999 5 4
Теллалова Сесилия Разумно ли е седмокласници да правят литературни анализи (Отговор на нелитературен въпрос) 1995 1 2
Стоянова Юлияна Ранен български принос към изследване на индивидуалните вариации в онтогенеза 2007 13 1
Китанова Мария Растителният (вегетативният) код в българската роднинска терминология и семантичната опозиция свой – чужд 2012 18 2
Радева Василка Редом с името Левски 1999 5 1
Баракова Пенка Редуплицирани формации на българската разговорна реч 2001 7 3
Младенов Максим Река̀, река̀т, а не реча̀, реча̀ш 1995 1 2
Ефтимова Андреана Релацията наречие – съществително име в обучението по български език като чужд 2009 15 3
Антонова-Василева Лучия Рефлексът у на задната носова гласна в българските диалекти 2014 20 3
Миланов Владислав Реч, етикет, културни традиции. Е. Хаджиева, А. Асенова, В. Шушлина, М. Каменова. ИК „Гутенберг“ 2012 2012 18 2
Влахова Радка Речеви актове и структура на изказванията с пряка реч 2002 8 3
Тишева Йовка Рогер Гилин (Упсала, Швеция) 1996 2 4
Бурова Лилия Родова адаптация на англицизмите в българския и немския език 2004 10 3
Манчев Ангел Роля и място на илюстрациите в учебника 2003 9 1
Александрова Ренета Ролята на традиционната народна култура за създаването и промените на названията на дивите животни (за някои славянски названия на жабата) 1999 5 2–3
Брезински Стефан Романя не е Румъния 1995 1 4
Джонова Марина Руселина Ницолова. Българска граматика. Морфология. Университетско изд. „Св. Климент Охридски“, София, 2008 г. 2009 15 1-2
Кар­чева Михаела Ръкуването като израз на отношение в политическата сфера 2011 17 2
Холиолчев Христо Ръст и растеж 2013 19 3
Миланов Владислав С грижа за българския език. Национална кръгла маса, посветена на актуални проблеми на българския език 2007 13 1
Михайлова-Сталянова Надежда С грижа за българския език. Национална кръгла маса, посветена на актуални проблеми на българския език 2007 13 1
Вълчев Боян С право ли е наречена първичка? 160 години от издаването на Богоровата граматика 2004 10 1
Джонова Марина Сборник с избрани статии на Максим Сл. Младенов, представен на XIV конгрес на славистите в Охрид (10-16 септември 2008) 2008 14 2-3
Железарова Радост Сборник с избрани статии на Максим Сл. Младенов, представен на XIV конгрес на славистите в Охрид (10-16 септември 2008) 2008 14 2-3
Китанова Мария Светлана Михайловна Толстая на 70 години 2008 14 2-3
Витанова Марияна Светът на птиците в българската езикова картина на света 2010 16 3
Мечев Константин свои ѧзыкъ. Старобългарски текстове. Христоматия за университетите. Съст. Татяна Славова, Иван Добрев. С., 1995, 190 с., изд. „График“ 1995 1 4
Пашов Петър Седемдесетгодишен юбилей на професор Христо Първев 1997 3 1–2
Чолева­-Димитрова Анна Селищните имена в Радомирско 2000 6 1–2
Попов Константин Семантика и фоника на думата кураж 1997 3 3–4
Попов Константин Семантико-стилистична характеристика на думата тишина в рома на Фани Попова-Мутафова „Дъщерята на Калоян” 2009 15 1-2
Войчеховска Юстина Семантичен анализ на понятието майка 2013 19 2
Гаравалова Илияна Семантична мотивация на названията за девойка, омъжила се против волята на родителите си, в родопските говори 2014 20 2
Гуновска Майя Семантична структура на фразеологизмите, означаващи умствени способности в български и гръцки език 2011 17 1
Миланов Владислав Семантична характеристика на няколко диалектни абстрактни съществителни с темпорално значение 2003 9 2
Михайлова Надежда Семантична характеристика на сравненията в „Шоуто на Слави“ 2004 10 3
Несторова Петя Семантичната роля ефектор при глаголите за движение 2007 13 1
Вълчанова Татяна Семантични промени на думите 1997 3 3–4
Лесева Светозара Семантични свойства и синтактично поведение на предикати за ’контакт чрез удар’ 2006 12 1
Витанова Марияна Семантичните диалектизми в българските говори 2013 19 2
Михайлова-Сталянова Надежда Семантичният обем на лексемата политик 2008 14 1
Михайлова Надежда Семантично-структурни паралели между глаголите виждам в български език и widzieć в полски език 1999 5 2–3
Георгиева Ирина Семантичното поле като единица за описание на езиковата картина на света 2007 13 2
