Skip to content Skip to navigation

Акцентни модели на някои съществителни от мъжки и женски род

Мирена Пацева. АКЦЕНТНИ МОДЕЛИ НА НЯКОИ СЪЩЕСТВИТЕЛНИ ОТ МЪЖКИ И ЖЕНСКИ РОД

 

Българското словно ударение е сериозна трудност за чуждестранните студенти. В настоящата работа се разглеждат основните акцентни модели на някои съществителни от мъжки и женски род. При повечето от тях словното ударение е най-вече на една от двете последни срички и по-рядко на антепенултимната.

Резултатите на изследването ни показват, че принципът за съответствие на ударението и структурата на сричката (по- конкретно тежестта й) е изпълнен в повечето случаи – в 68% сред съществителните от мъжки род и в 53% – при женски род. Съответствието е по- отчетливо за мъжки род, защото повечето думи от мъжки род завършват на съгласен звук и имат окситонно ударение. Принципът е изпълнен в по-голяма степен сред дву- и трисричните думи, отколкото сред тези, които се състоят от по-голям брой срички.

Можем да приемем, че принципът за съответствие на ударението и структурата на сричката е валиден за българския език, но не можем да го поставим на първо място в йерархията на изискванията или констрейните в терминологията на теорията на оптималността.

Сред доминиращите модели на най-често употребяваните думи – двусричните, се наблюдава интересна тенденция: съществителните от мъжки род имат ямбичен ритъм, а тези от женски род –хореичен. Първият модел се нарича възходящ или мъжки, а вторият е низходящ или женски. Тази тенденция може да се интерпретира в рамките на закона на Хайес, известен като закон за ямба и хорея и в рамките на когнитивната теория на груповата хармония на Смоленски и Принс в рамките на теорията на оптималността.

 

 

Mirena Patseva. ACCENT MODELS OF SOME SUBSTANTIVES IN MASCULINE AND FEMININE GENDER

 

Bulgarian accent is a stumbling block for foreign students acquiring Bulgarian language. The paper presents the basic accent models of some substantive in masculine and feminine gender. The stress falls mostly on the last two and rarely on the antepenult syllable.

The weight to stress principle (WSP) is satisfied in most of the cases: in 68% by masculine gender and in 53% by feminine. The correspondence is greater by masculine gender because most of the words end with consonant and have final accent more often. The principle is better accomplished by two- and three-syllable substantives than in longer words. We can consider WSP as valid principle for Bulgarian language but not as one of primer importance.

The dominant models for the most often used substantive show a curious trend: masculine substantives have iambic foot, and feminine – trochaic. The first one is known in prosody as rising, ascending or masculine, and the second one- as descending or feminine. This coincidence is interpreted by the iamb/trochaic law of Hayes and the Grouping harmony cognitive theory of Smolensky and Prince in the frame of the Optimality theory.

 

 

АКЦЕНТНЫЕ МОДЕЛИ НЕКОТОРЫХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНИХ

МУЖСКОГО И ЖЕНСКОГО РОДА

(Резюме)

 

Болгарское словное ударение является камнем преткновения для иностранных студентов. Настоящая работа рассматривает основные акцентные модели некоторых существительных мужского и женского рода. Словное ударение среди них падает прежде всего на двух последних слогов и изредко на антепенультного.

Принцип соответствия ударения и структуры слога (тяжесть) выполнен в большинство случаев: 68% среди существительных мужского рода и 53% - женского рода. Соответствие более отчетливо для мужского рода, потому что большинство слов мужского рода заканчивают на согласного звука и имеют окситонное ударение. Принцип выполнен лучше среди двух- и трехслоговых слов, чем среди более длинных.

Можем считать принцип соответствия ударения и структуры слога валидным принципом для болгарского языка, но не можем поставить его на первое место в йерархии констрейнов (ОТ).

Доминирующая модель среди большинства часто употребляемых слов выявляет любопытную тенденцию: существительные мужского рода имеют ямбический ритм, а женского рода-хореический. Первый называется восходящим или мужским, а второй - нисходящим или женским. Можно интерпретировать эту тенденцию в рамках ямб/хореического закона Хайеса и когнитивной теории групповой гармонии Смоленского и Принса в рамках теории оптимальности (ОТ).