Skip to content Skip to navigation

predicative and non-predicative prepositions

Предложната фраза в аргументна позиция в съвременния български език (Актор)

Развитието на предложната фраза в български е резултат от действието на различни процеси. Като основен процес се сочи разпадът на именното склонение. Безспорно отпадането на падежната флексия като основен морфологичен показател е натоварило предлозите с нови функции за изразяване на отношенията в рамките на словосъчетанието и в изречението. Известен е спорът за т.нар. „старо” и „ново” склонение, който отразява определен етап от развитието на лингвистичните идеи и на българската граматическа мисъл.

Subscribe to predicative and non-predicative prepositions