Михайлова Надежда Семантичното поле на истината и лъжата в българския език 2004 10 1
Васева Иванка Сергей Влахов на 85 години 2002 8 2
Любенов Райко Синоними на глагола „бия“ в речника на бурелския говор 1995 1 2
Тодорова Биляна Синтактично-семантични особености на един вестникарски текст 2005 11 3
Велчева Боряна Славният и нарочит Срѣдець 2010 16 1-2
Вълчев Боян Славянобългарски период в историята на българския книжовен език 1997 3 1–2
Марти Роланд Славянските стандартни езици и Югоизточна Европа в миналото, настоящето – и бъдещето 2003 9 3
Витанова Марияна Следи от бройни системи, различни от десетичната, в българските диалекти 2001 7 3
Костадинова Петя Словесните двойки в началото на новобългарския книжовен език 2007 13 3
Андрейчин Димитър Слово, произнесено на тържествено събрание, посветено на 85-год. от рождението на чл.-кор. проф. Любомир Андрейчин и 53-год. от създаването на Института за български език 1995 1 3
Холиолчев Христо Словообразуването (nomina attributiva) по признака ’подобен, сходен, присъщ’ 2012 18 1
Григорова Мария Словообразувателна тенденция или правописен хаос 1996 2 2
Перчеклийски Лъчезар Словообразувателната категория nomina essendi в текста на Троянския дамаскин 2006 12 1
Василева Лиляна Словообразувателни хетероними nomina loci в българските говори 2003 9 3
Василева Лиляна Словообразувателно-лексикални хетероними със значение къщовник в българските говори 2002 8 1
Радева Хари Словото е началото на всички начала 2010 16 1-2
Стоилова Илиана Сложните съставни с подчинение определителни изречения през Възраждането 2007 13 2
Хаджиева Елена Случаи на синтактична интерференция при близкородствено двуезичие 2002 8 3
Иванова Калина Случайно се случват случайните случки. (За още една семантична чуждица) 1998 4 2
Мичева Ваня Солта в народната култура и книжовния език 2007 13 2
Христов Петър Софийските графити 1996 2 3
Осенова Петя Софийският университет, студентите и езиковата култура 2011 17 2
Миланов Владислав Софийският университет, студентите и езиковата култура 2011 17 2
Яшар Яшар Софийският университет, студентите и езиковата култура 2011 17 2
Сталянова Надежда Софийският университет, студентите и езиковата култура 2011 17 2
Тодоров Владимир Социално ограничена лексика. Хакерският сленг 2001 7 1
Кръстев Боримир Социолингвистична публицистика. Ние и те 1995 1 2
Парашкевов Борис Специфика и уникалност на Стефан Младеновия „Речник на чуждите думи в българския език с обяснения за потекло и състав“ 2010 16 3
Савицка Ирена Специфика на българската фонетика 2012 12 2–3
Маринска Ружа Специфична гласна в девесилския говор 2008 14 2-3
Баракова Пенка Сполучливи и несполучливи коминикативни актове. I част 1996 2 1
Баракова Пенка Сполучливи и несполучливи комуникативни актове. II част 1996 2 2
Баракова Пенка Сполучливи и несполучливи комуникативни актове. III част 1996 2 3
Гугуланова Иванка Спомен за проф. Петър Пашов (1.04.1931 – 5.04.2009) 2011 17 3
Костов Кирил Спомени за Стойко Стойков и първата експедиция за събиране на материали за Българския диалектен атлас 1999 5 2–3
Павлова Неда Средновековният владетел в лингвокултурологична светлина 2011 17 3
Колева Красимира Старата българска дума ЛОШЧИКА 1997 3 3–4
Холиолчев Христо Старобългарско МАТИ, бълг. диалектно мати, матер и общобългарско майка 2007 13 2
Велчева Боряна Старобългарското платець ’половинка’ 1995 1 4
Кювлиева Веса Стефан Илчев и неговата светая светих – словото българско (по повод 100 години от рождението му) 1998 4 3–4
Андрейчин Любомир Стефан Младенов (1880 – 1963) 2010 16 3
Дачева Гергана Стилистични кодове на комичното в Записки по българските въстания на З. Стоянов и Преди да се родя и след това на Ивайло Петров (стилистично равнище) 2002 8 3
Дачева Гергана Стилистични кодове на комичното в Записки по българските въстания на З. Стоянов и Преди да се родя и след това на Ивайло Петров (стилистично равнище) 2002 8 3
Попов Константин Стихотворението „Доброта“ – поетично и нравствено послание на Петя Дубарова към всички нас 2000 6 3–4
Керемидчиева Славка Стогодишната история на едно откритие на проф. Любомир Милетич 2013 19 2
Керемидчиева Славка Стогодишната история на едно откритие на проф. Любомир Милетич – Славка Керемидчиева / 2013 19 2
Колев Георги Стойко Стойков. Българска диалектология. III изд. (Под ред. на М. Сл. Младенов), 1993 г., 425 с. 1995 1 1
Колев Георги Стойко Стойков. Избрани езиковедски трудове. Съст. В. Радева, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2008, 444 с. 2008 14 2-3
Николаев Боян Страдателен залог в Савина книга 1995 1 4
Йонова Майя Странстванията на „вечния монах“ (М. Байрамова. Вечният монах – 1050 години от успението на Св. Иван Рилски. С.: Лингва, 1997) 1997 3 3–4
Влахова Радка Страшен или страхотен – (Страхотни страшки или страшни страхотии) 1999 5 1
Замбова Антония Структура на писмения текст в ученическата и студентската писмена практика 2008 14 2-3
Тишева Йовка Структура на разговора 2013 19 3
Николова Елена Структурни особености на смолянския интердиалект 1998 4 2
Дачева Гергана Студентите от СУ „Св. Климент Охридски" на страниците на сп. „Българска реч” 2011 17 2
Метев Николай Студентска експедиция (Македония, 15-18 ноември 2007 г.) 2007 13 3
Конедарева Илвие Студентска експедиция (Македония, 15-18 ноември 2007 г.) 2007 13 3
Павлова Неда Съдбата в провербиалния фрагмент на българския език 2009 15 1-2
Кърпачева Марта Съдържание на год. I–X на списание Българска реч (1995–2004) 2005 11 1
Стоянов Румен Съжалявам, извинявай, прощавай 2011 17 3
Христова Евдокия Съществителните имена от среден род в говора на с. Връбник, Албания 2002 8 2
Москов Моско Същност на борбата за чистотата на езика 1997 3 3–4
Славова Татяна Тайнописи в средновековните славянски ръкописи 1995 1 4
Китанова Мария Тематичен речник на народния календар 2003 9 1
Китанова Мария Тематичен речник на народния календар (Част 2) 2003 9 2
Апресян Юрий Теоретична лингвистика и практическа лексикография 2005 11 3
Генев-Пухалева Илияна Терминологични европеизми от областта на опазването на околната среда 2012 18 1
Кръстев Боримир Тестовете за проверка и оценка на знанията по български език 1995 1 2
Бояджиев Тодор Типология на книжовните изговорни варианти 1997 3 3–4
Коева Светла Типология на субектните изречения в рамките на останалите видове подчинени изречения 2004 10 1
Попов Димитър Типология на схващанията за стила 2002 8 3
Русинов Русин Тодор-Панчевото „Допълнение“ към Речника на Найден Геров 1999 5 1
Барболова Зоя Традиции и иновации в българския речеви етикет 2014 20 1
Александрова Ренета Традиционни Кирило-Методиеви четения във Факултета по славянски филологии 1996 2 2
Лекова Татяна Традиционни четения на Катедрата по кирилометодиевистика 1998 4 3–4
Александер Ронел Традиция и наследство в съвременния свят 2009 15 3
Конедарева Илвие Три пътешествия на духа: Вечността в историята на изкуството и културата 2014 20 1
Кръстева Весела Турцизмите в културно-образователния контекст 2012 18 3
Попова Венче Тъй наречената „американизация“ на българския език 1995 1 3
Радева Василка Търпим или търпелив 2000 6 1–2
Йовчева Мария ТЬЛО – една забравена лексема от старобългарския книжовен език 2007 13 2
Тасева Лора ТЬЛО – една забравена лексема от старобългарския книжовен език 2007 13 2
Русинов Русин Убийство по поръчка 1995 1 4
Влахова Радка Умението да отказваме 1996 2 1
Стефанов Валери Университетът 2007 13 1
Йорданова Десислава Употреби на лексемата един в Тихонравовския дамаскин (в съпоставка със съвременния български език) 2007 13 2
Михайлова Анна Учебният предмет „български език е всякога и всъде цялостен и неделив" (Ал. Т.–Балан за обучението по роден език) 2009 15 3
Колева Красимира Учен с модерно мислене и възрожденски дух. Чл.-кор. проф. д-р Тодор Бояджиев на 80 години 2011 17 3
Манолева Августа Учени уважиха паметта на проф. Кирил Мирчев с конференция 1995 1 4
Мурдаров Владко Филмовата и театралната диалогична реч и проблемите на превода 2002 8 3
Митринов Георги Фонетични особености в говора на с. Виево, Смолянско 2004 10 3
Керемидчиева Славка Форми за сегашно време на спомагателния глагол съм в говора на с. Зарово, Солунско 2001 7 3
Вътов Върбан Фраземи с компонент числително име в българската фразеология 2013 19 1
Георгиева Елена Фразеологизмите – един специфичен начин за опознаване и представяне на света 2005 11 1
Замбова Антония Фразеологични особености на популярния български печат и ключовата им роля за семантичната структура на някои журналистически текстове 1998 4 3–4
Стоянова Юлияна Фразова и изреченска координация в онтогенезата 2009 15 1-2
Китанова Мария Функции на диалектизмите в разказите на Йордан Радичков 2004 10 2
Шушлина Весела Функции на обръщението 2013 19 3
Барболова Зоя Функциите на забрадката и отражението им в българските ѝ названия 2003 9 2
Тодо­рова Десислава Функциониране на модалните наречия в разговорната реч 2011 17 2
Холиолчев Христо Хетероними за ‘дете, родено последно в семейството’ в българския език 2013 19 1
Нушев Костадин Християнството и народните религиозно-митологични вярвания в средновековната българска култура (богословско-систематичен обзор) 2008 14 1
Андрейчин Любомир Христо Ботев 1998 4 1
Велчева Боряна Христо Холиолчев на 75 години 2012 12 2–3
Шалер Хелмут Централноевропейската гледна точка за българското езикознание в миналото и настоящето 2007 13 1
Сюта Галина Цитирането в съвременния украински поетичен контекст: лингвокогнитивен аспект 2014 20 2
Колев Георги Четвърта научна конференция на Факултета по славянски филологии 1998 4 2
Славова Татяна Четириевангелието на цар Иван Александър – особености на превода 1996 2 2
Божилова Мая Четирите годишни времена в речниците на Владимир Дал и Найден Геров 2002 8 1
Симеонова Маргарита Числителното име в документалното наследство на Васил Левски 2001 7 2
Лекова Татяна Член-кореспондент Иван Добрев на шестдесет години 1999 5 1
Гаравалова Илияна Членуване на едносричните съществителни имена от мъжки род в единствено число от типа град, бряг в българските диалекти 2007 13 3
Попов Константин Човекът е винаги в сегашното 2014 20 3
Попов Константин Чудноватите словообразувателни метаморфози на един глагол в българския език 2011 17 3
Васева Иванка Чуждата реч и съвременната българска художествена литература 2003 9 1
Парашкевов Борис Чужди числителни и техни производни в лексикалната система на българския език 2010 16 1-2
Радева Василка Чуждите думи и езиковата култура 1996 2 1
Тодорова Десислава Чуждиците в преводните текстове 2011 17 2
Михайлова-Сталянова Надежда Шест думи за кандидат президенти 2012 18 1
Колев Димитър Шеста национална конференция по лексикология и лексикография 2012 18 3
Колева Красимира Шуменският университет отбелязва 25-годишнината си с международна конференция 1996 2 4
Михайлова-Сталянова Надежда Юбилейна научна конференция „Отговорността пред езика", Шумен 11 - 12.09.2007 г. 2007 13 3
Шопов Радко Юбилейна научна сесия, посветена на 115 години морско образование в България 1996 2 2
Тишева Йовка Юбилейна научна сесия, посветена на 115 години морско образование в България 1996 2 2
Костов Кирил Якоб Грим и Grammatik der bulgarische Sprache von A. und D. Kyriak Cankof (1852). Предварителни бележки 2006 12 2–3
Тилев Енчо “Die Rhodoрemundarten” в превод на български език 2013 19 2
Фетваджиева Стефка „Времепространството“, металитературата и кандидат-студентите 1998 4 3–4
Замбова Антония „Времепространството“, металитературата и кандидат-студентите 1998 4 3–4
Кръстев Боримир „И царят не е по-голям от граматиците“ 1995 1 1
Кювлиева Веса „Магическата дума“ абракадабра 2005 11 1
Брезински Стефан „Морен сокол пие...“ 1998 4 1
Грозева Мария „Не мога да се съглася с Вас, че...“ Стратегии за изразяване на несъгласие в коментарните политически блогове 2013 19 1
Русинов Русин „Оторизиран“ дистрибутор 1995 1 3
Русинов Русин „Патронирани“ граждани 1999 5 4
Цветкова Зорница „Преподаването на южнославянските езици и литератури в съвременна Европа“. Четвърта международна конференция в Масариковия университет в Бърно, Чехия 2013 19 3
Григорова Мария „С чувство за малоценност култура не се прави“ (Александър Балабанов за българския език) 1995 1 1
Радева Василка „Свободен“ ли е словоредът на българското изречение 1998 4 2
Добрева Елка „Устремявам се надолу“ в медийния дискурс 2002 8 3
Георгиева Елена „Шуменската школа в историята на новобългарския книжовен език〞. Помагало за студенти, ч. III. Унив. изд. „Епископ Константин Преславски〞, 2003, 220 с. 2006 12 2–3